၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ JMC ၏ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္

ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ပထ၀ီ၀င္အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (မူၾကမ္း)၊ စိစစ္အတည္ျပဳေရး လုပ္လုံးလုပ္နည္းအဆင့္အဆင့္တြင္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းရန္ အခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း) တုိ႔အား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

“အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကုိ မလြဲမေသြ တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုဆိုတာ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ NCA ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ NCA ကုိ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲတည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတည္ေဆာက္ထားတဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ အရွိန္အဟုန္ထိန္းၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ အားေကာင္းတဲ့ Structure ေတြလည္း တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NCA မွာ Structure ႏွစ္ခုတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ UPDJC နဲ႔ JMC ဆုိၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့တာ အခုဆုိရင္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ JMC ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယခုျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ JMC-S (ျပည္နယ္အဆင့္) အဖြဲ႕၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ေျမျပင္မွာတုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္လုိ႔ ဘယ္လုိအေျခအေနပဲေရာက္ေရာက္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကုိင္တပ္ ေတြ႕ထိေတြမႈမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သည္းညဥ္းခံၾကပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ ေရွာင္ရွားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ထိပုိ႔ခ်ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC အေနနဲ႔ ေျမျပင္မွာ တုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားညိႇႏိႈင္းၿပီး NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္မွန္ေတြနဲ႔ သမုိင္းေပးတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ (၁) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ JMC တြင္ အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိစစ္အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“အဓိက NCA ရဲ႕ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ဟာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ေတြ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီဘက္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းစဥ္ေပၚကုိ ေရာက္ရွိလာဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကအႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကုိသြားဖုိ႔အတြက္ JMC ဟာ ေတြ႕ဆုံတုိက္ခုိက္မႈေတြမရွိေအာင္၊ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ တုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီအလုိက္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းတဲ့ပုံစံနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က NCA ဆုိတဲ့ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရး Process တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္လုိက္တဲ့အတြက္ ဒီေပၚမွာ တစ္ခုခုျဖစ္တဲ့ဆုိရင္ ဒီ Structure ေပၚမွာပဲ အျမဲတမ္း ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ထိေတြ႕တုိက္ခုိက္မႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအတြက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္း၊ TSC ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ JMC-TSC ဌာနအလုိက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားတင္ျပျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား JMC ႐ုံးစုိက္ရာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္တင္ျပျခင္း၊ မုိင္းရွင္းလင္းေရး (Demining) ကိစၥရပ္တင္ျပျခင္း၊ JMC ၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းၾကားကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ ကူညီပံ့ပုိးမည္

ဥေရာပသမဂၢ အီးယူအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က ၎အေနျဖင့္ ေအဆမ္အစည္းအေ၀းမစတင္မီအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အေစာပိုင္းေဆြးေႏြးမႈမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတခ်ဳိ႕ကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့တာဟာ ဒုကၡသည္ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပုိးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖုိ႔နဲ႔ ဒုကၡသည္စီးဆင္းမႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြဟာ အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အခုကိစၥေတြကို အခုမနက္ပိုင္း ကနဦး အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈအတြင္းမွာလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု Federica Mogherini က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခိုင္မာစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ကူညီအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ Federica Mogherini သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 1 တြင္ က်င္းပေနသည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) ၌ ဥေရာပသံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အာရွ-ဥေရာပေဆြးေႏြးပြဲ (ေအဆမ္) ကို အာရွႏွင့္ ဥေရာပေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးတူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပလာခဲ့သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပထမဆုံးအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 1 တြင္လက္ခံက်င္းပ

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ေနျပည္ေတာ္ MICC 1 တြင္က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေန႐ိုင္း)

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန MICC 1 တြင္ လက္ခံက်င္းပေနသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္နံနက္ပုိင္းတြင္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ MICC 1 တြင္က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေအဆမ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေအဆမ္အဖြဲ႕၏ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အာဆီယံအဖြဲ႕အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ Under Secretary ျဖစ္သူ H.E.Mr.Jose Luis G.Montales၊ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္အာရွအဖြဲ႕ (နီဆာ) အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ Additional Secretary (Asia Pacific) ျဖစ္သူ H.E.Mr. Imtiaz Ahmand၊ ဥေရာပဘက္မွ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဥေရာပျပည္ပဆက္ဆံေရးဌာန (European External Action Service-EEAS) မွ High Representative of European Union/Vice President of European Commission ျဖစ္သူ Mrs. Federica Mo-gherini ႏွင့္ အက္စ္တိုးနီးယားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး H.E.Mr.Sven Mikser တို႔က အဖြင့္အမွာစကားမ်ား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ASEF Model ASEM မွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတို႔မွ ASEM ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏အျမင္မ်ားအား တင္ျပခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားအား နံနက္ပိုင္းတြင္ “Synergizing Peace and Sustainable Development” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ “3rd Decade of ASEM: Making ASEM Partnership more Dynamic and Connected” ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ၂၈ ႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္အာရွအုပ္စု၀င္ ၁၁ ႏုိင္ငံ စုစုေပါင္းအဖြဲ႕၀င္ ၅၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔မွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအဆမ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတို႔ကို ေဒသအလိုက္အလွည့္က် အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရသည္။ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

လူငယ္မူ၀ါဒဆုိင္ရာ Action Plan ေရးဆြဲရာ၌ Traditional Challenge အေပၚ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ မွာၾကားထားေၾကာင္း သိရ

Facebook က႑အေပၚမူတည္ၿပီး လူငယ္မ်ား၏ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ လူငယ္မူ၀ါဒကို သေဘာတူလက္ခံ၍ Action Plan ေရးဆြဲရာ၌ Traditional Challenge အေပၚ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မွာၾကားထားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရၿပီး လူငယ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပြဲေတာ္ က်င္းပေရးအတြက္ တတိယအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ယင္းကဲ့သို႔မွာၾကားထားေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းကို ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွင့္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လူငယ္မူ၀ါဒကို သေဘာတူလက္ခံ၍ Action Plan ေရးဆြဲရာ၌ Traditional Challenge အေပၚ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားရန္ လိုအပ္သည္ကို မွာၾကားထားေၾကာင္း၊ Traditional Challenge ဆိုသည္မွာ မီဒီယာႏွင့္ Facebook က႑ျဖစ္ၿပီး Facebook က႑အေပၚမူတည္ၿပီး လူငယ္မ်ား၏အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ လူငယ္မူ၀ါဒဆိုင္ရာ Action Plan ေရးဆြဲရာ၌ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္၊ မည္သို႔တားဆီးကာကြယ္ရမည္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက လူငယ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ က်င္းပမည့္အခ်ိန္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ရာျပည့္အႀကိဳကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရာျပည့္အႀကိဳ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးေရး၊ ပညာေပးျပခန္း၌ အျဖစ္မ်ားသည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအား ႀကဳိတင္ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည္ကို လူငယ္မ်ားသိရွိေရး၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားပါ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ စသည့္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပခန္းမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကြန္ပ်ဳတာႏွင့္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ တီထြင္ထားမႈမ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္းျပသြားေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပရ၀ဏ္အတြင္း၌ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ က်င္းပသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိရန္ e-Government ၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

 

ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ျပဳလုပ္သည့္ e-Government Conference and ICT Exhibition 2017 အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိရန္ e-Government ၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 (ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ- ၂) တြင္က်င္းပသည့္ e-Government Conference and ICT Exhibition 2017 အခမ္းအနားတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“e-Government ကိုေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကား၊ အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥေတြ လြယ္ကူေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုရရွိဖို႔ e-Government ရဲ႕အခန္းက႑က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ e-Government က႑တိုးတက္မႈမရွိရင္ ျပည့္စံုတဲ့တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ e-Government ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးမည့္ အဓိကအေထာက္အကူျပဳသည့္ နည္းပညာအသံုးခ်မႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းခန္႔ခြဲမႈတို႔အား ဌာနမ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပဳျပင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

၎ “e-Government လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးဦးေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈလိုအပ္ၿပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းပံုစံတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့၊ ပိုမိုျမန္ဆန္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲဖို႔က နည္းပညာထက္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ နည္းပညာေတြေကာင္းၿပီး လူေတြကမေျပာင္းလဲရင္ တုိးတက္မႈရဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ညီလာခံက်င္းပျခင္းသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လ်င္ျမန္လာေစရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္တြင္က်ယ္ေစရန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) အား အသံုးခ်ရန္လိုအပ္ေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ e-Government ညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏုိင္ငံတြင္ ၁၆၉ အဆင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒအရ လတ္တေလာဆုိင္းငံ့ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံ ၂၈ ႐ုံအနက္ တစ္႐ုံအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမွတ္ (၁) သံမဏိစက္႐ုံ (ျမင္းျခံ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္စမ္းသပ္လည္ပတ္စရိတ္ က်ပ္သန္း ၄၂၂၀ ေက်ာ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ တင္ျပေတာင္းခံလာမႈကုိ ျငင္းပယ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တင္ျပ

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးမင္းထက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ မူလခြင့္ျပဳေငြ (BE) ေတာင္းခံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒအရ လတ္တေလာဆုိင္းငံ့ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံ ၂၈ ႐ုံအနက္ တစ္႐ုံအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမွတ္ (၁) သံမဏိစက္႐ုံ (ျမင္းျခံ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္စမ္းသပ္လည္ ပတ္စရိတ္ က်ပ္သန္း ၄၂၂၀ ေက်ာ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ တင္ျပေတာင္းခံလာမႈကုိ ျငင္းပယ္ရန္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမွတ္ (၁) သံမဏိစက္႐ုံ (ျမင္းျခံ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္ရန္ ပုံေငြေတာင္းခံမႈတြင္ အဆုိပါစက္႐ုံသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ မူလခြင့္ျပဳေငြ (BE) ေတာင္းဆုိကတည္းက ႏုိင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒအရ လတ္တေလာဆုိင္းငံ့ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံ ၂၈ ႐ုံထဲမွ တစ္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေလ့လာသုံးသပ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ဆဲကာလျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြေတာင္းခံမႈမွာ အမွတ္ (၁) သံမဏိစက္႐ုံ (ျမင္းျခံ) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စက္စမ္းသပ္လည္ပတ္စရိတ္ က်ပ္ ၄၂၂၇ ဒသမ ၆၆၆ သန္းကုိ ေတာင္းခံထားတာေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ဒီေတာင္းဆုိမႈကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၉၀ အရ ျငင္းပယ္ဖုိ႔ရာ တင္ျပသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မူ၀ါဒသေဘာအရ အမွတ္ (၁) သံမဏိစက္႐ုံ (ျမင္းျခံ) နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တိတိက်က်ခုိင္ခုိင္မာမာ မခ်မွတ္ႏိုင္ေသးခင္မွာ မလုိအပ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ အေဟာသိကံ ေလလြင့္သြားမယ့္ကိစၥရပ္ေတြကုိ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ျငင္းပယ္ဖုိ႔အဆုိကုိ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ေလ့လာသုံးသပ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ခုိင္မာစြာခ်ၿပီးသည့္အခါမွသာ အမွတ္ (၁) သံမဏိစက္႐ုံ (ျမင္းျခံ) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ကုိ လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ စိစစ္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ စက္စမ္းသပ္လည္ပတ္စရိတ္ကုိ ျငင္းပယ္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ တင္ျပေတာင္းခံလာသည့္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမစ္သာေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း ထပ္တုိးေတာင္းခံမႈေငြ က်ပ္ ၃၄ ဘီလ်ံကုိျငင္းပယ္ရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္အေနျဖင့္ လုိေငြက်ပ္ ၃၄ ဘီလ်ံ ထပ္တုိးတင္ျပေတာင္းခံမႈသည္ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္းေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အဆုိပါျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်ပ္ ၃၄ ဘီလ်ံ ထပ္တုိးေတာင္းခံမႈသည္ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာဆုိခဲ့သလုိ လာမည့္ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ ေတာင္းခံမႈတြင္လည္း ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ တင္ျပေတာင္းခံမႈမွာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ ပထမအရစ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

“သုိ႔ေသာ္လည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးကုိယ္တုိင္ ၀န္ခံေျပာၾကားသြားသလုိ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေငြက်ပ္ဘီလ်ံမ်ား ထပ္တုိးေတာင္းခံမႈကုိ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြမွာ လက္လြတ္စပယ္ တင္ျပေတာင္းခံလာတဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ စိစစ္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႕က အေထာက္အထားေတာင္းတဲ့အခါမွာ ဒီထပ္တုိးဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈကုိ ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားေၾကာင္းကုိ ကြၽန္မတုိ႔သိရပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ဆုိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အဆုိပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒကုိ တင္းတင္းရင္းရင္း ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္တင္ျပေတာင္းခံမႈ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးဘတ္ဂ်က္တြင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၄၀၀၀ နီးပါး ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ BE ေတာင္းခံစဥ္က ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ၎ဘတ္ဂ်က္မရပါက ဌာန၏လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာကုန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပသည့္အတြက္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ ထပ္တုိးေတာင္းခံလာသည့္အခါ မူလခြင့္ျပဳေငြ BE ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္သည္ ပထမငါးလတြင္ လုံး၀သုံးစြဲမႈမရွိေသးတာကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မူလ BE ခြင့္ျပဳေငြမွာ ပထမငါးလအတြင္းမွာ မုိးရာသီျဖစ္ျခင္း၊ တင္ဒါမေခၚရေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မသုံးျဖစ္ျခင္းကုိ နားလည္လက္ခံလုိ႔ရေသာ္လည္း ရာသီဥတုႏွင့္မဆုိင္ေသာ၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ႏွင့္လည္းမဆုိင္ေသာ ႐ုံးသုံးစက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ ႐ုံးသုံးပရိေဘာဂမ်ား ၀ယ္ယူေရးကိစၥမ်ားတြင္ ယခုျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္အထိ လုံး၀သုံးစြဲမႈမရွိေသးသည္ကုိ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသည္။

“ဒီဟာရဲ႕အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အခ်ိန္မီ၀ယ္ယူေရးမလုပ္တဲ့အတြက္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းေတြတက္လာလုိ႔ အရည္အေသြးနဲ႔ အေရအတြက္ေတြ ေလ်ာ့ကုန္တာ၊ လုိအပ္တဲ့စက္ကိရိယာပစၥည္းေတြ လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာမရလုိ႔ ႐ုံးတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ထင္သလုိ ခရီးမေပါက္တာ၊ အစုိးရအသုံးစရိတ္ေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဆီ ေငြေၾကးစီး၀င္မႈမရွိတာ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အက်ဳိးဆက္ေတြ မ်ားစြာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔တင္ျပေတာင္းခံခဲ့တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကုိ မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း အခ်ိန္မီထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ဖုိ႔ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေပးပို႔ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းရရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၅ ရက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အစည္းအေ၀းမွ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈမပါရွိေၾကာင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံတြင္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ သေဘာတူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို က်င့္၀တ္အရ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ထြက္ရွိလာပါက အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေနႏွင့္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိခံစားလာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္က်င္းပမည့္ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မည္

ဖိလစ္ပုိင္သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတင္ႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ဒူတာေတး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ မၾကာမီ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔လည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အႀကိမ္ ၃၀ ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း မတိုင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမွာ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ုဆလမ္ႏိုင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္ ဆူလ္တန္ဟာဂ်ီဟာဆာနယ္လ္ ဘိုလ္ကီးယားမူအစ္ဇာဒင္ ၀ါဒူလာ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါ၀န္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ေက်ာက္ပႏၲဳနွင့္ သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာမ်ား၌ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ လိုဏ္ဂူမ်ား ေတြ႕ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္

တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ လိုဏ္ဂူမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေနရာျပေျမပံု (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ေက်ာက္ပႏၲဳႏွင့္ သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာမ်ား၌ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ လိုဏ္ဂူမ်ား ေတြ႕ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ေက်ာက္ပႏၲဳႏွင့္ သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာမ်ား၌ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ လိုဏ္ဂူမ်ား ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္တြင္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ရွာေဖြရာ ေက်ာက္ပႏၲဳေက်းရြာ အလယ္ရွိ ေတာင္ကုန္းငယ္၌ အလ်ား ၁၅ ေပ၊ အနံ ၁၀ ေပ၊ အျမင့္ ငါးေပရွိ သစ္လုံးမ်ား မုိးထားၿပီး ပ်ဥ္ခင္းထားေသာ လူလုပ္လိုဏ္ဂူတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ကာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ယခင္က အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရိကၡာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား သုိေလွာင္ခဲ့သည့္ ေျခရာလက္ရာမ်ားကို ရွာေဖြ႕ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ပႏၲဳတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ လိုဏ္ဂူကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

ဆက္လက္ၿပီး သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသုိ႔ ထပ္မံသြားေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ရာ ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ေတာင္ကုန္း၌ အျမင့္ ေလးေပ၊ အနံ သံုးေပရွိၿပီး ေက်ာက္သားအား ထြင္းထားေသာ လိုက္ဂူတစ္ခုအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ လိုဏ္ဂူသည္ အေပါက္၀မွ ေပ ၃၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္သြားပါက လမ္းခြဲ ႏွစ္ခုရွိကာ ယာဘက္လမ္းခြဲ၏ အရွည္သည္ ေပ ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေဘး၀ဲယာနံရံမ်ား၌ ႏွစ္ေပခန္႔ရွိ လူေနထုိင္ အိပ္စက္ႏုိင္ရန္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အဆုံး၌ ငါးေပပတ္လည္ အက်ယ္ရွိ ေျမလြတ္တစ္ခုတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ၀ဲဘက္ လမ္းခြဲ၏ အရွည္သည္လည္း ေပ ၄၀ ခန္႔ ရွည္လ်ားၿပီး ေဘး၀ဲယာနံရံမ်ား၌ ႏွစ္ေပခန္႔ရွိ လူေနထုိင္ အိပ္စက္ရန္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းအဆုံး၌ ထြက္ေပါက္ တစ္ခုတို႔ကို ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ၎လိုဏ္ဂူသည္ ယခင္က အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား ၂၀ မွ ၂၅ ဦးခန္႔ ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္းတုိ႔အား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး လိုဏ္ဂူအတြင္းမွ ဆန္အိတ္ပိုင္း ငါးပိုင္း၊ ဆီပုံးခံြ တစ္ခု၊ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာေန မာမတ္တူေဆာင္း (ဘ) မုိဟာမတ္ကာလာမ်ာႏွင့္ ေက်ာက္ပႏၲဳေက်းရြာေန အဒူဟာလိပ္ (ဘ)အာဘူဟာရွိန္းတုိ႔၏ အမည္မ်ားပါရွိသည့္ ေက်ာင္းသားကတ္ ႏွစ္ခု၊ ကိုရမ္က်မ္းစာအုပ္ သံုးအုပ္ႏွင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ အက်ႌသံုးထည္တို႔အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ လိုဏ္ဂူမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အနီးတစ္၀ုိက္တုိ႔အား လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အေသးစိတ္ စစ္ေဆးရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ေက်ာက္ပႏၲဳႏွင့္ သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ လိုဏ္ဂူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ကလည္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခြၽတ္ျပင္ေက်းရြာမွ ခ႐ုရွာသြားရင္း ေမယုေတာင္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူအား ရြာသားမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရွာေဖြရာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ၏ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟု ယူဆရေသာ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တဲမ်ားကို ေနရာသံုးခုတြင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါတဲမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ ရိကၡာႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားမွာ WFP မွ ေထာက္ပံ့သည့္ High Energy Biscuits မုန္႔ထုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူကို ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဇြန္ ၂၀ ရက္ကလည္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ ေမယုေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ လိုဏ္ေခါင္း၊ ေသနတ္မ်ား၊ လူေနတဲ၊ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ျပဳသူအား အေသဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး အ၀တ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္မ်ား၊ ယမ္းမႈန္႔မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၂၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက အထက္ပါ လိႈဏ္ေခါင္းအား ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ အနက္ေရာင္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမား ႏွစ္ဦးကို အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေလးဦးကို လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပုိ႔

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေလးဦးအား လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၄၅ ႏွင့္ ၄၆ အၾကား၌ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးမ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေလးဦးအား လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲေရးမွဴးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတုိင္းေဒသ ကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွဴးထံ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၄၅ ကင္းစခန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးမ်ားအား လုိက္လံစစ္ေဆးေနစဥ္ မိုင္တုိင္ ၄၅ ႏွင့္ ၄၆ အၾကား အေရာက္၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း ကိုက္ ၁၀၀ အကြာခန္႔ရွိ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚမွ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အခ်က္ ၂၀၊ ၃၀ ခန္႔ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ မရွိေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ အျခမ္းမွ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရွိၿပီးသား နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အခ်င္းခ်င္း ေရရွည္ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပယုဂ္အတြက္လည္း မေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ေရွး႐ႈ၍ လည္းေကာင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အခ်င္းခ်င္း ရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအေပၚ အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ မိမိတို႔ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ သတင္းဖလွယ္၍ ျပန္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။