၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ / ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး တင္ျပ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္ထားေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၀၀၀  ေက်ာ္သုံးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထက္ပါအတုိင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရ အသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ သာမန္ရေငြ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြႏွင့္ ေၾကးၿမီရေငြသည္ စုစုေပါင္း က်ပ္၂၀၀၅၁ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး သုံးေငြတြင္ သာမန္သုံးေငြ၊ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီသုံးေငြအတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၂၄၉၅၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၁၀၆၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သုံးေငြသည္  က်ပ္၂၈၅၉ ဘီလ်ံ ျဖစ္ကာ လုိေငြက်ပ္ ၁၇၉၄ ဘီလ်ံကုိ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမွ ျဖည့္ဆည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိး၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုိေငြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကဲ့သုိ႔ ညႊန္းကိန္းေျခာက္ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး မူလေထာက္ပံ႔ေငြထက္ က်ပ္ ၈၇ ဘီလ်ံ ပုိမုိ၍ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ႔ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇၉၄ ထရီလ်ံ လ်ာထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အပုိင္းရွစ္ပိုင္း၊ အခန္းရွစ္ခန္း၊ ပုဒ္မ ၄၂ ခု ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ က႑ငါးခုမွအခ်က္ေပါင္း ၁၄ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၂) အျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾက

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂ )ကို အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း၌ လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္ထူး)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန (၂) တြင္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ ယခုအစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၂) အျဖစ္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ အစီအစဥ္အရ ညီလာခံသဘာပတိအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္သဘာ ပတိျဖစ္သူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးက႑အေျခခံမူ အဆုိျပဳခ်က္ ေလးခ်က္ကုိ တပ္မေတာ္အစု အဖြဲ႕ကိုယ္စား UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း)က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကုိမွ် က်ား၊ မဆုိင္ရာ လိင္ကြဲျပားမႈကုိ အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစေရးႏွင့္တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစေရးအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္၊ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေရးကုိ အားေပးရန္၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ က်ား၊ မ ေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ စီးပြားေရးက႑ အေျခခံအဆုိျပဳခ်က္တစ္ခ်က္ကို အစုိးရအစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စား UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါအေျခခံမူမွာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။ ထုိသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ သဟဇာတ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အျခားတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူ အဆုိျပဳခ်က္ခုနစ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အစု အဖြဲ႕ကိုယ္စား UPDJC  အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္ တုိင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူတုိင္း လက္လွမ္းမီလႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ အားလုံးအက်ဳံး၀င္ ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ အေျခခံမူ အဆုိျပဳခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္စား UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ပအုိး၀္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဒုတိယဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္သူမ်ားအား တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရွိေစရ စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက တင္သြင္းခဲ့ေသာ က႑အလုိက္ အေျခခံမူအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲဲ႕၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ဦးေဆာင္သဘာပတိျဖစ္သူ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက အဆုိျပဳ အေျခခံမူမ်ားကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ ((UPDJC) က တင္သြင္းလာေသာ စာတမ္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ အဆုိျပဳတင္သြင္းျခင္း၊ ဦးေဆာင္သဘာပတိ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ယင္းစာတမ္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစုိးရအစုအဖြဲ႕ကုိယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စုိး၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းျမင့္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ အတည္ျပဳသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးေဆာင္သဘာပတိျဖစ္သူ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားေၾကညာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစီအစဥ္အရ သဘာပတိျဖစ္သူ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေမာင္၀င္းက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းေအာင္ ျမင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာကာ အခမ္းအနား ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိေသးေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း၌  ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္မ်ားတြင္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္  ေျပာၾကားသည္။

၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC မျပဳလုပ္မီ  ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀း အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ထိုသို႔ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ေနသည့္  ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑တို႔မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီ ၁၄ ခ်က္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါတဲ့အတုိင္း ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သေဘာတူထားတယ္။ ဒီ ၁၄ ခ်က္ကုိပဲ အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မေကာင္းေသးဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ႐ိုးသားစြာပဲ ၀န္ခံလိုက္တယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံေတြ က်င္းပၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတာဟာ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အလံုအေလာက္ မရွိေသးဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ၀န္ခံခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အရ ေရးဆြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွ ျပန္လည္က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီညီလာခံမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး အလံုအေလာက္ မရေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြင့္ပြဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကလည္းပဲ ၂၀၁၉ မတုိင္ခင္မွာ ညီလာခံသံုးခါ က်င္းပမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက လည္း ၂၀၂၀ မွာ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္  ဒီကာလအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တာရေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားႏွင့္ အဓိက အေရးႀကီးသည့္မူမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပစဥ္

“ဘာျဖစ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ကေနၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံရမယ့္ မူအမ်ားစုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့မူ အားလံုးကုိ အဲဒီလိုေျပာလို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပၿပီးၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံမူအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္က ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာလည္း NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

“အဲဒါကို NCA မွာလည္း ပါၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးကေန ႀကိဳးစားပမ္းစားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ အမွန္စင္စစ္က တစ္ပြဲနဲ႔ေတာင္ ၿပီးႏုိင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး တင္ျပၿပီးၿပီ။ အဲဒီတင္ျပခ်က္ေပၚမွာ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကေန  ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမွာ ကဲဒါေလးေတာ့ ရႏိုင္တယ္။ ဒါေလးေတာ့ မရႏုိင္ေသးဘူး။ ေနာက္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ရွင္းျပသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း ယခုက်င္းပေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလို မရွိဖူးခဲ့ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္မ်ားကို အားရစရာ မရွိေသာ္လည္း ညီလာခံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ညီလာခံျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ရွင္းျပသည္။

 

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္သည္ အဆင့္မ်ားလြန္းသည့္အတြက္ မူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္ထူး)

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္သည္ အဆင့္မ်ားလြန္းသည့္အတြက္ အဆိုပါ မူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀း တတိယေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္) တြင္ျပဳလုပ္ေသာ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာ၌ ဦးေဇာ္ေဌးက ထုိသို႔ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီ Framework ကို ျပန္ေျပာင္းရမယ္။ မနက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ Stucture ဆိုတာ အဲဒါကိုေျပာတာ။ Dialogue Structure ႀကီးက ရွည္တယ္။ ရွည္ၿပီးေတာ့ အဆင့္ေတြမ်ားတယ္။ Prolong ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးရင္ အဲအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈေတြ စကားပိုမ်ားေစတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ စကားမ်ားတာေတြ ပိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားသလိုပဲ။ အဲဒီေတာ့ စကားသိပ္မမ်ားေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနာက္ ညီလာခံက်ရင္လုပ္မယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ (The Framework for Political Dialogue) ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မူေဘာင္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို ျပင္ဆင္လာသည္မွာ ၁၁ ႀကိမ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီဟာကို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆတဲ့ Framework နဲ႔ ToR ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံၿပီးမွ ျပန္လုပ္ထားတာ။ အဲဒီေတာ့ အခုလည္း ဒီဟာအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မွာပဲ။ အကယ္လို႔ Review လုပ္စရာရွိတယ္။ ျပန္ျပင္စရာရွိရင္လည္း ဒီညီလာခံၿပီးမွ Framework က ျပင္လုိ႔ရတဲ့အတြက္ အဲဒီအတိုင္း လုပ္မွာပါ” ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ဆိုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ အေနျဖင့္ မွားယြင္းျခင္း မရွိေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ဆုိသည္။

“ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ အေနနဲ႔ေတာ့ မွားယြင္းတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္တဲ့ဟာေတြအားလံုး ျပည့္စံုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီမူေဘာင္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စနစ္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းထားတယ္။ ေအာက္ေျခက တက္လာတဲ့ Bottom Up အေျခအေနနဲ႔ အေပၚကေန ခ်ေပးရမယ့္ To Down ႏွစ္ခုကို လုပ္ထားတာရွိတယ္။ ယေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသံုးျပဳေနတာ ေအာက္ေျခကေန တက္လာတဲ့ ေအာက္ေျခဆိုတဲ့ေနရာမွာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္တယ္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီလုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ UPDJC တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လုပ္တာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးက်မွ ညီလာခံကို လာတာကိုး။ အဲဒီပံုစံရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီအထဲမွာ တကယ့္ထိပ္သီးေတြက ၀င္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ေပးရမယ့္ Top Down Approach ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီဇိုင္းလုပ္တာ ယေန႔အထိ မသံုးရေသးဘူး။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအသံုးမခ်ေသးတဲ့ က႑ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ေနာင္မွာဆိုေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ အသံုးခ်ဖို႔လုိတယ္ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သေဘာတူတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းပညာအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ။ ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ။ ဖက္ဒရယ္ အေၾကာင္းလည္း အားလံုးေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ။ သေဘာထားေတြအားလံုး စုစည္းၿပီးၿပီ။ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑ အားလံုးစုစည္းၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လို႔ မရဘူး။ ဘာလို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လို႔ မရလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္ ကိစၥမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူႀကီးေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မေပးခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာဘယ္ေလာက္ပဲ ေဆြးေႏြးေဆြးေႏြး ဒီမွာ အေျဖထြက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အခုက နည္းပညာအရ ျပႆနာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိပ္ဆံုးက ပုဂၢိဳလ္ေတြ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လို ဒါမွမဟုတ္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးလို ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကလည္းပဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအရ သတိၱရွိရွိ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ အဲဒါလုပ္ဖို႔လုိတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း တင္ျပတယ္။ အဲဒါကိုပဲ ဦးေဇာ္ေဌး ထည့္ေျပာတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေျမာက္ပိုင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

ေခတၱတည္းခုိသည့္ ဟုိတယ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – မင္းႏုိင္စုိး)

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားၿပီျဖစ္သည္။

အႀကီးအကဲတခ်ိဳ႕၏ က်န္းမာေရး မေကာင္းမႈေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ (အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္) ျပန္လာမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

”ဝ” အဖြဲ႔ (UWSP/UWSA)၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (KIO/KIA)၊ ကုိးကန္႔ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (MNDAA)၊ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (TNLA)၊ ရခိုင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (AA) တုိ႔သည္  ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခတၱတည္းခုိ ေနထိုင္သည့္ Horizon Lake View ဟိုတယ္မွ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ တိုက္႐ုိက္ေလေၾကာင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ မိုင္းလားအဖြဲ႔ (NDAA) သည္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ေနျပည္ေတာ္မွ ဇူလိုုင္ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပုဂံသုိ႔ ကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)သည္ ၎တုိ႔၏ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ပင္ ကားလမ္းခရီးျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ”ဝ” အဖြဲ႔ (UWSP/UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႔ (KIO/KIA) မိုင္းလားအဖြဲ႔ (NDAA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) တို႔သည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

ကုိးကန္႔အဖြဲ႔ (MNDAA)၊ တအန္းအဖြဲ႔ (TNLA)၊ ရခိုင္အဖြဲ႔ (AA) တုိ႔သည္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္န္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရအႀကီးအကဲ၊ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား သတၱမအႀကိမ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းမည္

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား သတၲမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“လာမယ့္ သတၱမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ စည္ပင္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္စရာေလးေတြရွိတယ္။ နည္းနည္းပါးပါးေပါ့၊ စည္ပင္ဥပေဒမွာ အခြန္ကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႕ မေပးရေတာ့ဘူး။ ျမန္မာေငြနဲ႔ပဲ သုံးရေတာ့မယ္ အျခားအခ်က္ အနည္းငယ္ေလာက္ ျပန္ျပင္ရမွာ” ဟု ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ကုန္တင္ကုန္ခ်ဥပေဒ၊ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ၊ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တုိင္း သီးျခားအလံႏွင့္ ေျမယာခြန္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသစ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒုတိယအခ်က္က ကုန္တင္ကုန္ခ်ဥပေဒ၊ ေရခ်ိဳငါးဥပေဒ၊ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ ေနာက္တစ္ခုက အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တုိင္း သီးျခားတံဆိပ္နဲ႔ အလံေပါ့၊ ေနာက္ေျမယာခြန္ ဥပေဒေတြ အဲဒီထဲမွာမွ ေရခ်ိဳငါးနဲ႔ ေျမယာခြန္ ဥပေဒကုိ ဒီမတုိင္ခင္မွာ လုပ္ထားေပးပါဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တာ၀န္ေပးလုိက္တယ္။ အမွန္မွန္ေတာ့ ေရခ်ိဳငါးက ရွိၿပီးသား။ အခုကေတာ့ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒေပါ့။ ေျမယာခြန္ဥပေဒက အရင္တုန္းက ျပည္ေထာင္စုက အခုတုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အလုိက္ လုပ္ခုိင္းတာ ကုန္တင္ကုန္ခ်ကလည္း အရင္ကရွိၿပီးသား ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒပဲ။ အေသးစား အလတ္စား ဥပေဒကေတာ့ အသစ္။ အရင္တုန္းက ျပည္ေထာင္စုကပဲ အခုတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ကုိ ခြဲေပးလုိက္တယ္။ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဥပေဒက အသစ္။ အခုမွ လုပ္မွာ။ ရန္ကုန္တိုင္းအလံက ရွိၿပီးသားပဲ အဲဒါကလည္း ျပင္ရမွာ” ဟု ဦးသိန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မေပါင္း ၃၃၇ ခု၊ အခန္း ၃၁ ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ ၁၆၈ ခု ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏုိင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒကုိ ဇြန္ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒပါအခန္း၊ အပုိဒ္ခဲြ၊ အပုိဒ္ခဲြငယ္မ်ား၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ျဖည့္စြတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိး လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းေ၀းသုိ႔ “၀” အဖြဲ႕ဦးေဆာင္ေသာ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္မည္

ေခတၱတည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္က ႀကိဳဆိုေနစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္၌ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္အထိ ေျခာက္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယေန႔ (ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္) တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ လာတာပါ။ အားလုံးကုိ မက္ေဆ့ခ်္ေပးခ်င္ပါတယ္။ (ညီလာခံသုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ အနည္းငယ္ပုိင္းမ်ားသာ တက္ေရာက္ရန္ သတင္းထြက္ေပၚမႈအေပၚ) မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ FPNCC အစည္းအေ၀းေတြ မလုပ္ရေသးေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ မေရြးရေသးလုိ႔ပါ။ အဲဒီေနာက္ပုိင္း အစည္းအေ၀းအၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေရြးၿပီးမွ လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေခတၱတည္းခုိမည့္ ဟုိတယ္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းေ၀းမွ စတင္ကာ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႕မ်ားအား လုံျခံဳေရး တာ၀န္ယူကာ ေခၚေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းမွာလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖိအားေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဘယ္လုိေမွ်ာ္လင့္ ထားသလဲဆုိေတာ့ အဓိကေတာ့ ဒီပြဲမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈအဓိက မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆက္ျပတ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္သြယ္ေရးေတြ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ဆုိတဲ့အပုိင္း ပုိအဓိက က်မယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ တုိက္ပြဲေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ (ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္) ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚေတာ့ ေဆြးေႏြးမွပဲ သိမွာပါ” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ဆိုသည္။

ထုိ႔အတူ အစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား အဓိက ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္သည္လည္း ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရ (အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္) အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိဳးက် ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ဇူလိုင္ ၉ ရက္က က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကုိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏုိင္ငံေရးက႑မွာ ခုနစ္ခ်က္တင္တယ္။ ႏွစ္ခ်က္သေဘာတူတယ္။ စီးပြားေရးက႑မွာ ၁၁ ခ်က္တင္တယ္။ တစ္ခ်က္ သေဘာတူတယ္။ ေျမယာက႑မွာ ငါးခ်က္တင္တယ္။ ႏွစ္ခ်က္သေဘာတူတယ္။ လူမႈေရးက႑မွာ ကိုးခ်က္တင္တယ္။ ခုနစ္ခ်က္ သေဘာတူတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီဟာကို အစုအဖြဲ႕ တခ်ိဳ႕ထဲမွာ ျပန္ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးရင္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အဖြဲ႕မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ သေဘာတူေၾကာင္း ျပန္လာႏုိင္တာက စီးပြားေရးက႑ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ခ်က္သံုးခ်က္ေလာက္ ျပန္လာႏုိင္တယ္။ လူမႈေရးက႑က တစ္ခ်က္ေလာက္ ျပန္လာႏုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးက႑မွာ ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ ျပန္လာႏုိင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးက႑က ႏွစ္ခ်က္ရေသာ္လည္း ညီလာခံ မတုိင္ခင္ ထပ္တိုးလာႏုိင္တယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လုံျခံဳေရးက႑ကုိ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္ ယခင္ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ပင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားသည္။

ထို႔ျပင္ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ ၏ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းအား အစိုးရဘက္မွ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုျပဳခ်က္ တင္ျပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ဘက္မွ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ညီလာခံမွာ တက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ ရဲ႕ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဘက္က အဆုိျပဳထားတယ္။ အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကို တင္တယ္။ တင္တဲ့အေပၚမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီဘက္က ေထာက္ခံတယ္။ EAO ဘက္ေတာ့က PPST ကိုခြင့္ျပဳခ်က္ လိုတဲ့အတြက္ PPST ကို ျပန္သယ္သြားမယ္။ ျပန္သယ္သြားလို႔ ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ ညီလာခံရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အျဖစ္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထုတ္မယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လက္က်န္ကာလအတြင္း ညီလာခံတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံသံုးႀကိမ္ က်င္းပၿပီးပါက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားကို ေဖာင္ေဒးရွင္း ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟုလည္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္း အေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ UPDJC မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္အခ်က္ ၄၅ ခ်က္ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ၄၅ ခ်က္အနက္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အစုအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ အင္အား စုေဆာင္းျခင္း၊ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း၊ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာျခင္း ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆိုကာ အေရးယူေပးရန္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကား

ဇူလိုင္ ၂ ရက္က ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ျပလို႔ ေက်းရြာရွစ္မ်က္ႏွာ ေက်ာင္းတိုက္သာသနာ့ ဗိမာန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ အင္အား စုေဆာင္းျခင္း၊ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း၊ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထူးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထူးျမင့္က “ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ လိုက္နာရမယ့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လပိုင္းက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဲဒါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔ ပါတီ႐ုံးခန္းျပင္ပ ျပဳလုပ္မယ့္ အင္အား စုေဆာင္းျခင္း၊ စည္႐ုံးေရးအတြက္ ေဟာေျပာျခင္း၊ စု႐ုံးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြထံ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ တင္ျပၿပီးမွ လုပ္ရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ အဲဒီေန႔က သူတို႔လုပ္တဲ့ပြဲကို ပါတီ၀င္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ပါတီ တာ၀န္ရွိသူေတြလည္း ေဟာေျပာမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဒီပြဲလုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ခဲ့လားလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကိုေတာ့ အသိေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ကိုေတာ့ မတင္ခဲ့ဘူးလို႔ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ဘဲ အင္အား စုေဆာင္းျခင္း၊ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း၊ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လိုအပ္သလို အေရးယူေပးဖို႔ တိုင္ၾကားတာပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းလြင္ က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ခဲ့တာပါ။ တိုင္ၾကားခံရတယ္ ဆိုတာေတာ့ သိပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာကို ေကာင္းေကာင္း မသိေသးပါဘူး။ တိုင္ၾကားထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေခ်ပမႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ။ ဒီကိစၥကို ဘယ္လိုျမင္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဖက္ သေဘာထားရမွာကို ရန္ဘက္လို သေဘာထားေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး အထက္အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးေလးက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္၌ပင္ ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလုိၿပီး လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္၍ မရဟု JMC-U ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဇူလုိင္ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ပင္ ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလိုၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဆႏၵမွာလည္း ထုိအတုိင္းပင္ျဖစ္ကာ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္၍မရဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ က်င္းပေနၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တည္ေဆာက္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အားလံုးကလည္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေတာ့ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ လုိလားလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔အတြက္ NCA ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္သလို NCA မွာ ပါ၀င္တဲ့ ကတိက၀တ္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေစာင့္ထိန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္းမ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး အတြက္ NCA သည္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ကတိက၀တ္ မ်ားကုိလည္း ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ ကာလမွာပဲ ခုိင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာ၀ရ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိလိုတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒါကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္အျပင္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ဆႏၵရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ၾကားကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၊ JMC အဆင့္ဆင့္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ NCA တြင္ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားေနေသာ ေ၀ါဟာရအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

JMC မွ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ JMC လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကုိ ေရွး႐ႈ၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ JMC ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ေရတုိေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ၿပီးေတာ့မွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ လိုအပ္တဲ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈေတြကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၾကားကာလ အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေအာင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စဥ္းစားတာမ်ိဳးေတြ မျပဳလုပ္ဘဲ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈကုိ အေျခခံ၍ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ပါက ပုိမုိလြယ္ကူႏုိင္သည္ဟု ယူဆရသည့္အတြက္ ေအာက္ေျခတပ္မွဴး အခ်င္းခ်င္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစည္းအေ၀း ၿပီးဆုံးခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

JMC ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

 

၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္႐ံုျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အရင္းခံ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေျပလည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ၏ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ( ဓာတ္ပံု- NCA-SEAO)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္႐ံုျဖင့္ မိမိတ႔ိုႏိုင္ငံ၏ အရင္းခံ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း  ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ၏ (၂၂)  ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၌ အဖြင့္အမွာစကားေျပာရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NCA SEAO ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္႐ံုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္းခံ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း သတိမူၾက ေစလုိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ညီလာခံတစ္ခုစီကို ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစည္းအေ၀းေပါင္း မ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမွာ ျဖစ္သလို သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား အဲဒီအစည္းအေ၀းေပါင္း မ်ားစြာမွာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္စြာ ညိႇႏိႈင္းႏုိင္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု PPST အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ေျခာက္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းကေန ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ၾကမွာမို႔ အဲဒီအေျခခံ မူေတြကို ရရွိေရး စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ မတူကြဲျပား ျခားနားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သေဘာထားႀကီးမႈ၊ အျမင္က်ယ္မႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္၊ သေဘာထားအျမင္ေတြ ကိုယ္စီထားရွိၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ လႊမ္းျခံဳတဲ့ အေျခခံမူေတြ ရရွိေရးကို ဦးတည္စဥ္းစား အေျဖထုတ္လိုတဲ့ ဆႏၵမြန္ ရွိဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို သတိမူရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ (၂၂) (ဃ) တြင္ “ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီသည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

PPST ၏ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ PPST အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕ဆက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NCA-SEAO ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

PPST အဖြဲ႕ကို ကနဦး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔မွာ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။