Instagram က YouTube ကို ဗီဒီယိုျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

Photo: AP

ပုံမွန္အသုံးျပဳသူ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည့္ Instagram က YouTube မွ ဗီဒီယိုတင္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေနျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ၾကည့္ႏုိင္ေသာ ဗီဒီယိုအစီအစဥ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက အသုံးျပဳသူ သန္း ၈၀၀ ရွိခဲ့ေသာ Instagram သည္ Facebook က ပုိင္ဆုိင္သည့္ အသုံးျပဳသူ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သြားေသာ စတုတၳေျမာက္ ေဆာ့၀ဲလ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Instagram သည္ Twitter ႏွင့္ Snap Chat ကဲ့သို႔ေသာ ၿပိဳင္ဘက္လူမႈမီဒီယာမ်ားကို ေက်ာ္တက္ၿပီး လူငယ္မ်ားကို ပို၍ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Instagram သည္ YouTube ကို တုိက္႐ုိက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ IGTV ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ယင္းေဆာ့၀ဲလ္ကို အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုၾကာေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို ယင္းေနရာ၌ လႊင့္တင္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ YouTube ကဲ့သို႔ပင္ ဗီဒီယိုဖန္တီးသူမ်ားအတြက္လည္း ႐ုပ္သံလုိင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ IGTV သည္ ၁၀ မိနစ္အထိၾကာေသာ ဗီဒီယိုမ်ားအား အသုံးျပဳသူတိုင္းကို တင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကို တစ္နာရီၾကာ ဗီဒီယိုမ်ားအထိ တင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ Facebook သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Instagram ကို ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံႏွင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ထိုေနာက္ပုိင္းတြင္ Instagram သည္ အသုံးျပဳသူႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြအတြက္ အဓိကတြန္းအား ျဖစ္ေနသည္။

Ref: AFP

ကမၻာ၏ သစ္ေတာမ်ား အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား

မတ္ ၃ ရက္က အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းအာေခ်းရွိ ရာ၀ါဆင္းကီေဘးမဲ့ေတာ ဧရိယာတြင္ ဆီအုန္းစုိက္ခင္းတစ္ခု (ယာ) ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ကမၻာေျမ၏ မူလအတုိင္းရွိေနေသးေသာ သစ္ေတာမ်ားသည္ ၾသစႀတီးယား ဧရိယာထက္ႀကီးေသာ ပမာဏကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုႏႈန္းသည္ ယခင္ဆယ္စုႏွစ္ကထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ပို၍ျမန္ေသာႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ဟန္႔တားရန္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး သစ္ေတာမ်ား၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ ခုတ္လွဲခံရျခင္း၊ ျပဳန္းတီးျခင္းတို႔ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ၿဂိဳဟ္တုပုံရိပ္မ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္မႈက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယခုရာစုႏွစ္၏ ပထမ ၁၇ ႏွစ္တြင္ ေန႔စဥ္ သစ္ေတာမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈသည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၀၀ ေက်ာ္ (စတုရန္းမုိင္ ၇၅ မုိင္) ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေလ့လာမႈက ဆုိသည္။

ေအာက္စဖို႔ဒ္၌ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ တင္သြင္းမည့္ သုေတသနကို အဓိက ကူညီခဲ့ေသာ ကမၻာ့ရင္းျမစ္သိပၸံ WRI မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သိပၸံပညာရွင္ ဖရန္႔ေဆမာက သစ္ေတာမ်ားသည္ ကာဗြန္မ်ားကို ရယူသိုေလွာင္ရန္အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳၿပီး စရိတ္သက္သာသည့္တစ္ခုတည္းေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံျဖစ္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ UNDP ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီး ငါးဖြဲ႕က ဖန္လုံအိမ္အာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ ေကာင္းမြန္ေရး ရည္ရြယ္သည့္ Nature4 Climate အစီအစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ယခုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးမႈကို ကာကြယ္ေရးအျပင္ သစ္ေတာမ်ားသည္ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ဳိးစုံ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရာသီဥတုတည္ၿငိမ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေလႏွင့္ေရတို႔ ရရွိေရးတို႔တြင္ အဓိကက်သည္။ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ လူသန္း ၅၀၀ ခန္႔သည္ ၎တို႔၏ လူေနမႈဘ၀အတြက္ သစ္ေတာမ်ားကို တုိက္႐ုိက္မွီခိုေနရသည္။

ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၅၀၀ အတြင္း မျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေသာ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားတြင္ စိမ့္ေျမမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ျမက္ခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး လမ္းမ်ား၊ စက္မႈစုိက္ပ်ဳိးဧရိယာမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္းတို႔ မရွိသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ သစ္ေတာမ်ဳိးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတုရန္းကီလို မီတာ ၁၁ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔သာရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၁၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ သစ္ေတာစိမ့္ေျမအားလုံးကို ဆုံး႐ႈံးသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သုေတသနကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေမရီလင္းတကၠသိုလ္မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ပီတာပိုတာေပါ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိအတုိင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေနမည္ ဆုိပါက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီတြင္ ပါရာေဂြး၊ လာအိုႏွင့္ အီေကြတိုရီရယ္ဂီနီတို႔တြင္ ပကတိအတုိင္းရွိေနသည့္ သစ္ေတာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ၿပီး ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီတြင္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဂိုလာ၊ နီကာရာဂြါႏွင့္ ဗဟိုအာဖရိကႏုိင္ငံတို႔တြင္ ယင္းသစ္ေတာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည္။

Ref: AFP

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေယာဂေန႔အခမ္းအနားကို ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ က်င္းပ

ဇြန္ ၂၁ ရက္က Dehradun ၿမိဳ႕ရွိ သစ္ေတာသုေတသန အင္စတီက်ဳတြင္ ေယာဂအစီအစဥ္၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မုိဒီက ပူးေပါင္းပါ၀င္ေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဟိမ၀ႏၲာေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္၊ ေ၀ဟင္ေပၚတြင္၊ သေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေယာဂေန႔အခမ္းအနားကို ဇြန္ ၂၁ ရက္၌ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ေယာဂအစီအစဥ္မ်ားအား ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အခမ္းအနားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢထံမွ အတည္ျပဳမႈ ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီကဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း Dehradun ၿမိဳ႕ရွိ ျပန္႔ၾကဲေနေသာ သစ္ေတာသုေတသန အင္စတီက်ဳတြင္ အျခားလူ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ေယာဂအခမ္းအနားကို နံနက္ပိုင္း၌ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယူးေဒလီတစ္၀န္းတြင္ အျခားစုေ၀းမႈမ်ား၌ စိတ္အားထက္သန္သူ ၁၀၀၀၀ ခန္႔က ပါ၀င္မႈအျပင္ အာမက္ဒါဘတ္၊ မြမ္ဘိုင္းႏွင့္ ပတ္နာတို႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွ ေဒသမ်ားတြင္ ထိုအခမ္းအနား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဒလီတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ရာသီဥတုသည္ ပူျပင္း၊ ထုိင္းမိႈင္းေနေသာ္လည္း လူရာေပါင္းမ်ားစြာက Lodi Gardens ပန္းျခံ၌ ေယာဂအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ေယာဂသည္ အိႏိၵယမွ ဦးစြာထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ရွိ ဆင္းဟာ့တ္ဆင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား၌ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ေရတပ္သေဘၤာ JS Ise ႏွင့္ အိႏိၵယေရတပ္သေဘၤာ INS Sahyadri တို႔ေပၚတြင္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေယာဂေန႔အခမ္းအနားကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေၾကာင္း အိႏိၵယေရတပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အိႏိၵယေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စင္းမွ အမႈထမ္းမ်ားက ထိုအခမ္းအနားတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားအား ေရတပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယေလတပ္မွ ေလထီးခုန္နည္းျပမ်ားက ေျမေပၚသို႔ဆင္းလာစဥ္ ေယာဂက်င့္သည့္ပံုစံ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း Twitter တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၁၈၀၀၀ (မီတာ ၅၅၀၀) ရွိ ဟိမ၀ႏၲာေဒသရွိ ကႏၲာရကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ အင္ဒို-တိဘက္ နယ္စပ္ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက အလြန္ေအးျမေနသည့္ ရာသီဥတုကို အံတုလ်က္ ေယာဂအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တုိက်ဳိတြင္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၇၀ ေက်ာ္ အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ လူ ၈၀ ခန္႔က Zojoji ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အထူးေယာဂအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္လည္း လူ ၃၀၀ ခန္႔က အ႐ုဏ္ခ်ိန္၌ ေယာဂ အစီအစဥ္ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အုိင္ယာလန္ရွိ ကီကင္နီ၊ အီတလီရွိ မီလန္၊ နယူးေယာက္ရွိ တုိင္းမ္စကဲြတုိ႔တြင္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေယာဂေန႔ကို ဆင္ႏႊဲၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေယာဂေန႔မတုိင္မီ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ကုန္ကတည္းက ပါရီ၊ ဆုိးလ္ႏွင့္ ဒါဘန္တုိ႔အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ထိုအခမ္းအနားကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ေယာဂက်င့္မႈအား ျပဳလုပ္သူအေရအတြက္သည္ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ သန္းေပါင္း ၃၀၀ အထိ တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္တုိင္းတြင္မူ ေယာဂကို စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္မႈဆုိသည္ထက္ ကိုယ္လက္ၾကံ့ခုိင္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သည္ဟုသာ ပိုမိုသေဘာထားခဲ့သည္။

Ref: AFP

နယူးဇီလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သမီးမိန္းကေလး ေမြးဖြား

ဧၿပီ ၂၀ ရက္က လန္ဒန္တြင္ အလိဇဘတ္ဘုရင္မႀကီး၏ ညစာစားပြဲသို႔ နယူးဇီလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဒန္ (၀ဲ) က တက္ေရာက္လာစဥ္ (Photo: AFP)

နယူးဇီလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ာဆင္ဒါအာဒန္သည္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ေအာက္ကလန္ရွိ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုတြင္ က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ သမီးမိန္းကေလးတစ္ဦး ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း ကေလးေမြးဖြားသည့္ ဒုတိယေျမာက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။

၃ ဒသမ ၃ ကီလိုဂရမ္ (၇ ဒသမ ၃ ေပါင္) ရွိသည့္ ယင္းကေလးသည္ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ာဆင္ဒါအာဒန္ႏွင့္ ၎၏အတူေန အေဖာ္ ကလက္ေဂးဖို႔ဒ္တို႔အတြက္ ပထမဆံုးကေလးျဖစ္သည္။

“အခုမွ ပူပူေႏြးေႏြးမိဘျဖစ္လာတဲ့ သူေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳအားလံုးကို ကြၽန္မတို႔ ခံစားသိရွိပါၿပီ။ ၾကင္နာစိတ္နဲ႔ ဆုေတာင္းေပးမႈေတြအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု အာဒန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဒန္က က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ကေလး၏ ဓာတ္ပံုကို Instagram တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ေအာက္ကလန္ၿမိဳ႕ေဆး႐ံုက ကြၽမ္းက်င္တဲ့ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းအဖြဲ႕ကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု အာဒန္က ေရးသားခဲ့သည္။

အာဒန္သည္ ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ မီးဖြားမည္ဟု ရက္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဇြန္ ၂၁ ရက္ နံနက္မွသာ ေဆး႐ံုတက္ၿပီး ကေလးေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ အာဒန္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ပါကစၥတန္၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဘနာဇီယာဘူတိုၿပီးလွ်င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း ကေလးေမြးဖြားသည့္ ဒုတိယေျမာက္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာေသာ္လည္း ၎က ယင္းအေရးပါမႈကို မွိန္ပစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ ဘူတိုသည္ သမီးျဖစ္သူ Bakhtawar ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ Bakhtawar က ၎သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေမြးဖြားသည့္ ပထမဆံုးကေလးဟု Twitter တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

“လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ေတြမွာ အရာမ်ားမ်ားကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္မက တစ္မူထူးျခားတဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မေရွ႕မွာ အလုပ္တာ၀န္ အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြတစ္ပံုႀကီး ရွိပါတယ္” ဟု အာဒန္က ကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီဟု ဇန္န၀ါရီတြင္ အသိေပးခဲ့စဥ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဒန္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္သည့္ကာလအတြင္း မိခင္ဘ၀အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

အာဒန္ မီးဖြားခြင့္ယူထားသည့္ သီတင္းေျခာက္ပတ္တြင္ ၎၏ လက္ေထာက္ျဖစ္ေသာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀င္စတန္ပီတာက ယာယီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည့္အေၾကာင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎က အၾကံဥာဏ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

“ကေလးယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုတာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။ ဒါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔အလုပ္ရတယ္ (ဒါမွမဟုတ္) အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရတယ္ဆိုတာကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း မထုတ္သင့္ပါဘူး” ဟု အာဒန္က ယင္းအခ်ိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ ေတာင္ကုိရီးယားက ေျမာက္ကိုရီးယားအား တုိက္တြန္း

ဇြန္ ၂၁ ရက္က ေပက်င္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ (၀ဲ) အား တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (Photo: AFP)

ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးအား ဦးတည္ေသာ ခုိင္မာသည့္ေျခလွမ္းမ်ားကို လွမ္းရန္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ခ်ျပရန္ ေတာင္ကိုရီးယားက ေျမာက္ကုိရီးယားကို ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ကို ဖိအားတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ကင္ႏွင့္ ရွီတုိ႔သည္ ေပက်င္းရွိ Diaoyutai ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၌ ဒုတိယေျမာက္ေန႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ အလြန္အမင္းနီးကပ္ၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစုိးရသတင္းေအဂ်င္စီ ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေႏြးေထြးေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈအား ရွီက ဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကို တုိးတက္မႈရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးျပဳသည့္ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈကိုမွ် ရည္ညႊန္းမေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အရွိန္ရေနမႈႏွင့္ တင္းမာမႈေလ်ာ့က်လာမႈတုိ႔ကို တ႐ုတ္က ေက်နပ္ေနေၾကာင္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းအား မည္သို႔ဖ်က္သိမ္းမည့္ အေၾကာင္းကို အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ အေမရိကန္အတြက္ တူညီေသာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္းက တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္အတြက္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း မြန္းက ယခုသီတင္းပတ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေမာ္စကိုသို႔ မသြားေရာက္မီ ႐ုရွားမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ဳံအြန္သည္ ခိုင္မာစိတ္ခ်ရေသာ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္မ်ား ရရွိပါက ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းမ်ားအား စြန္႔လႊတ္ၿပီး စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုအာ႐ံုစုိက္ရန္ လိုလားေနေၾကာင္း မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ကင္ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ မြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကင္သည္ ပြင့္လင္းေသာ၊ သတိရွိေသာ၊ ယဥ္ေက်းေသာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု မြန္းက ခိုင္းႏိႈင္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ ေနာက္ျပန္လွည့္၍မရေသာ အလံုးစံုဖ်က္သိမ္းမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၀ါရွင္တန္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အား ဆန္႔က်င္လ်က္ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးအား တစ္ဆင့္ခ်င္းႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေပက်င္းက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားႏွင့္ တာေ၀းပစ္ဒံုးစီမံကိန္းမ်ားအား စြန္႔လႊတ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈရွိပါက ျပံဳယမ္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္မည္ဟု ေပက်င္းက စည္း႐ံုးခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈအား အလြန္အမင္းထိခိုက္ေစခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္အတြက္ တ႐ုတ္က ကူညီေပးရန္အတြက္ ကင္က ယခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္သို႔ ၎၏သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

Ref: AP

ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္ အဆင့္ျမႇင့္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ အသံုးစရိတ္ကို သမၼတဒူတာေတး အတည္ျပဳ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၈ ရက္က ကလက္ေလတပ္စခန္းတြင္ တ႐ုတ္မွ ကူညီသည့္ လက္နက္မ်ား ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနား၌ သမၼတဒူတာေတးကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဖိလစ္ပုိင္စစ္တပ္အား ေခတ္မီေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ပီဆိုဘီလ်ံ ၃၀၀ (ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ) သံုးစဲြမည့္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ စစ္တပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္အလယ္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္တြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္မွ စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြတြင္ အေမရိကန္က အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ေခတ္ေနာက္က်သည့္ စစ္လက္နက္မ်ားကို သံုးစဲြေနရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား၊ အေပါ့စားတင့္ကားမ်ား၊ ေရဒါစနစ္၊ ဖရီးဂိတ္ သေဘၤာေနာက္ထပ္တစ္စင္း၊ ေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ စစ္လက္နက္သစ္မ်ားအား ယခုအခါ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ အခြင့္မရွိသျဖင့္ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ထုိကာကြယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဘီနစ္ႏိုအကြီႏုိအစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ပတ္ရစ္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္အမ်ားစုအား ၀ယ္ယူမႈ အပါအ၀င္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ကို သံုးစဲြခ့ဲသည္။

စစ္တပ္ေခတ္မီေစရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံသံုးစဲြရန္ အစီအစဥ္ကို ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုတြင္ ဒူတာေတးက အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးအား အာ႐ံုစိုက္ၿပီး က်ယ္ေျပာေသာ ကြၽန္းစုႏိုင္ငံ၏ ေရေၾကာင္းနယ္နိမိတ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေခတ္မီစီမံကိန္း ၃၃ ခုအား ဒူတာေတးက အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား၊ ခရီးေ၀းသြား ကင္းလွည့္ေလယာဥ္မ်ား၊ ကမ္းလြန္ကင္းလွည့္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္-ဒီဇယ္စြမ္းအင္ေရာသံုး ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္းတုိ႔အတြက္ ပရီမီယံေၾကးမ်ား သြင္းထားေၾကာင္းလည္း ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သည္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေရငုပ္သေဘၤာေလးစင္း၀ယ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဌာနေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ အာဆင္နီယိုအန္ဒိုေလာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရဟတ္ယာဥ္သစ္မ်ားႏွင့္ အေပါ့စားတင့္ကားမ်ား ၀ယ္ရန္အတြက္ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံကို ဒူတာေတးက ခ်န္ထားေသာ္လည္း ၀ယ္ယူမႈကိုမူ မလုပ္ရေသးေပ။ ဖိလစ္ပိုင္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တံု႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး၊ စစ္ေသြးၾကြမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားအား ႏွိမ္နင္းေရးတို႔အတြက္ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ထံမွ စစ္လက္နက္ အကူအညီမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အစၥလာမ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မာရာ၀ီ၌ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ IS လိုလားသည့္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားက စစ္တပ္ႏွင့္ ငါးလၾကာ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္သည္ IS ကို အားက်ေသာ ေနာက္ထပ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္သည္ တ႐ုတ္၏စိန္ေခၚမႈႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

Ref: Reuters

အီရတ္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္အား တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ျပန္လည္ေရတြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳ

ေမ ၁၀ ရက္က ဘဂၢဒက္တြင္ မဲ႐ုံတစ္႐ုံေရွ႕၌ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ရွီအိုက္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ေမာ့တာဒါအယ္ဆာဒါးက အံ့အားသင့္ဖြယ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့ေသာေမတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အီရတ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားအား ႏုိင္ငံတစ္၀န္း၌ လက္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရတြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ပါလီမန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ား၊ ပက္ရွ္မာဂါ တုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ား၏ မဲမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲမသမာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕၏ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲမ်ားအား ျပန္လည္ေရတြက္ရန္အတြက္ ပါလီမန္က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခုလအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့မႈအရ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားကဲ့သုိ႔ လူမ်ား၏မဲအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေသာ အီရတ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တရားသူႀကီးမ်ားက လဲႊေျပာင္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ မဲမ်ားျပန္လည္ေရတြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ စီရင္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အယူခံ၀င္ခြင့္မရွိဟု သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈအား အီရတ္သမၼတ၊ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ကာ့ဒ္ပါတီတုိ႔က စိန္ေခၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုကိစၥအတြက္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ၏ က်န္ေသာအပိုင္းမ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး မက္ဟတ္အယ္မာမြတ္က စီရင္ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

IS ဂ်ီဟတ္အဖဲြ႕အား အီရတ္အစိုးရက အႏုိင္ရခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရတ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ထိုေရြးေကာက္ပဲြသည္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ မဲလာထည့္သူ စံခ်ိန္တင္နည္းပါးခဲ့မႈႏွင့္ မဲမသမာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အိုပက္အဖဲြ႕၀င္ႏွင့္ ေရနံအဓိကထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အီရတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး မေရရာမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ထိုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲအမ်ားဆံုးႏွင့္ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဘာသာေရးဆရာ ေမာ့တာဒါ အယ္ဆာဒါးႏွင့္ အီရန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဟာဒီအယ္အမီရီတုိ႔က ၎တုိ႔ႏွစ္ဖဲြ႕အၾကား ႏုိင္ငံေရးညြန္႔ေပါင္း ဖဲြ႕စည္းမည္ဟု ေၾကညာထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အစိုးရကိုမွ် မဖဲြ႕ရေသးဘဲ ယခုကဲ့သို႔ မဲမ်ားျပန္လည္ေရတြက္မႈအား တရား႐ံုးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref: AFP

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် မိသားစုမ်ားအား မိဘႏွင့္ ကေလးခဲြထားမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ ထရန္႔ ညႊန္ၾကား

ဇြန္ ၁၉ ရက္က တကၠဆက္ျပည္နယ္ ေတာ္နီလိုဆိပ္ကမ္း၀င္ေပါက္အနီး မၾကာေသးမီက တည္ေဆာက္ထားေသာ ယာယီစခန္းတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္နယ္စပ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်၀င္လာသူမ်ားအား မိဘႏွင့္ ကေလး သီးျခားခဲြထားမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့ရာ ၎၏ရီပက္ဘလီကင္ ပါတီတြင္းမွ သာမက ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ဖိအား အလြန္အမင္းေပးေနသည့္ အလြန္အမင္း ျပင္းထန္ေသာမူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေမ ၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္ကို တရားမ၀င္ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေလး ၂၃၀၀ ေက်ာ္သည္ ၎တုိ႔၏မိဘမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္သူ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ သီးျခားခဲြထားခံရၿပီး အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘဲ တဲစခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထရန္႔က ယင္းကဲ့သုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ္လည္း မိဘမ်ားႏွင့္ခဲြထားခံခဲ့ရသည့္ ကေလးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈဌာန (HHS) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ကိုးကား၍ အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ စိစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ထိုကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ခဲြထားခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တုိင္းမ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရန္႔က မိသားစု၀င္မ်ားအား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကိုမူ ဆက္လက္တင္းက်ပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားအား ခဲြထားမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကားသည့္သမၼတအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ဘက္ဒီမိုကရက္မ်ားသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထက္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း ထရန္႔က စြပ္စဲြခဲ့သည္။

ထရန္႔က ကေလးမ်ားအား မိဘမ်ားႏွင့္ ခဲြထားမႈအား အဆံုးသတ္ရန္ မညႊန္ၾကားမီ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုက္နာျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ကြန္ဂရက္ကသာ ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီတင္းပတ္မ်ားစြာ ေျပာၾကားလာခဲ့သည္။ ထရန္႔၏သမီးျဖစ္ၿပီး အၾကံေပးျဖစ္သူ အီဗန္ကာထရန္႔က ထိုခဲြထားမႈအား အဆံုးသတ္ရန္ ထရန္႔ကို တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ခဲ့ၿပီး ထရန္႔၏ ဇနီး မီလန္နီယာထရန္႔ကလည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ႏွလံုးသားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ရွားရွားပါးပါး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေမတၱာရပ္ခံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုသမၼတအမိန္႔အရ ယခင္မူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ တရားေရးဌာနႏွင့္ HHS ဌာနတုိ႔က တာ၀န္ယူရမည္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အမိေျမလံုျခံဳေရးဌာနက ထိုေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မိသားစုအေရးကို ကိုင္တြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးမ်ားအား ရက္ ၂၀ ၾကာ ထိန္းသိမ္းခြင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ 1997 Flores Settlement ျပ႒ာန္းခ်က္အား စိန္ေခၚလ်က္ အေမရိကန္အစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မိသားစုမ်ားအား အကန္႔အသတ္မရွိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဆႏၵရွိမႈကို ထိုအမိန္႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရန္႔က နယ္စပ္မွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာမႈမ်ားအား လံုး၀ လက္သင့္မခံမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားက က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ဟု ၎က ဆုိခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူဒါဇင္မ်ားစြာေသဆံုးၿပီး တစ္သန္းေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရ

ဇြန္ ၁၅ ရက္က ထရိပူရျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္အျပင္ဘက္ရိွ ဘယ္ဒါခယ္ရြာတြင္ ေရလႊမ္းေနစဥ္ သြားလာေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေတာင္အာရွတြင္ မုတ္သံုမိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူဒါဇင္မ်ားစြာေသဆံုး၍ တစ္သန္းေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရေၾကာင္း၊ အမ်ားစုသည္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔မွျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟိမ၀ႏၲာမွ အိႏၵိယသို႔ စီးဆင္းၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ျဖတ္သန္းသည့္ ျဗဟၼပုၾတျမစ္၏ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား က်ိဳးေပါက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ အိႏၵိယ၏အာသံျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရလႊမ္းခဲ့သည္။

“ေရႀကီးတဲ့အေျခအေနက စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေန ရွိေနေသးတယ္” ဟု အာသံျပည္နယ္၏ ေရအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး ကီရွက္မာ ဟန္တက ႐ိုက္စ္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ ၄၈ နာရီအတြင္း မိုးပိုမိုသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမည္ဟု မိုးေလ၀သဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္ဟု မာဟန္တက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာသံျပည္နယ္တြင္ အျမင့္ဆံုး သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားအတြက္ စစ္တပ္က ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အသင့္ထားထားသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အာသံ၊ ထရီပူရႏွင့္ မဏိပူရ္တို႔တြင္ လူ ၂၀ ခန္႔ေသဆံုးၿပီး ၈၀၀,၀၀၀ ခန္႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ ျဗဟၼပုၾတျမစ္တြင္ ျမစ္ေရသည္ ယခုသီတင္းပတ္မကုန္မီအထိ ျမင့္တက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အိႏၵိယ၏ ဗဟိုေရ အရင္းအျမစ္ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ေရစုန္တြင္ လူ ၁၁ ဦး ေသဆံုးၿပီး လူ ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရ (သို႔မဟုတ္) ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို ခံခဲ့ရသည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ အျခားမေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ နယ္စပ္အနီးရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ဟု သံုးထား) ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ၁၂ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့သည္။

Ref: Reuters

ေဆးေျခာက္မ်ား တရား၀င္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းကို ကေနဒါအထက္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ကေနဒါတြင္ ေဆးေျခာက္မ်ား တရား၀င္ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲခြင့္ကို ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ကေနဒါအထက္ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ အမတ္ ၅၂ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၂၉ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ကေနဒါသည္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ေသာ ပထမဆံုး ဂ်ီ-၇ႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ နီးစပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကေနဒါေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၁၉ ရက္က ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၈၂ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒသစ္အျဖစ္ မျပ႒ာန္းမီ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ေတာ္၀င္သေဘာတူညီခ်က္ကို စက္တင္ဘာလထက္ ေနာက္မက်ဘဲရရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ကေနဒါ၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းအား အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းရာ၌ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းကို အတားအဆီးမျဖစ္ခဲ့ေပ။ ကေနဒါတြင္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ခ်မွတ္ထားေသာ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ အဆံုးသတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဆးေျခာက္အား ေဆးကုသမႈမ်ားတြင္ တရား၀င္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားစဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္ထ႐ူဒိုးသည္ ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ စည္း႐ံုးခဲ့ဖူးသည္။

Ref: AFP