အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၈၀ ဘီလ်ံခန္႔)ေခ်းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SMEs လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အဆင့္ (၂) စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြသက္တမ္းႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးက်သင့္ေငြကို တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအား ဆိုင္းငံ့ကာလေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေခ်းေငြအတြက္လိုအပ္သည့္ အာမခံပစၥည္း အျပည့္အ၀တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ Credit Guarantee Insurance စနစ္အားအသံုးျပဳ၍ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ေခ်းေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ေငြထုတ္ေခ်းသူ JICA ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းရန္ေခ်းေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအား ထပ္ဆင့္ေခ်းေငြပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံမည့္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အပ္ေငြအေပၚေပးသည့္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္အတြက္ JICA ႏွင့္ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရွိသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအတြက္လံုေလာက္သည့္ အာမခံပစၥည္း တင္ျပႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံပစၥည္းမေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေကာင္းသူမ်ားအတြက္ CGI စနစ္ျဖင့္ရယူႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း၊ CGI စနစ္ျဖင့္ ေခ်းသည့္အခါ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈအရ ေခ်းေငြပမာဏအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထိသာ ထားရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေခ်းေငြအစီအစဥ္အရ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေခ်းေငြကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးသို႔ ေရာက္ရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေရး၊ SMEs လုပ္ငန္းရွင္အစစ္အမွန္မ်ားထံ ေခ်းေငြေရာက္ရွိေရးအတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) တြင္ JICA ႏွင့္ညိႇႏႈိင္း၍ PFLs မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္မွေပးေသာ ေခ်းေငြသည္ ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းသို႔ ႏွစ္တို သုံးႏွစ္၊ ႏွစ္လတ္ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္ဦးျပန္ဆပ္ေငြကို ေနာက္တစ္ဦးသို႔ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္ပံုစံျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ယူၿပီးသူသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ JICA ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အရလည္း Customer အသစ္မ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းေစလိုေၾကာင္း၊ မ်ားျပားလွသည့္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္၍ ေခ်းေငြပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း သံုးစြဲျခင္း ရွိ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဆိုသည္။

လက္နက္မ်ား ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးစတင္မႈ အသစ္တစ္ခု အစျပဳေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာထြန္း)

လက္နက္မ်ား ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ကာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး စတင္မႈ အသစ္တစ္ခုကို အစျပဳေပးရန္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ၎ကထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႕အေရအတြက္ မမ်ားလွေသာ္လည္း ယခုလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့သည့္ခရီးသည္ မလြယ္ကူလွေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာမည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အုတ္ျမစ္ကို အတူတကြ လက္တြဲၿပီး စိုက္ထူၾကရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါ ေျခတစ္လွမ္းကို ရဲရဲႀကီး တက္လွမ္းလိုက္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ လမ္းဆုံးမဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အစ၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမ်ား၏အစ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ အေျဖရွာမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ အစပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ (Bilateral Agreement) မ်ားရွိခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအား သိေစခ်င္သည္မွာ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းမည္ ဆုိသည္ကုိ ေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ား မပါေၾကာင္း၊ NCA ဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ အေျခအေနမွသည္ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ စတင္လိုက္သည့္ စတင္ျခင္းအသစ္ဟု ေျပာခ်င္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“အတိတ္က သံသယေတြ၊ အာဃာတေတြ ပစၥဳပၸန္အေပၚ အရိပ္ထိုးတတ္ ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူ႔သဘာ၀အရ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔အားလုံး ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္၊ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေရွ႕ကိုေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ရဲရဲႀကီး လွမ္းလိုက္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လက္နက္ေတြ ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းေတြမွာ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ စတင္မႈအသစ္ တစ္ခုကို အစျပဳေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံ လမ္းေၾကာင္းကို မမွိတ္မသုန္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ိဳး၊ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈမ်ိဳး ၾကဳံေတြရသည္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ပန္းတိုင္ အေပ်ာက္မခံဘဲ ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးပန္းတိုင္ ဖက္ဒရယ္ခရီးသည္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ သာသာယာယာႏွင့္ ျဖတ္သန္းရမည္ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ တာေ၀းခရီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈသည္ အရင္းခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ဆိုသည္မွာ သမိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ထြက္ရပ္လမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးနည္းဟု ေမးပါက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမည့္ ညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအားလုံးအတြက္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ၊ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြ ညီညြတ္ဖို႔လိုတယ္။ ညီညြတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေတြကသာ ဖက္ဒရယ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရရွည္က်င့္သုံး ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ နားလည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြကို ဦးစြာတည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ိုင္းေတြကို လာေရာက္ၾကဖို႔ ညႇိႏႈိင္းေန၊ ဖိတ္ေခၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ားက ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး မိမိတို႔၏ တုဖက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ မာန္မာနႏွင့္ အာဃာတ တိုးတိုက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက အကဲျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္၌သာခဲ့သည္မ်ား၊ နာခဲ့သည္မ်ား ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ေနဦးမည္ ဆုိပါက မိမိတို႔၏ ညီညြတ္ေရးကို ပိုမိုကြဲဟေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား၌ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးစဥ္

ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတုိ႔ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MICC-2) ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးကိုယ္စား မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာမြန္က မိန္႔ခြန္းအသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ NCA စာခ်ဳပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ေအာင္မင္းတုိ႔က တစ္ပုိဒ္ခ်င္းအလွည့္က်ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ အစုိးရဘက္မွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းတုိ႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွ ဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာမြန္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ေအာင္မင္း၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏုိင္လယီေကာင္း၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအစည္း႐ုံးဘက္မွ ဥကၠ႒ၾကာခြန္ဆာ၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ၾကာေဆာ္လမြန္၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ နာဗစ္ဘြန္တုိ႔ NCA စာခ်ဳပ္ေရးထုိးရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ NCA စာခ်ဳပ္ေရးထုိးျခင္း အသိသက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအသိ သက္ေသ ၁၀ ဦးႏွင့္ ျပည္ပသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ကုလသမဂၢဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဥပေရာပသမဂၢတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းေျခာက္ဦး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၁၈ လအတြင္း အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈ ကိုးႀကိမ္၊ တရား၀င္ေဆြးေႏြးမႈေပါင္းကိုးႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၁၈ ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NCA ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တုိ႔ၾကား အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္အေပၚ NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအခမ္းအနား မစတင္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတုိ႔က သီးျခားလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

NCA ေရးထုိးရျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔သည္ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ပထမဆုံးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ဖြဲ႕အပါအ၀င္ NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ ၁၀ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

လမ္းပိုင္းျပတ္ေတာက္ကာ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ပူတာအိုေဒသခံ ရာႏွင့္ခ်ီ ဆႏၵျပ

ပူတာအိုေဒသခံမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဆႏၵျပၾကစဥ္

လမ္းပိုင္းျပတ္ေတာက္ကာ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ပူတာအိုေဒသခံ ရာႏွင့္ခ်ီ ဆႏၵျပမႈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ရ၀မ္၊ လီဆူ၊ ဂ်ိန္းေဖာစသည့္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္တည္ေဆာက္ပါ။ စက္ယႏၲရားမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းခ်က္ခ်င္းရပ္၊ စစ္ေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ေစ်းတင္ေရာင္းခ်မႈမလိုလား၊ လမ္းတံတားဖ်က္ဆီးသူတို႔ရန္သူ၊ လူထုဆႏၵသေဘာထား ေအာင္ရမည္၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး တို႔အေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး တို႔အေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး တို႔အေရး စသည့္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခ်န္းေဂ်ာင္ဆားက “ဆႏၵျပတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ လမ္းပိုင္းေတြ ျပတ္ေတာက္တယ္။ ရိကၡာျပတ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ။ မနက္ ၈ နာရီႏွင့္ ၉ နာရီၾကားမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကတာ။ တရား၀င္လုပ္ၾကတာပါ။ ဒီမွာက ဆီေစ်းတက္ေနေတာ့ ရြာကလူေတြက မလာႏိုင္ၾကဘူး။ ေျခလ်င္ခရီးက ေ၀းတယ္ေလ။ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက တျဖည္းျဖည္းခ်င္းကိုတက္သြားတာ။ ဓာတ္ဆီတစ္ဂါလန္ကို တစ္ေသာင္းခြဲႏွင့္ ႏွစ္ေသာင္းၾကားေရာက္သြားၿပီ။ အေရာင္းဆိုင္ေတြလည္း ကုန္ၾကၿပီ။ ဒီအတိုင္းသြားရင္ အဆိုးခ်ည္းပဲ။ စားေသာက္ကုန္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ျပည္သူေတြ အားလံုးလည္းၿငီးေနၾကၿပီ။ အဓိကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေစခ်င္ၿပီ။ လမ္းတံတားေတြဖ်က္တာလည္း ရပ္ေစခ်င္ၿပီ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ပူတာအိုေဒသသို႔ ဆန္အိတ္မ်ား အကူအညီေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာ သင္းလြင္က ဆိုသည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြဲ႕ KIA က ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းပိုင္းအား လ်င္ျမန္စြာျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုရွင္ျဖစ္သူ ဦးခန္လင္က ပူတာအိုခ႐ိုင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္အက်ဆံုး ခ႐ိုင္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ခ႐ိုင္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းသြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ကုန္စည္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းေၾကာင္းကို အဓိကအသံုးျပဳေနရတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း ေကအိုင္ေအလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္းတြင္ ဆီနင္ခတံတားႏွင့္ လမ္းပိုင္းႏွစ္ေနရာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာမရျဖစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လမ္းလုပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္ၾကသည္မွာ လမ္းလုပ္သားမ်ားသာမက ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္ဆီတစ္ပံုးကို က်ပ္တစ္ေထာင္မွ သံုးေထာင္အထက္ တက္သြားေၾကာင္း၊ ဆန္ႏို႔ဆီသံုးဘူး တစ္ေထာင္က်ပ္အထိ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီျပတ္လပ္ျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ကုန္စည္ျပတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းကို ေဆာလ်င္စြာျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို အျပည့္အ၀ခ်ထားေစလိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးက လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ေစ်းမတက္ေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိေနၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေလေၾကာင္းအကူအညီျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္၊ စီစဥ္ထားၾကရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ပူတာအိုခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၉၁၂၅၇ ဦး ေနထိုင္ေၾကာင္းသိရၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ့ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုးခ႐ိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ဗံုးသီးေဟာင္းအား ေဆာ့ကစားရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား

ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၌ ကေလးငယ္တစ္ဦး ဗံုးသီးေဟာင္းအား ေဆာ့ကစားရာမွ ေပါက္ကြဲသည့္ျဖစ္စဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာအုပ္စု၊ စည္ပင္သာေက်းရြာ၊ ၾကပ္ေျမွာင္တဲစုေန အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ကံထူးေမာင္က ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေသာ ၄၀ မမ ဗံုးသီးအေဟာင္းအား ေဆာ့ကစားရင္း မီးလံႈေနေသာ မီးဖိုအတြင္းသို႔ ပစ္ခ်မိခဲ့ရာမွ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ယာယီရဲမွဴးစိန္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ MICC 2 ခန္းမတြင္  တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း မည္သည့္အေရာင္အေသြးမွ မပါဘဲ ဗံုးသီးအေဟာင္းအား ေဆာ့ကစားရာမွ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“မဆုိင္ပါဘူးဗ်၊  ကေလးေတြက ေဆာ့စရာေအာက္ေမ့လို႔ ေကာက္ရလို႔ ေဆာ့ရင္းနဲ႔ျဖစ္တာ၊ က်န္တဲ့ ဘာအေသြးအေရာင္မွ မပါ ပါဘူးခင္ဗ်” ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ရဲမွဴးစိန္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“NCA လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ ေနရာနဲ႔လည္း တျခားစီပါ၊ အေ၀းႀကီး မုိင္ ၄၀၊ ၅၀ ေလာက္ေ၀းတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆိုပါေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မီးပံုအနီး ၁၀ ေပခန္႔အကြာတြင္ ေနပူစာလံႈေနေသာ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးႏွင့္ ၎ေပြ႕ခ်ီထားေသာ အသက္ ၁ ႏွစ္ခြဲအရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးတို႔တြင္ ဗံုးစထိမွန္ဒဏ္ရာ (မစိုးရိမ္ရ) ရရွိခဲ့ၿပီး ကုတင္ ၁၀၀၀ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး ယေန႔ NCA ေရးထုိးမည္

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (၂) ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္မ်ဳိး)

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ (ယေန႔) တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂ (MICC-2) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕အား  မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒအရ မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ အဆုိပါေန႔၌ပင္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစီအစဥ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ၿပီးေနာက္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းအား ျပန္လည္စတင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ UNFC ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ပုံမွန္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းသုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP)၊ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) တုိ႔မွ ေကာင္စီ၀င္မ်ားအျပင္ ဆက္စပ္မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) သည္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ FPNCC ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) သည္ NCA ေရးထုိးရန္ အစီအစဥ္ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ KNPP အဖြဲ႕၀င္တပ္သားမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး KNPP အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေသဆုံးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ NCA ေရးထုိးရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္အေပၚတပ္မေတာ္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ အေျဖရလဒ္သည္လည္း KNPP အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း KNPP က ေျပာၾကားထားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးပါက NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) သည္လည္း NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ညေနပုိင္းက စတင္ကာ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ANC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ANC အဖြဲ႕၏ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ANC သည္ NCA အား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ ကနဦးအစကပင္ ပါ၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအတည္ျပဳ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ NCA သည္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးအၾကား ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္ေသာ မူေခ်ာအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေသးမီ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာမ်ား ပါရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ UNFC မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC) ထံသို႔ အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္တင္သြင္းၿပီး ၁၇ လ ေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ UNFC မွ တင္ျပခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရွိခဲ့သည့္တိုင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဂုဏ္သေရရွိစြာျဖင့္ စနစ္တက် နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ UNFC အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔အေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ မထိခုိက္ေစရန္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ အားလံုးလိုက္ပါ ေရးထိုးႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အားျဖင့္ UNFC ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ‘ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ’ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ႏွင့္ KNPP တပ္ဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးႏွင့္ ကရင္နီ အရပ္သားတစ္ဦး သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ ခံရသည့္အေပၚ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာမည္ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ NCA စာခ်ဳပ္အား UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တစုတေ၀းတည္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ANC ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္းသည့္အခါ DPN ႏွင့္ PC အဆင့္တြင္ တစ္ဆို႔ေနေသာ အခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မေပးေတာ့ဘဲ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ႀကိဳတင္ကတိေပးၿပီးမွသာ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးမည္ ဆိုသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသည့္သေဘာ မေဆာင္ေတာ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ၏ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္အား DPN ႏွင့္ PC အၾကား တရား၀င္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ အေျခအေန မေပးျခင္းႏွင့္ တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ အားလံုးလုိက္ပါႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္း မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ANC အေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား အသိေပးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းအား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားၿပီး ယခု NCA ေရးထုိးမည့္ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီက ၎တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းအား က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အတူ NCA ေရးထိုးၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

 

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ဘဂၤါလီ ၈၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာ

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ဘဂၤါလီ ရွစ္ရာေက်ာ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာလာေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ သပိတ္ေတာင္၊ ေတာင္ရြာ၊ ဆင္ခုန္တိုင္၊ ဖုံညိဳလိပ္၊ ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ကံဆိတ္၊သရက္ျပင္၊ စိမ္းညႇင္းျပာ၊ အလယ္ ေခ်ာင္း၊ ေဆးအိုးက်၊ ဒိုးတန္း၊ ေျမာင္းနား၊ အာကာေတာင္၊ ဖ႐ုံေခ်ာင္း၊ ၀က္မက်ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာ တို႔မွ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း  ၈၆၈ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔ထဲတြင္ က်ား ၄၆၁ ဦးႏွင့္ မ ၄၀၇ ဦးတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မိႈ၀င္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအရ ေရွ႕တန္း အမွတ္ (၁၁) လုံ ျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ သြားေရာက္ရန္ စိမ္းညႇင္းျပာ ေတာင္ေက်ာ္လမ္းအတိုင္း ထြက္ခြာလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကမ္းေျခ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ထိ ဘဂၤါလီ ၂၇၀ ဦး (က်ား ၁၃၀၊ မ ၁၄၀) တို႔ က်န္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ စုစုေပါင္း ၁၁၃၈ ဦး(က်ား ၅၉၁၊ မ ၅၄၇)တို႔ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ ညေန ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀ပင္လယ္ ကမ္းေျခသို႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေသကံခြဆုံ၊ စိမ္းညႇင္းျပာ၊ သိမ္ေတာင္၊ ဆင္ခုန္တိုင္၊ အေနာက္ျပင္၊ ကြန္တိုင္၊ ဖုံညိဳလိပ္၊ ဦးလွေဖ၊ ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္း၊ ရြက္ညိဳေတာင္၊ ကင္းေတာင္၊ ဗဒန္နာ၊ သပိတ္ေတာင္၊  ေျမာင္နား၊ ၀ရကြၽန္းႏွင့္ ကက်က္ဘက္ေက်းရြာ ၁၆ ရြာတို႔မွ ဘဂၤါလီ ၇၈၈ ဦးတို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိ အဆိုပါ ကမ္းေျခေနရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာရန္ က်န္ေနေသးသည့္ ယခင္ ၉၃ ဦးရွိသျဖင့္ ယခု စုစုေပါင္း ၈၈၁ ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပန္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီ ၉၀၀ ေက်ာ္သည္ ေလွမ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ရက္တြင္ ၁၀၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ၂၀၀ ဦး၊  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္  ၁၃၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္  ၁၅၀ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၂၁၅ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ၅၀ ဦးႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ တြင္ ၁၂၀ ဦး ထြက္ခြာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လာေခၚသည့္ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္နီးပါး ထြက္ခြာေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တင္ျပမည္

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ သေဘာထားရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ Hithar Group Holdings Co.,Ltd ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Bangkok Aviation Services Enterprize (BASE) တို ့မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္၍ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပခ့ဲၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာထားရွိကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ ဆက္လက္ တင္ျပသြားရန္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔က ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ မပါေသးဘူး။ အခုဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္ ေကာ့ေသာင္းရယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရယ္၊ ဟဲဟိုးရယ္ ဒီေလယာဥ္ကြင္းေတြပဲ ျပည္ေထာင္စု တင္ထားတယ္။ ထား၀ယ္က်ေတာ့ တင္ဒါၿပိဳင္တ့ဲ ကုမၸဏီတစ္ခုက လာၿပီးေတာ့ ေျပာျပထားတ့ဲ သေဘာရွိတယ္။ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ ့တင္ဒါမွာ ၀င္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္းေပါ့။ သူတို႔ကုမၸဏီ Profile လာေျပာျပတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပမယ္ေပါ့။ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ေပါ့ေလ။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာေပါ့။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းရမွာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာထားကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိႏိုင္ဘူးေလ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေကာ့ေသာင္း ေလယာဥ္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္၍ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခ့ဲပါက ေလဆိပ္၏ မူလေျပးလမ္းကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သြားမည့္အျပင္ ေလဆိပ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေလယာဥ္ကြင္း ၆၉ ကြင္းရွိၿပီး ျပည္တြင္းအဆင့္ အသံုးျပဳေနေသာ ေလဆိပ္ ၃၁ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလဆိပ္သံုးခု စုစုေပါင္း ၃၄ ခုကိုသာ အသံုးျပဳေနသည့္အျပင္ ယင္းအနက္ ေလဆိပ္ခုနစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ (ေလ) ႏွင့္ ပူးတြဲအသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေကာ့ေသာင္း၊ ဟဲဟိုးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တင္ဒါေခၚယူထားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ေျပးလမ္းအရွည္ေပ ၄၅၀၀ x ၅၀ သူရွိခ့ဲၿပီး စစ္သံုးေလဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပးလမ္းကို ေပ ၅၀၀၀ x ၅၀ အထိတိုးခ်ဲ႕ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ မူလေျပးလမ္းမွ ေပ ၅၁၀၀ x ၇၅ ေပအထိ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ေျပးလမ္းအသစ္ကို အရွည္ေပ ၁၂၀၀၀ x ၁၀၀၊ အင္လမ္းေပ ၂၂၀ x ၁၁၀ ႏွင့္ ေပ ၆၀၀ x ၃၀၀ အက်ယ္ရွိ ေလယာဥ္ရပ္နားရန္ ကြင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ခ့ဲကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီး၍ ယခုအခ်ိန္ထိ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ေျပးလမ္းအရွည္ေပ ၁၂၀၀၀ ႏွင့္ အက်ယ္ေပ ၁၀၀ ရွိၿပီး ေလယာဥ္ကြင္း ဧရိယာစုစုေပါင္း ၃၆၄ ဒသမ ၆၇၇ ဧကရွိေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ရပ္နားရန္ ေပ ၂၀၀ ေက်ာ္ အက်ယ္ရွိကြင္း ႏွစ္ခုႏွင့္ ေပ ၆၀၀ x ၃၀၀ အက်ယ္ရွိ ကြင္းတစ္ခုရွိၿပီး ျပည္တြင္း၌ ေျပးဆြဲေနသည့္ ေလယာဥ္ငါးစင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ရပ္နားႏိုင္သည့္အျပင္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၏ ခံႏိုင္၀န္မွာ ေပါင္ ၈၇၃၀၀၀ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစား အားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ Airbus 320 က့ဲသို႔ေသာ ေလယာဥ္မ်ားပါ ဆင္းသက္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ၿပီး ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ ေလယာဥ္ကြင္းကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ခ့ဲေသးေသာ္လည္း ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယာယီရပ္တန္႔ခ့ဲေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေလဆိပ္သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္မ်ားလည္း ဆင္းသက္ခ့ဲဖူးသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္ေလယာဥ္အခ်ဳိ႕လည္း ဆင္းသက္ခ့ဲဖူးသည္ဟု သိရသည္။

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ား၌ ေလဆိပ္မ်ားရွိၿပီး ဘုတ္ျပင္းေလဆိပ္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ေလယာဥ္ကြင္း သုံးခုမွာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕ ေန ့စဥ္ေျပးဆြဲေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကြၽန္းခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ မ်ားျပားေနၿပီး ေလယာဥ္ေျပးဆြဲမႈ မ်ားျပားသည္ဟု ေလေၾကာင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။

 

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ခိုင္မာစြာတည္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္မ်ဳိး)

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုအခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာအား ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ဖတ္ၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ဆႏၵနဲ႔အညီ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံကိုလည္း က်င္းပလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ ကို သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း(၁)အျဖစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အား အေျခခံသည့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာေဖြျခင္းျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုရရွိၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျခင္းသာမက  ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သမၼတေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

“ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ခိုင္မာမႈ မရွိရင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလွမ္းေ၀းေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟာ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိ ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သ၀ဏ္လႊာအား ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ဖတ္ၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္က႑စံုတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စီးပြားေရးအေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိရန္အေရးႀကီးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လြႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္သည့္ (၇၁) ႏွစ္ ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။