တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညိႇႏႈိင္းေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ ျမႇဳပ္ႏွံထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္၌ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံထား

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား ညိႇႏႈိင္းေနၿပီး လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ ျမႇဳပ္ႏွံထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UNFCCI) ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (Yannan Provincial General Chamber of Commerce-YPGCC) တို႔ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တို႔အၾကား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ၊ ႏွင့္ သြင္းကုန္ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားတြင္ျဖစ္ကာ အဆိုပါပမာဏဟာ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျပည္ပတြင္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ Deputy Counsel-Director Mr. Ren Guanghua ကေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရွိကာ အဓိကအားျဖင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ လက္လီလက္ကား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္- ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဇုန္အေကာင္အထည္ေပၚလာပါက ဇုန္အတြင္း၌ပင္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္႐ံု သာမက ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကပါ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

UNFCCI ႏွင့္ YPGCC တို႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားဆက္ဆံမႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈေျခာက္ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိေဆြးေႏြးမႈတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ေမြးထုတ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာက႑မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဓိကေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ႏွစ္ဖက္အစိုးရမ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ဆန္ႏွင့္ ေျပာင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္ (Quota) ကင္းလြတ္စြာ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ One-Belt-One-Road စီမံကိန္းတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲရလာဒ္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုကာ အစိုးရသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ လူမ်ဳိးစု အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိန္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ လူမ်ဳိးစု အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ “အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ေၾကာင္း” လန္ဒန္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခိုင္အက်ပ္အတည္းအတြက္ “လက္ခံႏုိင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္” တစ္ရပ္မရိွမခ်င္း ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ဖို႔ ျမန္မာလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပန္ၾကားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရပ္သားအားလံုးကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြအတြက္ အျပည့္အ၀ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးဖို႔၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အစိုးရအဖြဲ႕က အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ၿဗိတိန္အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္သည္ ဒီမိုကေရစီ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတို႔အတြက္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ယမန္ႏွစ္က ေပါင္ ၃၀၅၀၀၀ ခန္႔သံုးစြဲခဲ့ၿပီး စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား မေပးခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္၏ အငယ္တန္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မက္ဖီးက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းရန္ ၿဗိတိန္ပါလီမန္အမတ္ ၁၅၀ ခန္႔က စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္အား စာေရးေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ ေျပာၾကား

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ အစည္းအေ၀းအၿပီး အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာစဥ္ အေမရိကန္သမၼတအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ား အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခအေန ဘယ္လိုလဲလို႔ ကြၽန္မကို ေမးပါတယ္။ ကြၽန္မက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခအေနကေတာ့ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔မွာရွိတဲ့ ျပႆနာ တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္ေတြပါပဲလို႔ ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ သူက ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မေျပာသြားပါဘူး” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ႐ိုက္တာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက အဆိုပါ စကားေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိမမူမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာသည္ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဘဂၤါလီအေရးကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား သြားရန္ရွိသည္။

အဆိုပါညီလာခံတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ကမၻာလုံး၏ ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းလာရန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ပိုမိုဖိအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ေျပာၾကား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားႏိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေကာ့ပဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၎သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ နယ္စပ္ဧရိယာ အပါအ၀င္ လံုျခံဳရာေနရာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနထုိင္ရလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ တိုင္းရင္းသား ၂၆၇၄၇ ဦး ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အတူ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ရွိသည္။

ထိုသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ဦးေရသည္ ေလးသိန္းေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) ကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျပာၾကားထားသည္။

အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက “ယခင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရာက္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသားျဖစ္တယ္လုိ႔ အေထာက္အထား ျပႏုိင္ရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒီဘက္ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ႏွႏွစ္ေနခဲ့ဖူးတယ္လုိ႔ အေထာက္အထား ျပႏုိင္ရင္ေသာ္လည္းေကာင္း အဲဒါကို စိစစ္ပါတယ္။ အဲဒီစိစစ္မႈၿပီးေတာ့မွ တစ္ဦးခ်င္း စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ မွန္ကန္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပန္ေခၚခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတုိင္း လုပ္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သာဓကျပႏိုင္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဟုတ္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့လည္း ျပန္ေခၚဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေပါ့” ဟု သတင္း ေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္အရ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈေပါင္း အႀကိမ္ ၉၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး ၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး က်ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အလားတူ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ၁၄ ဦး၊ ေဒသခံ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ခုနစ္ဦး၊ ဘဂၤါလီ ခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း၂၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၃၇၁ ဦး (ဇာစ္ျမစ္- တပ္မေတာ္) အေသရရွိခဲ့ကာ ၃၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထိုက္)

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက ေ၀ဖန္တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္၌ သံတမန္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိနစ္ ၃၀ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းကုိ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားမွလည္း တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရက လက္မခံသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းအား ထည့္သြင္းအသုံးျပဳခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ မြတ္စလင္မ်ားဟုသာ သုံးႏႈန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔စိန္ေခၚမႈမ်ား အားလုံးကုိ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ မိမိတုိ႔အစိုးရသည္ အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို သက္တမ္း ၁၈ လျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရေၾကာင္းႏွင့္ ၁၈ လျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္မွာ အခ်ိန္အရမ္း တိုေတာင္းေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မိမိတုိ႔အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဟု ဆုိလုိျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“အေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဆိုတာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ကြၽန္မမိတ္ေဆြေတြကို ကြၽန္မတုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာျပခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္အေရးကိစၥကို အေသအခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အေရးတယူ လုပ္ပါတယ္။ မႏွစ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ကြၽန္မေျပာခဲ့သလုိပဲ ႏုိင္ငံတကာကေန စစ္ေဆးမႈေတြ ရွိလာရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ေၾကာက္ရံြ႕ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အသုိင္းအ၀န္း အားလုံးရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူ အားလုံးအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာၿပီးထြက္ေျပးရသူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ထြက္ေျပးရသူမ်ားတြင္ မြတ္စလင္သာမကဘဲ ရခုိင္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကမန္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ဟိႏၵဴမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ပို႔ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္အတည္ျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္မေရြး စတင္ႏိုင္ဖုိ႔ ကြၽန္မတို႔ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား စိစစ္အတည္ျပဳမႈကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေလာက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္ကို ျပန္လာခ်င္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို စိစစ္အတည္ျပဳေရးကုိ အဲဒီအခ်ိန္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ေပၚ အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သေဘာတူညီမႈမွာပါတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း ကြၽန္မတို႔ လိုက္နာသြားမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီစိစစ္ အတည္ျပဳမႈကို အခ်ိန္မေရြး စတင္ဖို႔ အသင္႔ရွိေနတယ္ဆိုတာ ကြၽန္မအတည္ျပဳ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ေဒသအသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က အတည္ျပဳ စစ္ေဆးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား မပူးေပါင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာရန္ အားလံုးက ေဖ်ာင္းဖ်ႏိုင္မည္ ဆုိပါက မိမိတို႔က ေက်းဇူးတင္ရွိ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔အတြက္ ဆုံး႐ႈံးစရာမရွိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသည္ ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ေျပးသြားသူ မ်ားႏွင့္လည္း စကားေျပာခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထြက္မေျပးသည့္ မြတ္စလင္ရြာ အမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္း အေနျဖင့္ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစသည့္ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိမဆုိ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ေဒါက္တာကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပထမဦးစားေပး အေနျဖင့္ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။