တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိး၊ မိမိအက်ဳိးမွ်တေအာင္ စဥ္းစား၍ တင္ဒါ လုပ္ငန္းရရွိမႈအေပၚ အဓိကမထားဘဲ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကိုသာ အဓိကထားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ သံုးသပ္

တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ိဳး၊ မိမိအက်ဳိးမွ်တေအာင္ စဥ္းစား၍တင္ဒါ လုပ္ငန္းရရွိမႈအေပၚ အဓိကမထားဘဲ မိမိကုမၸဏီမွ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

ဇြန္ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းေကာ္မတီက ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္ပံုေငြ ေလလြင့္မႈမရွိ ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ တြက္ခ်က္၍ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္လိုမႈကိုသာ အေလးထားၿပီး လုပ္ငန္းအဂၤါရပ္ (စံခ်ိန္စံညႊန္း) မျပည့္မီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ Estimate မ်ား မွားယြင္းစြာ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္မႈအားနည္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီ မၿပီးစီးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးမျပည့္ မီျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ိဳး၊ မိမိအက်ိဳးမွ်တေအာင္ စဥ္းစား၍ တင္ဒါလုပ္ငန္း ရရွိမႈအေပၚ အဓိကမထားဘဲ မိမိကုမၸဏီမွ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကိုသာ အဓိကထားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား မိမိကုမၸဏီေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား မရွိေစရန္ အထူးစဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ၿပီးစီးေစရန္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ လမ္းတံတားမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမျပင္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အဆင့္တိုင္းတြင္ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း၊ မစစ္ေဆးဘဲ QC လက္မွတ္ထိုးေပးေနျခင္းမ်ားကို  စစ္ေဆးေပၚေပါက္ပါကလည္း ထိေရာက္စြာအေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအၾကား ဌာနအေျပာင္းအလဲ လုပ္ငန္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းခဲ့သည္ကို သံုးသပ္ရေၾကာင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဇာဒီ-ေခါင္ျပန္၊ ထြက္၀လမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ လမ္းခင္းၿပီးေနရာအား JICA အစီအစဥ္ျဖင့္ လမ္းခင္းရန္ ထပ္မံခ်ထားေပးျခင္းမွာ အျခားခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားသို႔ မငဲ့ညႇာရာေရာက္ေစေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အရည္အေသြးပိုင္းတို႔ကို ယခုထက္ပို၍ ၾကပ္မတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီစာရင္းကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ အပါအ၀င္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခုိင္အမ်ဳိး သားပါတီ တင္ျပ

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေတြဟိုတယ္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားစာရင္းကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပေနမႈအပါအ၀င္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms.Christine Schrane Burgener ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္  ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက တင္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ဘဂၤါလီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ ညိႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားစာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက မွားယြင္းေဖာ္ျပေနမႈကို ၎တို႔ပါတီအေနျဖင့္ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ စစ္ေတြဟိုတယ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚမွာ လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္အစိုးရကေန ေၾကညာေနတဲ့လူဦးေရ ရွစ္သိန္းတို႔၊ ကိုးသိန္းတို႔၊ တစ္သန္းတို႔ အဲဒီအေရအတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက လံုး၀လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိပါတယ္။ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရခိုင္ေတြနဲ႔ ဘဂၤါလီေတြ အတူတူေနေနၾကတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာ ဘဂၤါလီအေရအတြက္ဟာ တစ္သန္းနီးပါးပဲရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားဆံုးက ေမာင္ေတာနဲ႔ဘူးသီးေတာင္။ ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုမွာ လူဦးေရ ခုနစ္သိန္းေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုထြက္ေျပးၾကတာက က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ဘယ္သူမွမေျပးဘူး။ ေမာင္ေတာနဲ႔ဘူးသီးေတာင္က လူေတြေျပးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေမာင္ေတာနဲ႔ဘူးသီးေတာင္က လူအကုန္းလံုးေျပးမွ လူဦးေရ ခုနစ္သိန္းေလာက္ပဲျဖစ္မွာ။ ဒါေပမဲ့ ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူး သီးေတာင္က ဘဂၤါလီေတြ အကုန္လံုးထြက္ေျပးတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္၀က္ေလာက္က ဒီမွာက်န္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုမ်ား အဲဒီရွစ္သိန္းတို႔၊ ကိုးသိန္းတို႔ တစ္သန္းနီးပါးတို႔ ဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုး၀လက္မခံဘူးလို႔ ဒီကိစၥကို” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီလူဦးေရမွာ ၁၃ သိန္းရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ေျပာၾကားထားသည္။

“ေနာက္တစ္ခုကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရထားတဲ့ပါတီက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားစုရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကာယကံရွင္ခံစားေနရတဲ့ ရခိုင္နဲ႔ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ ေနာက္တစ္ခုက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အႏိုင္ရထားတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရကေသာ္ လည္းေကာင္း ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေခၚယူတာတို႔၊ ေဆြးေႏြးတာတို႔၊ ညိႇႏိႈင္းတာတို႔၊ တိုင္ပင္တာတို႔၊ ကမ္းလွမ္းတာတို႔ ဒီေန႔ထက္ထိ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မရွိတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာင္ေတာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္တိုင္း အသက္ဆံုးရံႈးမႈအပါအ၀င္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ားမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္  ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေျမပံုႏွင့္စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းအခ်ဳိ႕သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးျပင္ပတြင္ တရားမ၀င္ တဲထိုးေနထိုင္ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး  ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၊သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမိသားစု၀င္မ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမရွိေသာ ဘဂၤါလီေက်းရြာျဖစ္ေသာ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ လိုဘာခိုေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ လမ္းကမ္းပါးမွ ေျမစာမ်ား လယ္ကြင္းမ်ားသို႔ ၿပိဳက်သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးစ စပါးဧကမ်ား ပ်က္စီး

မိုးသည္းထန္စြာရြာ၍ လမ္းကမ္းပါးမွ ေျမစာမ်ား ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လိုဘာခိုေက်းရြာ အုပ္စုတြင္းရွိ လယ္ေျမအခ်ဳိ႕ ရႊံ႕ေရဖုံးလႊမ္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ လိုဘာခိုေက်းရြာ အုပ္စုတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားမွာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ လမ္းကမ္းပါးမွ ေျမစာပံုမ်ား လယ္ကြင္းမ်ားသို႔ ၿပိဳက်သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးစ စပါးဧက ၅၀၀ ခန္႔ပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

“မထင္မွတ္ဘဲ ဒီလိုမ်ဳိး မိုးႀကီးမိုးမ်ားေတာ့ လယ္ေတြျမဳပ္တယ္။ စပါးေတြျမဳပ္တယ္။ ေပါင္ေတြက်ဳိးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တခ်ဳိ႕ဒီမနက္ေတာ့ လယ္ပိုင္ရွင္ေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကို ဘယ္လိုလဲတဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္လယ္ကိုလည္း လာၾကည့္ပါဦးတဲ့။ နည္းနည္းပါးပါးေလး ေထာက္ပံ့ေၾကး ရမလား အေယာက္တိုင္းပါပဲ ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားၾကည့္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ လယ္က ေတာ္ေတာ္ပ်က္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘတ္ဂ်က္လည္း ကုန္ခါနီးၿပီး ပိုက္ဆံလည္း အရင္းအႏွီးက သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္းအစည္းအေ၀းေခၚၿပီးမွ ဒီရက္ကို တိုင္ပင္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔၀မ္းစာအတြက္ဆိုေတာ့ ႐ုန္းကန္ရမွာပဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ လုပ္အားရွိမလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး ဆန္၀ယ္စားဖို႔ဆိုေတာ့ လိုက္လုပ္ရမွာပဲ” ဟု အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္း ထိမ္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္မွ စတင္ရြာသြန္းေနေသာမိုးသည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ ရပ္စဲသြားေသာ္လည္း ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔လည္တြင္ တဖန္ျပန္လည္ ရြာသြန္းေနၿပီး လမ္းေဖာက္ရာတြင္ ပံုထားေသာကမ္းပါးမွ ေျမစာပံုမ်ားမွာ မိုးေရႏွင့္အတူ လယ္ကြက္မ်ားသို႔ စုပံုစီးဆင္းသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းသျဖင့္ ရြာပတ္လမ္းသြယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းမေပၚရွိ ကမ္းပါးမွ ေျမသားမ်ားမွာ လမ္းမေပၚသို႔ ၿပိဳက်သျဖင့္ ခရီးသြားမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚရေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ေျမမ်ား ရြံ႕ေျမဖံုးလႊမ္းသည့္ လိုဘာခိုေက်းရြာအုပ္စုသည္ ဌာေနယန္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကၿပီး ေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကကာ စပါးကို ၀မ္းစာအတြက္ အဓိကထား စိုက္ပ်ဳိးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမစာပံုၿပိဳပါက ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးမည္ဟု ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးမွ ရြာသားမ်ားအား ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္မွ ေျမစာပံုၿပိဳက်သျဖင့္ လယ္မ်ားနစ္ျမဳပ္ ေနရာသို႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈၾကေသာ္လည္း မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ က်ဳိက္သလႅံေစတီေတာ္၏ ကုန္းေတာ္အေရွ႕၊ အေနာက္ ေျမေလွ်ာက်မႈ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈ အပါအ၀င္ ဘက္စံုျပင္ဆင္မႈအတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀၀ ခန္႔လိုအပ္မည္ဟုဆို

က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ အေရွ ့ဘက္ေစာင္းတန္းအနီး ပ်က္ဆီးေနမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္

မြန္ျပည္နယ္ သမိုင္း၀င္ ေမာ္လၿမိဳင္ နာဂ၀ီသ ေတာင္တန္းတြင္ တည္ရိွေသာ က်ဳိက္သလႅံ ေစတီေတာ္၏ ကုန္းေတာ္သည္ ဇြန္ ၁၆၊ ၁၇ ရက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း မိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၁၃ ဒသမ ၇ ရြာသြန္း၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဘုရားႀကီး၏ အေရွ႕၊ အေနာက္ကုန္းေတာ္တို႔မွ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေျမေလွ်ာမႈႏွင့္ အက္ကဲြမႈအခ်ဳိ႕တို႔ကို ေနျပည္ေတာ္မွ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားက ျပဳျပင္ရန္ လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဘက္စံုျပင္ဆင္မႈတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး နန္းစံ၀င့္ခိုင္ (ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန) က ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အားလံုးျပင္ဆင္ဖို႔က သိန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကုန္မယ္။ ကုန္းေတာ္ႀကီး ကမ္းထိန္းနံရံႀကီးေတြ ျပန္လုပ္မယ္။ ဘယ္ေလာက္ ပ်က္စီးသြားလဲဆိုေတာ့ အေရွ႕ဘက္ေစာင္းတန္း တိုးခ်ဲ႕ရင္ျပင္ ေပ (၉၀၊၂၈) ၿပိဳက်သြားတယ္၊ အလ်ား-၅၅ လက္မက အက္ေၾကာင္း ျဖစ္သြားတယ္။ ရွင္သီ၀လိ၊ ဘိုးေတာ္သိၾကားမင္း၊ ေတာင္ပိုင္ဘိုးဘိုးႀကီး၊ ဘိုးဘိုးေအာင္၊ ဘိုးမင္းေခါင္နတ္နန္းေတြ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားတယ္။ အေရွ႕ဘက္ ေစာင္းတန္းအနီးမွာ ေျမသားေလွ်ာက် ပ်က္စီးမႈျဖစ္တယ္။ အေရွ႕ဘက္ ေစာင္းတန္းနားက သုခိတာ႐ံု ရန္ကုန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ေလွ်ာက်ေျမ တြန္းအားေၾကာင့္ အက္ကဲြ၊ တစ္ပါးေက်ာင္းေဆာင္သံုးခု ပ်က္စီးတယ္။ အေနာက္ဘက္ ေစာင္းတန္းနဲ႔ ဓာတ္ေလွကားအၾကား တိုးခ်ဲ႕ရင္ျပင္က ေပ (၆၉၊ ၁၀) အက်ယ္က နိမ့္ဆင္းသြားတယ္။ အက္ေၾကာင္းက အလ်ား ၁၄ ေပေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ အေနာက္ဘက္ေစာင္းတန္းရဲ႕ ရင္ျပင္ေတာ္နဲ႔ ေတာင္႐ိုးတန္း လမ္းၾကားက ေျမႀကီးေတြ ေလွ်ာက်နိမ့္ဆင္းမႈျဖစ္တယ္။ အလယ္ဆင့္မုခ္ဦး (ေတာင္႐ိုးတန္းလမ္းျဖတ္) နိမ့္ယိုင္သြားတယ္။ အေနာက္ဘက္မုခ္ဦး ေတာင္႐ိုးတန္း လမ္းေပၚမွာရိွတဲ့ ေျမထိန္းနံရံက ၄၅ ေပၿပိဳက်သြားတယ္။ အေနာက္ဘက္ ဓာတ္ေလွကားအနီး ထရန္စေမာ္မာနဲ႔ကပ္လ်က္ ေျမထိန္းနံရံ အက္ကဲြသြားတယ္။ အဲဒါေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ပညာရွင္ေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီး ဒါေတြအားလံုး ျပန္ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကုန္မယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး နန္းစံ၀င့္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ အေရွ ့ဘက္ေစာင္းတန္းအနီး ပ်က္ဆီးေနမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ဘုိဘုိျမင့္)

ေနျပည္ေတာ္မွ အင္ဂ်င္နီယာ ဗိသုကာပညာရွင္အဖဲြ႕ ဘုရားကုန္းေတာ္ ပ်က္စီးမႈကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ ကမ္းထိန္းနံရံၿပိဳက်မႈကို မိုးကုန္ပြင့္လင္းကာလမွ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အက္ကဲြေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္ရည္ ထည့္မႈကို မြန္ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္၏ ၾကပ္မတ္မႈႏွင့္ ဟတ္ေမာ္ကုမၸဏီက ျပဳျပင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေစတီေတာ္၏ ကုန္းေတာ္ပ်က္စီးမႈကို ျပင္ဆင္ရန္ အလွဴခံ စတင္လက္ခံေနေၾကာင္း၊ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႕ ေငြက်ပ္ ၇၈၈၅၀၀၀ ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ ၁၀၀၀၊ က်ဳိက္သလႅံ ေဂါပကအဖဲြ႕၀င္မ်ားက က်ပ္သိန္း ၈၀ လွဴဒါန္းမႈကုိ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ဦးမင္း၀င္းလွ (ဘ႑ာေရးမွဴး-က်ဳိက္သလႅံေဂါပကအဖဲြ႕၀င္) က ေျပာၾကားသည္။

က်ဳိက္သလႅံ ေစတီႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ ပ႒ာန္းတန္ေဆာင္းႀကီးသည္ ဂ်ပန္ေခတ္ကတစ္ခါ ေျမၿပိဳပ်က္က်မႈ ျဖစ္ေပၚကာ ထိုစဥ္က ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ သာသနာသကၠရာဇ္-၂၃၆ ခုႏွစ္က တည္ထားခဲ့ၿပီး ဥာဏ္ေတာ္ ၁၅၀ ေပ၊ ေအာက္လံုးပတ္ ေပ ၃၀၀၊ ဖိနပ္အ၀န္း ေပ-၄၅၀ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ကုန္းေတာ္ပ်က္စီး ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေဂါပကအဖဲြ႕ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႕သို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ဒဂံု-ဧရာ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းတြင္ အေရးေပၚလူနာမ်ား လႊဲေျပာင္းကုသႏုိင္ရန္ ေဆးေပးခန္းဖြင့္မည္

ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒဂံု-ဧရာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းတြင္ အေရးေပၚလူနာမ်ား လႊဲေျပာင္းကုသႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေဆးေပးခန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၇ ရက္က  က်င္းပသည့္ ‘ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ အေရးေပၚလူနာမ်ား ကုသေပးျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းေဆးခန္း’ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတြမွာ  ေန႔စဥ္ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားစြာ ၀င္ထြက္သြားလာေနၿပီး ခရီးသည္ငါးသိန္းခန္႔ ေရာက္ရွိထြက္ခြာေနတဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္အရ အလြန္မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ အျခားအရပ္ေဒသေတြက ဒီေနရာကို ေရာဂါကူးစက္ေရာက္ရွိၿပီး ဒီကတစ္ဆင့္ ေရာဂါမျဖစ္ပြားေသးတဲ့ အျခားအရပ္ေဒသေတြကို ေရာဂါထပ္မံ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားႏုိင္ေျခရွိတဲ့ ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာ စနစ္တက် ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လူအမ်ားစု ၀င္ထြက္သြားလာတဲ့ ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးစည္း႐ံုးလို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေဆးခန္းေတြမွာ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ပံုမွန္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ရွိတဲ့အတြက္ အေရးေပၚလူနာ ေတြရွိလာရင္ သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ံုႀကီးေတြကို အခ်ိန္မီေပးပို႔ကုသႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္လက္ၿပီးဒီလိုေဆးခန္းမ်ဳိးကို လႈိင္သာယာက ဒဂံု-ဧရာအေ၀းေျပး စခန္းမွာလည္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚႏွင့္ ပံုမွန္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးအသိပညာျမႇင့္တင္ေပး ျခင္းမ်ားအျပင္ ခရီးသည္မ်ား၏ အသက္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ယာဥ္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေမာင္းႏွင္ေနရေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားတြင္ ႐ုတ္တရက္ ေရာဂါျပင္းထန္စြာ ခံစားရၿပီး ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ အၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ေရာဂါစသည့္ ေရာဂါမ်ားကို အခမဲ့စစ္ေဆးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အမႈိက္ကင္းစင္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ေရ၊ မစင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မွ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး အဓိကက်သည့္အတြက္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၀င္းအတြင္း သန္႔ရွင္းလံုေလာက္ေသာ အိမ္သာႏွင့္ေရမ်ား ရရွိေရး၊ ၾကြက္၊ ျခင္၊ ယင္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေနထုိင္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား သန္႔ရွင္းစိတ္ခ်ရေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးႏုိင္ေရးအတြက္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို ပညာေပးျခင္းႏွင့္အစားအေသာက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အဆုိပါပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

မိုးထိမိုးမိေဒသတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ ရပ္တန္႔ထားသည့္အတြက္ ေျခာက္ရက္ၾကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မိုးထိမိုးမိေဒသမွ ေရႊလုပ္သားမ်ား ဇြန္ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္

မိုးထိမိုးမိေဒသတြင္  ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ ရပ္တန္႔ထားသည့္အတြက္ ေျခာက္ရက္ၾကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဇြန္ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ အင္အား ၁၀၀ ျဖင့္ လာေရာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးထိမိုးမိ အႀကီးစား A ေရႊထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ကြက္တြင္ အမွတ္ ၂ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္က ရပ္တန္႔သည့္အတြက္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုးထိမိုးမိေဒသတြင္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းမွ လာေရာက္ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယခုလို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရး ေရႊတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအုပ္စု လီမိတက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆံုး ႐ံႈးေနမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္  ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ V – 4  ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမွစ၍ မိုင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႕၊ ေရႊထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံု၀န္ထမ္းမ်ားအဖြဲ႕၊ မိတ္ဖက္ႏွင့္ျပည္ပ Adit  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားအဖြဲ႕၊ ေရႊမိုင္း ၿမိဳ႕မေစ်းသားေစ်းသူမ်ားအဖြဲ႕မ်ားမွ ဦးေရ ၁၀၀ က ေရႊနံ႔သာ ေဘာလံုးကြင္းအထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရပ္တန္႔ထားတဲ့ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ မတရားပိတ္ပင္ထားတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုံး႐ံႈးတာေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ဆုံး႐ံႈးေနမႈေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမွာလာၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းႀကီးရပ္တန္႔ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအေပၚမွာမွီခုိေနတဲ့ လုပ္သား၀န္ထမ္းမိသားစုေတြနဲ႔ ဒီအေပၚမွာ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္လုပ္ေနတဲ့ ေစ်းဆုိင္တန္းေတြ၊ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ေတြ၊ ဒီလုပ္ငန္းႀကီးအေပၚမွီခုိၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီ ၊ ကားကယ္ရီေတြ မိသားစု ၁၀၀၀၀ ရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ရပ္တန္႔ထားတဲ့အတြက္၊ ေၾကာင့္အခက္အခဲျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေျခာက္ရက္တုိင္တုိင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာနေရာ၊ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းကေရာ လာေရာက္ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေန႔မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ ယခင္က အင္အား ၁၀၀၀ တင္ျပထားေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအမိန္႔အရ အင္အား ၁၀၀ သာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿပီးေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ဆက္လက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္လက္လီအေရာင္းေနရာ စတုရန္းမီတာ ၃၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ငွားရမ္းမႈႏႈန္း အနည္းငယ္က်ဆင္းလာေသာ္လည္း လာမည့္သံုးႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ငွားရမ္းချမင့္တက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း

အဆင့္ျမင့္ လက္လီအေရာင္းေနရာမ်ား ပါ၀င္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ Junction City ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္လက္လီအေရာင္းေနရာ စတုရန္းမီတာ ၃၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ငွားရမ္းမႈႏႈန္းအနည္းငယ္ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္မွသံုးႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ငွားရမ္းခမ်ား ျမင့္တက္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ကေနဒါအေျခစုိက္ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Colliers International (Myanmar) ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္ေစ်းကြက္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္လက္လီအေရာင္းေနရာသစ္ထြက္ရွိမႈ စတုရန္းမီတာ ၁၆၀၀၀ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ငါးရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လက္က်န္ကာလအတြင္း လက္လီအေရာင္းေနရာသစ္ စတုရန္းမီတာ ၇၁၀၀၀ အထိ ထပ္မံထြက္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ငွားရမ္းမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္တြင္ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာမႈႏွင့္အတူ လက္လီေစ်း၀ယ္စင္တာအသစ္မ်ား တုိးပြားလ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးေစ်းကြက္၀င္မႈမွာ Golden City Retail ၊ Min Ye Kyaw Swar Tower ၊ Super One ၊ Ocean Super Centre တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပပုိဆန္လာသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ထပ္မံေပၚထြက္လာမည့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားအေနျဖင့္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားႏုိင္မည့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အသစ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားထည့္ သြင္းႏုိင္ရန္ အားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားေသာ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သည့္ ေနရာမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိတ္အပန္းေျပေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္အနာ ဂတ္ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း တုိးျမင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားတြင္ ငွားရမ္းဖြင့္လွစ္ထားေသာဆုိင္ခန္းမ်ားတြင္ အ၀တ္အစားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းဆုိင္မ်ားက ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဆုိင္မ်ားက ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊  Special Store ဆိုင္မ်ားက ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရး၊ အလွအပေရးရာဆုိင္မ်ားက ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျခားဆုိင္မ်ားက ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေစ်း၀ယ္စင္တာအသစ္မ်ားအျဖစ္ Htike Sin Co.,Ltd မွတည္ေဆာက္သည့္ Golden Link ၊ Crown Roffing Co.., မွ တည္ေဆာက္သည့္ Space@ Yankin ၊ Creation Myanmar Group မွတည္ေဆာက္သည့္ The One Shopping Mall ၊ Anawmar Art Group မွ တည္ေဆာက္သည့္ Secretariat Retail တုိ႔ေစ်းကြက္၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စတုရန္းမီတာ ၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာေစ်း၀ယ္ပံုစံကုိ ေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာအသစ္မ်ား ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း ငွားရမ္းလုိသူ မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ေစ်း၀ယ္စင္တာအသစ္မ်ားလည္း ပံုမွန္ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စတုရန္းမီတာ ၇၀၀၀၀ ခန္႔ထပ္မံထြက္ေပၚလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ အသစ္ထြက္ရွိမႈႏႈန္းက်ဆင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္လက္လီ အေရာင္းေနရာငွားရမ္းမႈႏႈန္းထားအေနျဖင့္လည္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ၀န္းက်င္ရွိေနၿပီး ပ်မ္းမွ်ငွားရမ္းခႏႈန္းထားမွာလည္း တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ ၃၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိၿပီး၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တတိယသံုးလပတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးေဒၚလာခဲြခန္႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။  ေစ်း၀ယ္စင္တာအသစ္မ်ား ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ငွားရမ္းလုိ သူမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အထိ အဆင့္ျမင့္လက္လီအေရာင္း ေနရာငွားရမ္းခႏႈန္းထားမ်ား ေလးရာခုိင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ဆက္လက္ျမင့္တက္မည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုးကိရိယာ က်န္ခဲ့မႈကို ၂၆ ႏွစ္ၾကာမွ သိရွိၿပီး ျပန္လည္ခြဲထုတ္ခဲ့ရသည့္ အသက္ ၅၀ အရြယ္ လူနာအမ်ိဳးသား ဟသၤာတေဆးရံုႀကီး၌ ေဆးကုသေန

ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး

၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကိရိယာ က်န္ခဲ့မႈအား ၂၆ ႏွစ္ၾကာမွ သိရွိကာ ခြဲထုတ္ခဲ့ရသည့္ လူနာအမ်ိဳးသားမွာ ဟသၤာတေဆးရံုႀကီး၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္၌ လူနာ၏ ေ၀ဒနာမွာ ဆိုး၀ါးလာသျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာမွ ၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကိရိယာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း လူနာရွင္ မိသားစုထံမွ သိရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂ တုန္းက အူပုပ္လို႔ဆိုၿပီး ဟသၤာတေဆးရံုမွာ ခြဲခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ခြဲစိတ္မႈ မရွိဘူး။ ဒီႀကားထဲ တေရွာင္ေရွာင္ေအာင့္တယ္။ ေအာင့္လိုက္ ေပ်ာက္လိုက္၊ ေဆးထိုးလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ေပါ့။ ဒီကတ္ေႀကးက်န္ခဲ့လို႔ ေအာင့္တယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူးေပါ့။ တျခားခြဲစိတ္ထားတဲ့ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ေအာင့္တယ္ဆိုၿပီး ထင္ခဲ့တာ။ အခုက်ေတာ့ မေနႏုိ္င္ မထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေအာင့္တယ္။ ေအာင့္ေတာ့ အရည္ေတာင္ မ၀င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီ့အဆင့္ ေရာက္သြားတာ။ ေသဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ ဆရာ၀န္ကိုျပေတာ့ အေျခအေနက ေအာင့္တာလည္း ၾကာေနၿပီ။ Ultrasound ရိုက္ပါဆိုလို႔ Ultrasound ရိုက္ေတာ့ ဆရာမႀကီးက ဒီအထဲမွာ တစ္ခုုခု ရွိေနတယ္ထင္တယ္။ X-ray ဓာတ္မွန္ေလး ရိုက္ၾကည့္ပါဆိုလို႔ ရိုက္ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ကတ္ေၾကးေတြ႕တာေပါ့။ ေတြ႕ေတာ့ တက္ခြဲရတာေပါ့” ဟုလူနာ၏ သားျဖစ္သူက ေျဖႀကားသည္။

အဆိုပါလူနာ၏ ၀မ္းဗိုက္ထဲ၌ ေတြ႕ရွိရသည့္ ကိရိယာမွာ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ေသြးေၾကာဖမ္း ကိရိယာျဖစ္ၿပီး ယခင္ခြဲစိတ္မႈအျပီး ၂၆ ႏွစ္အႀကာ၌ ျမင့္ျမတ္အထူးကုေဆးရံုတြင္ ခြဲထုတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ဟသၤာတ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၌ ဆက္လက္၍ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟသၤာတ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးမွ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေသာင္းအား ေမးျမန္းခဲ့ရာ “ခြဲစိတ္ခန္းထဲမွာသံုးတဲ့ ၆ လက္မေလာက္ရွိတဲ့ ေသြးေၾကာဖမ္းတဲ့ ကိရိယာေပါ့။ ၀မ္းေခါင္းထဲမွာ မဟုတ္ဘဲ အူမႀကီးထဲမွာ ကိရိယာေလးက က်ေနတယ္။ လိုက္စမ္းတဲ့အခါ အူမႀကီးထဲ ေရာက္ေနတယ္။ အူမႀကီးကို ေဖာက္ထုတ္ရတာေပါ့။ ျမင့္ျမတ္မွာ ခြဲစိတ္ၿပီး အဲ့ဒီဟာကို ထုတ္ေပးလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ ေဆးရံုကို ခြဲစိတ္ၿပီး ေခၚထားတယ္ ဆိုတာကလည္း ေဆးရံုဆိုရင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့ေပးတာေပါ့ေလ။ အျပင္ကေန တတ္ႏုိင္သမွ် မ၀ယ္ရေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးလို႔ရေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္။ တျခားဘာအခက္အခဲရွိလဲ ဆိုတာသိိဖို႔ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရး အရာရွိနဲ႔လည္း ေတြ႕ေပးၿပီး ဘာအခက္အခဲေတြရွိလဲဆိုတာ တင္ျပခိုင္းထားတာလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားသည္။

လက္ရွိကုသေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ သူ႔ကို ယာယီ၀မ္းသြားဖို႔ ေဖာက္ေပးထားတဲ့ဟာကို ျပန္ပိတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ လုပ္ၿပီးသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ၀မ္းသြားတဲ့ေနရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိတ္ထားတဲ့ ခ်ဳပ္ႀကိဳးေလး အနာက်က္ဖို႔ ေစာင့္ေနတာေပါ့။ အနာက်က္လို႔ရွိရင္ သူ႔ကိုတျဖည္းျဖည္း အစားအေသာက္ကို အရည္ကေန ဆန္ျပဳတ္၊ ဆန္ျပဳတ္ကေန ထမင္းျပန္စား၀င္ဖို႔ လုပ္ရမွာေပါ့။ အခုလက္ရွိကေတာ့ ျပန္ပိတ္ထားတဲ့ အနာေလး က်က္ဖို႔ရယ္၊ သူ႔ရဲ႕အာဟာရျပည့္ဖို႔ရယ္ အဲဒါေလးေတြ လုပ္ေပးတာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ လူနာသည္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၅၀ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဦး၀င္းခိုင္ဆိုသူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဟသၤာတ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး ခြဲစိတ္ကုသေဆာင္၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး

“လူနာက ကၽြန္ေတာ့္ဆီလာတာေတာ့ ၾကာၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ ကတည္းကေပါ့။ ဗိုက္ေအာင့္တယ္ ေအာင့္တယ္ ဆိုၿပီးလာေနတာ။ ပထမပိုင္းေတာ့ နည္းနည္းကြာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း စိပ္စိပ္လာတယ္။ ေဆးကဘယ္လိုမွ ေပးလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဘာလိုေဆး ေျပာင္းေပးေပး မေပ်ာက္ေတာ့ ညမအိပ္ရ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါနဲ႔ Ultrasound ရိုက္ခိုင္းလိုက္တဲ့ အခါမွာ ဆရာမက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ဗိုက္ထဲမွာ မသကၤာတာတစ္ခုခု ေတြ႕ေနတယ္။ X-ray ရိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္ဆိုလို႔ ရိုက္ခိုင္းလိုက္ေတာ့ ဗိုက္ထဲမွာ Forcep သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒါနဲ႔ Surgeon ကိုလႊဲေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေဆးရံုမွာကုေပးတာေပါ့။ ဆရာႀကီးေရာ အားလံုးက ေသခ်ာလုပ္ေပးပါတယ္။ လူနာကေတာ့ သိပ္ၿပီးအေကာင္းႀကီး မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့။ ေရွ႕ဆက္ေတာ့ ကုရမွာေပါ့။ သူလည္းကုရတာ ႏွစ္ေတြၾကာလာတဲ့အခါ ရွိတာေရာင္းကုရေတာ့ ေတာ္ေတာ္လည္း ကုန္ေနပါၿပီ။ ေရွ႕ဆက္ကုဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္တာေပါ့။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြက အမ်ားႀကီး လိုေနတယ္” ဟု ေဒါက္တာတင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကိရိယာ က်န္ခဲ့မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း လူနာမွာ ႏွွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀ဒနာခံစားခဲ့ရသည့္အေပၚ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း လူနာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

 

 

 

 

 

 

ေျမၿပိဳက်မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္သလႅံ ေစတီေတာ္သို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ

ဓာတ္ပံု – ဘိုဘိုျမင့္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔က လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္က မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ရိုးတန္းရွိ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္သလႅံ ေစတီေတာ္သို႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု – ဘိုဘိုျမင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ ့ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား လိုက္ပါလာခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္ ေစာင္းတန္းအနီး ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ ေစာင္းတန္းအနီး ေျမၿပိဳက် ပ်က္ဆီးေနမႈမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီးေနာက္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မိသားစုမ်ား လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္သိန္း (၈၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ (၁၀၀၀) အား က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ ဘ႑ာေတာ္ထိန္း ေဂါပကအဖြဲ႕ထံ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ သည္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျပည္သူက ျပဳလုပ္ေသာ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ အခမ္းအနား အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ပြဲ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအတြင္း ျပဳလုပ္

ျပည္သူက ျပဳလုပ္ေသာ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ အခမ္းအနား အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ပြဲ ဇြန္ ၁၉ ရက္က မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံ၏ႏွစ္ေယာက္မရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ၏ ျပယုဂ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သူမ၏ က်န္းမာေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပရုံျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဂုဏ္ျပဳရာ၊ ေက်းဇူးဆပ္ရာ အျပည့္အ၀ မေရာက္ဘဲ ၎၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ မွ်ေ၀လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အျပည့္အ၀ ေက်းဇူးဆပ္ ဂုဏ္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း အဆုိပါပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးထြန္းၾကည္က “ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီထက္ ဆထက္တပုိး တုိးၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ထမ္းရြက္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ၊ သက္ေတာ္ရွည္ပါေစ၊ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္းနဲ႔အတူ ယူရမယ့္တာ၀န္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း တာ၀န္သိစိတ္၊ တာ၀န္ရွိစိတ္နဲ႔ မွ်ေ၀ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕အသံ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ထင္ဟပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အျပည့္အ၀ ေက်းဇူးဆပ္ရာ၊ ဂုဏ္ျပဳရာေရာက္မယ္လုိ႔ သတင္းစကားပါးခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲကုိ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပန္းျခံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ကာ ယခုကဲ့သုိ႔ က်င္းပျပဳလုပ္လာသည္မွာ သုံးႏွစ္ သုံးႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေမြးေန႔ကိတ္မုန္႔ခြဲျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေရးစပ္ထားေသာ ကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆုိျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေသာ ျပည္သူမ်ားအား ၾကာဆံေၾကာ္၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္မ်ားျဖင့္ စတုဒိသာ ေကၽြးေမြးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။