ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈ

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈဟူသည္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္း သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢ ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ အစိုးရတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုအေပၚ အျပစ္ေပးရန္ က်င့္သံုးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုက ဖယ္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထီးက်န္တည္ရွိျခင္းကိုလည္း ေခၚဆိုသည္။ အင္အားႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုဟု သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားအေပၚ တည္မီွေနေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကမၻာႀကီး၏ အခင္းအက်င္းသည္ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အုပ္စုမ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲ၍ေနႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုတစ္စုအား ႏုိင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက တံခါးပိတ္မူ၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြမ္မာကဒါဖီလက္ထက္ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီး အမ်ဳိးတူ အာရပ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈခံရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈခံရႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုရွားစစ္တပ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ အက္ခါးဇီးယားႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံအနည္းငယ္မွ်သာ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။  ဆိုက္ပရပ္စ္ကြၽန္း၏ ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဆိုက္ပရပ္စ္သည္လည္း အလားတူ အေနအထားမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပိုမိုႀကီးမားေသာ အိမ္နီးခ်င္းက ကာကြယ္ပိတ္ဆုိ႔၍ ထားတတ္သည္။

‘အပယ္ခံႏုိင္ငံ’ ကဲ့သို႔ေသာ ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ သိၾကသည့္ စကားရပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတရားကို မိမိဘာသာ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေရွာင္ဖယ္၍ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုတစ္စုက ဖယ္ၾကဥ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ရည္ညႊန္းရာ၌ ေခၚဆိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ သံတမန္အရ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ သို႔မဟုတ္  အင္အားႀကီးမားေသာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရ အကာအကြယ္ေပးခံရျခင္းခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖိုရမ္မ်ားအတြင္း စြဲစြဲျမဲျမဲ မညႇာမတာ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရမႈႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခံရမႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကမ္ပူးခ်ားႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ခမာအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဗီယက္နမ္တို႔၏ ၀င္ေရာက္မႈကို အတည္မျပဳေပးသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္ ကမ္ပူးခ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ခဲ့သည္။ အျခားဥပမာတစ္ရပ္မွာ  ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်သည့္ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ကို ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ က်ဳိတိုသေဘာတူညီခ်က္အား မလိုက္နာသည့္ ကေနဒါႏုိင္ငံသည္ အဆိုပါ ဥပမာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈေၾကာင့္ ခံရေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအနက္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပစၥည္းဥစၥာ မျပည့္စံုသူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆံုးဒဏ္ခံရမည့္ သူမ်ားမွာ ေအာက္ဆံုးလႊာမွ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္းThe Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးဟူသည္ . . .

မိမိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နယ္ပယ္တစ္ရပ္၌ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ျခင္းဟူသည္ ဂ်ဳတီကုတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လိုက္ျခင္း၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္ တစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးတာ၀န္တစ္ခု၌ ရွိေနျခင္း အစရွိသည္တို႔ထက္ မ်ားစြာပိုေပသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လစ္ဇင္ဟူသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ား အတြင္း မိမိကုိယ္တိုင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သနည္းဟူသည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား၌မဆို အက်ဳံး၀င္ႏုိင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည္။

အသြင္အျပင္ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးသည္ အသြင္အျပင္အရ သပ္ရပ္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိကုမၸဏီ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို လိုက္နာသည္ထက္ပင္ ပိုမိုရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း ေဖာက္သည္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုရသည့္အခါ မိမိအသြင္အျပင္ကို ပို၍ပင္ ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေျပာဆိုျပဳမူပံု – မိမိ၏ ေျပာဆိုျပဳမူပံုသည္ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာက္မာေထာင္လႊားေသာ ပံုစံမ်ဳိးေပါက္မေနေစရန္ လိုအပ္သည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အထက္လူႀကီးမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား စသျဖင့္ မည္သူႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာ၌ျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆုိရန္ လိုအပ္သည္။ တင္းမာေနသည့္ အေနအထားမ်ား၌ပင္လွ်င္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစေရး နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရန္ မိမိအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိလာေစရန္ လိုအပ္သည္။ လူမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပးထားသည့္ ကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔နယ္ပယ္တြင္ ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္လာရန္ အားထုတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းကပင္လွ်င္ မိမိတို႔အား အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားလာေစရန္ တည္ေဆာက္ေနမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ မိမိပေရာ္ဖက္ရွင္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ မည္သည့္စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားကိုမဆို တက္ေရာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ မိမိ၏ ပညာရွာမွီးေရး လမ္းေၾကာင္းကို အဆက္မျပတ္ လိုက္ေနရန္ လိုအပ္သည္။

က်င့္၀တ္ – ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အစိုးရစာရင္းကိုင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း၌ ေရးဆြဲထားေသာ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မရွိသည့္တိုင္ မိမိအေနျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ျပသရန္လိုသည္။

မိမိ၏ ဣေျႏၵကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း – ခက္ခဲေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ၌ပင္လွ်င္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးသည္ မိမိ၏ဣေျႏၵကို ေစာင့္ထိန္းရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးက မိမိအေပၚ ရန္လိုသည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ ျပဳသည့္တိုင္ မိမိအေနျဖင့္ တူညီေသာ အျပဳအမူမ်ဳိးျဖင့္ မတံု႔ျပန္သင့္ေပ။

ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္ – ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္သည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အျပဳအမူအတြင္း အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေခၚဆိုသည့္အခါ မိမိ၏ နာမည္အျပည့္အစံု၊ ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ ရာထူးအျပည့္အစံုကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆိုမႈကို လႊမ္းမုိးရန္ မႀကိဳးစားဘဲ တစ္ဖက္သား ေျပာၾကားမႈအား စိတ္ရွည္လက္ရွည္ နားေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

စာမ်ား ေရးသားျခင္း – လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေရးသား ဆက္သြယ္မႈတြင္ တိုတိုႏွင့္ လုိရင္းကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသားသည့္ ေလသံသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ကာ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးမႏုိင္ဘဲ နည္းလမ္းတက် ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

စုစည္းႏုိင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးသည္ လုိအပ္သည့္ အရာကို အလ်င္အျမန္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္သည္ သပ္ရပ္ကာ စုစုစည္းစည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ခ်ိန္းဆိုထားမႈမ်ားႏွင့္ တင္ျပမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကိုသာလွ်င္ မိမိ၏ လက္ဆြဲအိတ္ထဲ၌ ထည့္ထားသင့္သည္။

တာ၀န္ခံမႈ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းအတြက္ တာ၀န္ခံထားရသည္။ အမွားတစ္ခု လုပ္မိပါက ယင္းအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း မျပဳအပ္ေပ။ မိမိကုမၸဏီတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ အမွားလုပ္မိပါကလည္း တာ၀န္ယူကာ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦး ရွိရမည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာသူမ်ားကိုသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားဟု ေခၚဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အေျပာႏွင့္ အလုပ္

အေသးငယ္ဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အႀကီးမားဆံုး ရည္ရြယ္ထားမႈထက္ ပို၍ေကာင္းသည္။

■ ဂြၽန္ေဘာ္႐ို (၁၈၃၇-၁၉၂၁)

အေမရိကန္ အက္ေဆးဆရာ

 

တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာျခင္းႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းတို႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားသည္ကို လူတိုင္း သိၾကသည္။ မည္သူမဆို “ငါ ဒါကို လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာသည့္အတိုင္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ၏ေလာ။

လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားကိုတြင္တြင္ ေျပာလွ်င္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္တတ္ၾကသည္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပင္ ျပဳဖြယ္ေဆာင္တာႏွင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ မိမိအလိုရွိရာကို ေျပာျခင္းမွတစ္ဆင့္သြားျခင္းသည္လည္း မိမိ၏ ရည္မွန္းရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွေန၍ ကြဲျပားျခားနားသည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ မီးပူတိုက္၊ ေစ်း၀ယ္ အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားျဖင့္ မအားလပ္ေအာင္ ရွိျခင္းသာမက အလုပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းထိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈရွိေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသးသည္။ ထုတ္လုပ္မႈရွိေသာ အလုပ္မ်ားဟူသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပို၍ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

လူမ်ားစြာတို႔သည္ ရည္မွန္းထားေသာ အလုပ္တစ္ခုကို စတင္ကာစ၌ အလြန္အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္တတ္ၾကသည္။ ယင္းကို ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟုလည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည္ဟုလည္းေကာင္း မမွတ္ယူအပ္ေပ။ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု ထင္ျခင္းသည္ တိုးတက္မႈ၏ ရန္သူျဖစ္ၿပီး က်႐ႈံးမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကထားေနမည့္အစား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေရွ႕သို႔တိုး၍ တုိး၍ သြားႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိပါက ပ်င္းရိသြားျခင္း၊ စိတ္မပါေတာ့ျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ အစြမ္းအစရွိသူမ်ားစြာတို႔သည္ ရည္မွန္းထားသည့္ အလုပ္မ်ားစြာတို႔ကို စတင္ၿပီးေနာက္ ပ်င္းရိသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္မပါေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားက ဟန္႔တားျခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္လိုက္တတ္ၾကသည္။ အလြန္နည္းပါးေသာ သူတို႔သည္သာလွ်င္ အရာရာကို လုပ္ကိုင္သည့္အတိုင္း အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ေရးကသာ ပို၍ အေရးႀကီးၿပီး အၿပီးသတ္အထိ မေရာက္မခ်င္း အျပစ္အနာအဆာ ရွိတတ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲၿပီး အနည္းငယ္သာ အားထုတ္သူမ်ားသည္လည္း ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေ၀းကြာ၍ ေနတတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႔ သြားမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္မည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားက အျမဲတမ္း ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ယာယီရပ္နားကာ အခ်ိန္ေကာင္းကို ေစာင့္ရတတ္သည္။ အခ်ိန္တန္သည္ႏွင့္ မိမိအလိုရွိရာကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အေျပာသည္ အလုပ္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္တစ္ခုကသာ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းကို ယခုပင္ စ၍ လွမ္းလိုက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႐ုိးသားမႈ

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို သီးျခားစီခြဲလ်က္ထားရန္ ဆႏၵရွိသူတို႔သည္ ယင္းႏွစ္ရပ္စလံုးကို မည္သည့္အခါမွ် နားလည္လာမည္မဟုတ္ဟု ျပင္သစ္ေတြးေခၚရွင္ ႐ူးဆိုးက ဆိုသည္။ ႏုိင္ငံေရးက်င့္သံုးမႈသည္ ႐ုိးသားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးပါသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၌ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ႐ုိးသား၍ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ မ႐ိုးသားသနည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး သမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ လံုး၀႐ိုးသားမႈ ရွိႏုိင္ပါမည္လားဟူ၍လည္းေကာင္း ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မ႐ိုးသားမႈသည္ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ မ႐ုိးသားသူတစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ေပၚထြက္လာသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးသည္ မည္သည့္အေျခအေနရပ္တြင္မဆုိ မ႐ုိးသားေသာ ေခါင္းေဆာင္၊ မ႐ုိးသားေသာ သေဘာတရားေရးရာဆရာႏွင့္ မ႐ုိးသားေသာ သံတမန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အျခားတစ္မ်ဳိးမွာ အေလးအနက္မရွိသူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထံုထိုင္းကာ အေပ်ာ္တမ္းဆန္သူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ဳိး၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ၎က ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေလာင္းကစားသမားမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္သူမ်ား ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈကို မေကာင္းေသာေနရာ၌ အသံုးျပဳၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ရက္စက္တတ္ၿပီး လူသားဆန္ေသာစိတ္ မရွိဘဲ မိမိအား ေ၀ဖန္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားတတ္ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ျပႆနာရွာသူမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားအား မည္မွ်ထိခိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ၎ကိုယ္တိုင္၏ ဘ၀တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေနာက္သို႔သာ လိုက္တတ္ၾကသည္။

အျခားအစြန္းေရာက္ေသာပုဂိၢဳလ္ အမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ရွိေသးသည္။ ယင္းမွာ တံုးအေသာ၊ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းေသာ၊ သူရဲေကာင္းဆန္သည့္ စတန္႔မ်ား လုပ္ျပေသာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္လည္း မ႐ုိးသားသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အား သူေတာ္ စင္ဟုလည္းေကာင္း၊ သူရဲေကာင္းဟုလည္းေကာင္း မွတ္ယူေအာင္ ေနတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္စရာကိစၥ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ အတၳဳပၸတိၱသည္ သူေတာ္စင္တစ္ဦးႏွင့္ တူမည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ သူေတာ္စင္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးသမားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္ အရာမ်ားကို လုပ္ရမည့္သူသာျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ ႐ုိးသားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ မူ၀ါဒသေဘာတရားမ်ားအေပၚ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လက္ေတြ႕ဆန္မႈေနာက္သို႔သာ လိုက္ၿပီး အျမဲတမ္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားရွိေသာ္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အရာမ်ားကို ထုတ္ေျပာရဲသည့္ သတိၱရွိသည္။

အမွန္တကယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ႐ုိးသားမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ စမ္းသပ္ခ်က္ျဖစ္တတ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာရွိစဥ္ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားကို ေ၀ဖန္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မ႐ုိးသားသူမ်ားကို မဲဆႏၵေပးရာ၌ အျပစ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႐ုိးသားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအတြက္ အခက္ခဲဆံုးစမ္းသပ္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ လူႀကိဳက္မမ်ားေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ အဆိုတစ္ရပ္ကို ခုခံကာကြယ္ရမည့္အခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယင္းစမ္းသပ္ခ်က္ကို မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမွ် မၾကံဳလိုပါ။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးခ်ိန္၌ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ႐ုိးသားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးကို လူႀကိဳက္မ်ားမႈႏွင့္ ခ်ိိန္ညိႇတတ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ယင္းႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး သမားအမ်ားစု ႏိုင္ငံေရးအရ မည္မွ်႐ုိးသားသနည္းဟူသည္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်ေန မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြား၏ အမ်ဳိးအစားမ်ား

“ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားဟူသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အမွတ္လကၡဏာရပ္မ်ားကို အျခားႏုိင္ငံမ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ထိပါးျခင္းမွေန၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးျဖစ္သည္”
ေမာ္ဂင္ေဆာ (၁၉၀၄-၁၉၈၀)
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္

ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားသည္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၌ အဓိကက်ေသာ သေဘာတရားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ား ျပည့္၀ေစရန္ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို အျမဲထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးတို႔၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားေပၚ၌ အေျခခံကာ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတုိင္း အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားကို လံုျခံဳေအာင္ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္အား တစ္ကမၻာလံုးက လက္ခံထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အမူအက်င့္မ်ားသည္ ၎၏ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြား၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈခံရၿပီး ယင္းအက်ဳိးစီးပြားအလုိက္ ေျပာင္းလဲေနမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးတို႔က လံုျခံဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြား အမ်ဳိးအစား ေျခာက္ရပ္ရွိသည္။

ပထမအက်ဳိးစီးပြား – ယင္းအက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ် အထိပါးမခံႏုိင္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အမွတ္လကၡဏာရပ္မ်ားကို အျခားႏုိင္ငံမ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ထိပါးျခင္းမွေန၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းအက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ ခုခံကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအက်ဳိးစီးပြား – ယင္းသည္ ပထမအက်ဳိးစီးပြားထက္ အေရးႀကီးမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္တည္မႈအတြက္ လံုး၀အေရးပါသည္။ ယင္းတြင္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပည္ပတြင္ သံတမန္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးမႈမွ သံတမန္ဆုိင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိရန္ ေသခ်ာေစေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။

အျမဲတမ္းအက်ဳိးစီးပြား – ယင္းသည္ ေရရွည္ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားကို ရည္ညြန္းသည္။ ယင္းကိစၥသည္ ေျပာင္းလဲမႈ အလြန္ေႏွးေကြးေသာသေဘာ ရွိသည္။ အေမရိကန္သည္ သူ၏အက်ဳိးစီးပြားအျဖစ္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အ၀န္းအ၀ိုင္းကို ထိန္းထားျခင္းႏွင့္ သမုဒၵရာအားလံုး၌ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတို႔သည္ အျမဲတမ္း အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ နမူနာမ်ားျဖစ္သည္။

အေျပာင္းအလဲရွိေသာ အက်ဳိးစီးပြား – ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အေျခေနရပ္တစ္ခုအတြင္း ႏုိင္ငံ၏ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ သေဘာတရားအရ ယင္းသည္ ပထမ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အျမဲတမ္းအက်ဳိးစီးပြား ႏွစ္ရပ္စလံုးမွေန၍ ကြဲျပားသြားႏုိင္သည္။ အေျပာင္းအလဲရွိေသာ အက်ဳိးစီးပြားကို လက္ရွိပုဂၢိဳလ္ေရး အျပန္အလွန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔သေဘာထား၊ က႑အလိုက္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ ဘက္အလိုက္ႏုိင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔က အႀကီးအက်ယ္ လႊမ္းမိုးသည္။

အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြား – ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာရွိ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ သံတမန္ဆက္ဆံေရး အစရွိေသာ သီးျခားနယ္ပယ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္သည္ ႏုိင္ငံအားလံုး၏ အေထြေထြ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည္။ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔သည္ ယင္းအမ်ဳိးအစားထဲ၌ ပါ၀င္သည္။

သီးျခားအက်ဳိးစီးပြား – ယင္းတို႔သည္ အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ ယုတၱိေဗဒက်ေသာ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ကာလႏွင့္ ေဒသကိုလုိက္၍ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ေဒသတြင္းတစ္ခုအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ယင္းအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတိုင္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရသည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ဥပေဒ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို ျပည္သူတို႔၏ အိုးအိမ္စည္းစိမ္၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာတို႔အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ထိခိုက္ေစမႈ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အႏၲရာယ္ျပဳမႈအျဖစ္ မွတ္ယူထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္ ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအမ်ားစုကို ဥပေဒျပဳ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕က ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးမႈ ပါ၀င္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အရ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲြျပားၾကၿပီး အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းထက္ ထိခိုက္နစ္နာသူကို ေပးေလ်ာ္ေစေရးတို႔အေပၚ အဓိကထားသည့္ တရားမမႈမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားသည္။ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည့္ တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျဖစ္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားသည္။

အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအား ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ အမ်ားလက္ခံထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ငါးရပ္ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း၊ မက်ဴးလြန္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ခတ္ျခင္း – ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အျပစ္ေပးသင့္သည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းကို အမ်ားစုက ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အားသာခ်က္ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွ်တေသာ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈျဖစ္ေစျခင္း ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအေနျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆိုးက်ဳိးတစ္ရပ္ ျပန္လည္ ခံစားေစျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အသတ္မခံရေရး အခြင့္အလမ္းကိုရရွိရန္ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမ်ားသည္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ၎တို႔ကိုယ္တုိင္အေပၚ ဥပေဒက အာမခံေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ကြပ္မ်က္လိုက္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ဟန္႔တားျခင္း – တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ဟန္႔တားမႈသည္ သက္ဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္သူအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထုိသူအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အမူအက်င့္ပေပ်ာက္ေစရန္ လံုေလာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အေထြေထြသေဘာ ဟန္႔တားမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း အလားတူက်ဴးလြန္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေစရန္ သတိေပး ဟန္႔တားျခင္းျဖစ္သည္။

မက်ဴးလြန္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း – ျပည္သူမ်ားကို ၎တို႔၏ က်ဴးလြန္မႈခံရျခင္းမွေန၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမွ သီးျခားခဲြထုတ္ကာ ထိန္းသိမ္းထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို က်င့္သံုးသည္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္လည္း ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း – ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တန္ဖိုးရွိေသာ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္သည္ မွားယြင္းေၾကာင္း သိျမင္သြားေစျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းသည္ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ျပည္လည္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း-က်ဴးလြန္သူက က်ဴးလြန္ခံရသူအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ဒဏ္ရာကို ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလဲြသံုးစားလုပ္ထားသူတစ္ဦးသည္ မတရားသျဖင့္ ရယူထားသည့္ပမာဏကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈဟုလည္းေခၚၿပီး   ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုက ပို၍ပါ၀င္သည့္  ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ေက်ာင္းမ်ားသာမက အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအထိ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၌မဆို က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံတြင္ လူတိုင္းပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖလွယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို အားေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အုပ္စု၌ အခြင့္အေရးတန္းတူမႈႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းမႈအေပၚ အဓိကထားေသာ္လည္း အုပ္စုေခါင္းေဆာင္က လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေပးဆဲျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳမႈမ်ားအရ ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသည္ အထိေရာက္ဆံုး ပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုျမင့္မားေသာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း၊ အုပ္စု၀င္မ်ားထံမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထည့္၀င္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ ကိုယ္က်င့္တရား တိုးတက္မႈတု႔ိကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အေျခခံက်ေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာ ရပ္အခ်ဳိ႕မွာ ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးစကားကို ဆိုေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား မွ်ေ၀ရန္ အားေပးျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ၎တို႔ ပိုမိုပါ၀င္ေနသည္ဟု ခံစားရျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းကို အားေပးခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားကို သုေတသနျပဳသူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔မွာ ႐ိုးသားမႈ၊ အသိဥာဏ္ထက္ျမက္မႈ၊ သတိၱရွိမႈ၊ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိမႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ မွ်တမႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေနာက္လိုက္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈကို ရရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ႐ိုးေျဖာင့္မွန္ကန္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ အေျခခံၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ မတူျခားနားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေလ့ရွိၿပီး အတိုက္အခံျပဳသည့္အသံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူႀကိဳက္နည္းသည့္ အျမင္မ်ားကို ေပးသူမ်ားအား တိတ္ဆိတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမျပဳပါ။

အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၎တို႔၏ အေတြးမ်ားကို မွ်ေ၀ဖလွယ္ရန္ အားေပးေသာေၾကာင့္  ဒီမုိ္ကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ႏွင့္ ပို၍ ဖန္တီးမႈအားေကာင္းေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း စီမံကိန္းတစ္ရပ္၌ ၎တို႔ ပိုမိုပါ၀င္ရသည္/ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ခြင့္ရသည္ဟု ခံစားရေစၿပီး ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္လာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ သုေတသနမ်ားအရ ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္္မႈသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားတို႔က ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကၿပီး အေကာင္းဆံုးနမူနာမ်ားမွာ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္၊ Mayo Clinic ၊ Google ၊ အီဘရာဟင္လင္ကြန္း၊ Amazon.com ၊ ဂင္နီ႐ိုမက္တီႏွင့္ Twitter တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမုိင္းတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္သာ ထိေရာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ

တရားစီရင္ေရးဟူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟု အမည္ခံလ်က္ တရားဥပေဒမ်ားကို ဖြင့္ဆိုက်င့္သံုးသည့္ တရား႐ံုးမ်ား၏ စနစ္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္လည္း ယႏၲရားတစ္ရပ္ကို ေထာက္ပံ့သည္။ အာဏာမ်ားခြဲေ၀မႈ သေဘာတရားအရ တရားစီရင္ေရးသည္ အေထြေထြ သေဘာအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မရွိဘဲ တရားဥပေဒမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္း ဖြင့္ဆိုက်င့္သံုးသည့္ တာ၀န္သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရားစီရင္ေရးသည္ အျခားတရား႐ံုးမ်ား လိုက္နာရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္သည့္ က်င့္ထံုုးဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏုိင္သည္။ တရားစီရင္ေရး၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒမ်ားေအာက္၌ တရားမွ်တမႈကို တန္းတူညီမွ် ရရွိေရးျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးမ်ားစြာတို႔တြင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ရပ္သည္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး အာဏာရွိသည့္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ မူရင္းဥပေဒျပဳမႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းထားမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရိွိသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ခြင့္ ရွိတတ္သည္။ တရားသူူႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ လူထုတစ္ရပ္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တရား႐ံုး၏ က်မ္းသစၥာအေပၚ သစၥာေစာင့္သိေသာ ဘက္မလုိက္ဘဲ အသိဥာဏ္ ၾကြယ္၀သည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ခန္႔ထားျခင္းကို သတိႀကီးမားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ားလက္ခံရန္ျဖစ္ပါက တရား႐ံုးမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈအေပၚ သစၥာရွိျခင္းကို က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးဟူသည့္ စကားရပ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ထဲမွ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေပးသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ျခံဳငံုေခၚဆိုသည္။ ယင္းတရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၌ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအား ထိန္းသိမ္းသည့္ အျခား၀န္ထမ္းအားလံုးလည္း ပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ထားၿပီး တရားစြဲဆိုေရးအရာရွိ၊ အစိုးရေရွ႕ေန၊ အစိုးရဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ အစိုးရက ခန္႔ထားေသာအရာရွိ၊ ျပည္သူ႔စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံေရွ႕ေန၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ရဲဌာနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရး အရာရွိကဲ့သို႔ေသာ ျဖည့္စြက္ဥပေဒေရးရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံ တရား႐ံုးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တူညီေသာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကပင္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕က ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢလိကဥပေဒေရးရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ တရားစီရင္ေရး၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒမ်ားေအာက္၌ တရားမွ်တမႈကို တန္းတူညီမွ် ရရွိေရးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈအေပၚ သစၥာရွိျခင္းကို က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အရည္အေသြးမ်ား

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ (Statesman) တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သံတမန္ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးဦး ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္၌ ေလးစားေလာက္သည့္ ေရရွည္ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မႈ ရွိသူျဖစ္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမူသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ သူသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အဓိကအရည္အေသြး ေလးရပ္ ရွိရသည္။

အေျခခံသေဘာတရားခုိင္မာမႈ – တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ပလက္ေဖာင္းကို ခိုင္မာေသာ၊ အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ၊ အေျခခံက်ေသာ အမွန္တရားမ်ားေပၚ ၌ တည္ေဆာက္သည္။ ယင္းအမွန္တရားမ်ားသည္ သူ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳထားေသာ အေတြးအေခၚအေပၚ၌ သူ ယံုၾကည္ထားသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ မုန္တိုင္းတို႔၏ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္းခံရေသာ အိမ္တစ္လံုး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံျပဳမႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ေပၚေပါက္၍ လာမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားသာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ မယိမ္းမယိုင္ဘဲ က်န္ရစ္ျမဲျဖစ္ရသည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏မူ၀ါဒအေသး စိတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားကို ရယူရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားမွာမူ မေျပာင္းမလဲ က်န္ရစ္ျမဲသာျဖစ္သည္။

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ – စစ္မွန္ေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္တတ္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ မီးစင္ၾကည့္ကေနသူတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ လံုး၀မွန္ကန္သည့္ အမွန္တရားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာသည္ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼတရားကို သိရွိျခင္းအေပၚ၌သာ အေျချပဳသည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ မွားယြင္းေနပါက သူသည္ မွားယြင္းသည္ဟုသာ ႐ိုးရွင္းစြာဆိုၿပီး သူ အင္အားရွိသမွ် အရာရာျဖင့္ အဓမၼတရားကို ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ မွန္ကန္သည္ဟုဆိုပါက ယင္းဓမၼတရားကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတို႔အတြက္ အတိုက္အခံ မွန္သမွ်ကို ေက်ာ္လႊားရန္ဆႏၵရွိသူျဖစ္သည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူျဖစ္ၿပီး အာဏာရွိသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ ထိပ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ မလုပ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို ကိုယ္က်င့္တရားအရ ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ သမာဓိရွိသူျဖစ္ၿပီး အမွန္တရားကိုသာ ေျပာဆို၏။ သူသည္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ရရွိေသာ အာဏာျဖင့္သာ ဦးေဆာင္ၿပီး သူ၏ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသူျဖစ္သည္။

အေျမာ္အျမင္ – တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ အေျမာ္အျမင္ရွိသူူျဖစ္သည္။ သူ သည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ေခၚေဆာင္ေပးလိုေသာ ေနရာႏွင့္ ယင္းေနရာသို႔ ေရာက္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို သိရွိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ေလာက၌ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္ၿပီး ေရတိုသာမက ေရရွည္အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္သူမဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား ဆက္ခံရမည့္ ေလာကကိုပါ ႐ႈျမင္သူျဖစ္သည္။

အေျမာ္အျမင္အတိုင္းရယူရန္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း – ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ မူ၀ါဒခုိင္မာမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ႏွင့္ အေျမာ္အျမင္တစ္ရပ္ ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျမာ္အျမင္အတုိင္း ရယူရန္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါက မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သမုိင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ သူ၏ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္လိမ့္မည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သူ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ေကာင္းမြန္မႈကို သူ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ယံုၾကည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည္မွာ မေရရာသည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာတတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္သည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

သတင္းအတုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ အသံလႊင့္သတင္းမီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းလူမႈမီဒီယာတို႔မွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေစသည့္ တမင္ရည္ရြယ္ကာ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားႏွင့္ ျဖားေယာင္းမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ အ၀ါေရာင္ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ အမ်ဳိးအစား သို႔မဟုတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးပံုစံကို သတင္းအတုမ်ားဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိတတ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ ပင္မမီဒီယာမ်ား၌လည္း ျဖန္႔ခ်ိတတ္ေသးသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၊ အုပ္စုတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကို ထိခိုက္ေစရန္ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ေငြေၾကးအရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ရေစရန္ တမင္လမ္းလြဲသို႔  ေခၚေဆာင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတင္းအတုမ်ားကို ေရးသားျဖန္႔ခ်ိၾကသည္။ တမင္ရည္ရြယ္လွ်င္ လမ္းလြဲသို႔ ေခၚေဆာင္ကာ ျဖားေယာင္းသည့္ သတင္းအတုမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ားအား လမ္းလြဲသို႔ ေခၚေဆာင္ရန္ထက္ ရႊင္ျမဴးေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သေရာ္စာ သို႔မဟုတ္ ျပက္လံုးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။

သတင္းအတုမ်ားကို အမ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိး ခြဲျခားထားေလ့ရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ သေရာ္စာ သို႔မဟုတ္ ျပက္လံုး (ထိခိုက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မပါေသာ္လည္း အ႐ူးလုပ္ရန္ အဓိကထားသည္)၊ မွားယြင္းေသာဆက္ႏႊယ္ခ်က္ (ေခါင္းစီး၊ ႐ုပ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ပံုစာတို႔သည္ တင္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာကို အေထာက္အပံ့မျပဳ)၊ လမ္းလြဲသို႔ ေခၚေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ (အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကို မတရားအမႈ ဆင္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို တလြဲအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္)၊ မွားယြင္းေသာအေၾကာင္းအရာ (အစစ္အမွန္အေၾကာင္းအရာကို မွားယြင္းသည့္ သိုင္း၀ိုုင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖစ္သည္)၊ အေယာင္ေဆာင္အေၾကာင္းအရာ (အစစ္အမွန္သတင္းရင္း ျမစ္မ်ားကို မွားယြင္းေသာ လုပ္ၾကံထားေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ အေယာင္ေဆာင္ တုပထားသည္)၊ လိုသလိုကစားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ (အခ်က္အလက္အစစ္အမွန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို လိမ္လည္ျဖားေယာင္းရန္ လိုသလုိျပဳျပင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္) ႏွင့္ လုပ္ၾကံထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ (အေၾကာင္းအရာအားလံုးသည္ အမွားမ်ားျဖစ္ၿပီး လိမ္လည္ျဖားေယာင္းရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ေစရန္ တမင္စီစဥ္ထားသည္) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

စာၾကည့္တိုက္မ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IFLA)  သည္ သတင္းအတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ပံုၾကမ္းေရးဆြဲျပခဲ့သည္။ ယင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ (၁) ရင္းျမစ္ကို စဥ္းစားပါ – ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို နားလည္ရန္၊ (၂) ေခါင္းစီးကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ဖတ္ပါ – သတင္းတစ္ပုဒ္လံုးကို နားလည္ရန္၊ (၃) ေရးသားသူမ်ားကို စစ္ေဆးပါ – ၎တို႔သည္ အစစ္အမွန္လား၊ ယံုၾကည္ရသလားၾကည့္ရန္၊ (၄) အေထာက္အကူယူထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို သံုးသပ္ပါ – ၎တို႔သည္ အဓိကတင္ျပခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစသလား သိရွိရန္၊ (၅) ျဖန္႔ေ၀သည့္ေန႔စဲြကို စစ္ေဆးပါ – သတင္းအေၾကာင္းအရာသည္ ယံုၾကည္ရသလားႏွင့္ Up to Date ျဖစ္သလားၾကည့္ရန္၊ (၆) ျပက္လံုးတစ္ခုလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ပါ – သေရာ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးထားသလား ဆံုးျဖတ္ရန္၊ (၇) မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ပါ – ၎တို႔သည္ မိမိ၏ အကဲျဖတ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသလားဟူသည္ကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ (၈) ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေမးျမန္းပါ – အသိၾကြယ္၀သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယေန႔ေခတ္၌ အထူးသျဖင့္ အြန္လိုုင္းလူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သတင္းအတုမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေနၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာသတင္းအတုမ်ားသည္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအတုမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)