လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ပြားၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ပါက ပိုမိုခံစားရသည့္ အေျခခံလူတန္းစားအခ်ဳိ႕၏ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္မည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းတြင္ ခန္႔မွန္းထားရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တို ေျခာက္လကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ပွ်မ္းမွ်ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၄ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔မွန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ျပည္သူတို႔လိုအပ္ေနသည့္ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ၊ စားသံုးမႈ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတုိ႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးစိုး၀င္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပစာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

လက္တေလာတြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ တစ္ႏွစ္အတြင္းပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ အေျခခံစားကုန္မ်ားမွာ ပွ်မ္းမွ် ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာလည္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သျဖင့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ တစ္ႏွစ္အတြင္းပွ်မ္းမွ် ၄ဒသမ ၅၈ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၏ ႏွစ္အလုိက္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၄ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာ လတ္တေလာ Year on Year Inflation မွာ ၆ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Annual Rate of Inflation မွာ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အခြန္စည္းၾကပ္မခံတဲ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ေစ်းတက္တဲ့ ေဆး၀ါးနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကိုႏွိပ္စက္တဲ့ ေဒၚလာ

ေရႊျပည့္စံုေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဆး၀ါးအေရာင္းဆိုင္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-လြင္မ်ဳိးသူ)

World Justice Project စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအညႊန္းကိန္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကထက္ က်ဆင္းေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ဒီရက္သတၱပတ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဂယက္႐ိုက္ အထိနာေစတာကေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈပါ။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေလ်ာ့က်၊ ျပည္ပခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်လို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြရလမ္း ေပ်ာက္ရွေနခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ႀကီးျမင့္လာတဲ့ ဆန္ေစ်းေတြေၾကာင့္ အမႈအခင္း ရင္ဆိုင္ေနရ သူေတြေတာင္ ရွိလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ျပည္ပေၾကြးၿမီ လက္က်န္အေျခအေနက မ်ားလာေနတာေၾကာင့္ ေၾကြးၿမီ ခံႏိုင္ရည္ရွိ မႈအတုိင္းအတာအတြင္း ျဖစ္ေနေသးေပမယ့္ ေနာင္အခ်ိန္မွာ ေငြေခ်းယူလိုရင္ အခက္အခဲေတြရွိလာမွာကို စိုးရိမ္ပူပန္ရတဲ့ အေျခအေန ဆိုက္ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ တင္ဒါေတြ မစိစစ္ႏုိင္တဲ့ ဂယက္ေတြနဲ႔ ျပည္ပအကူအညီ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ ရယူေဆာင္ရြက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို လ်ာထားခ်က္နဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမရွိတဲ့ အေျခအေနေတြကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးရတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ေနတာ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းအျဖစ္ ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိလာေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အထူးစီးပြားေရး အၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္က ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွာ ေဒၚလာေစ်း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆို အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈေတြ ရွိလာမယ္လို႔ ေျပာလာခဲ့တဲ့ ဒီရက္သတၱပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္မွာ အခြန္စည္းၾကပ္မခံတဲ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအေၾကာင္း၊ ေစ်းတက္တဲ့ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနဲ႔ ျပည္သူကို ႏွိပ္စက္တဲ့ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈဂယက္ေတြ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။

 

■ အခြန္စည္းၾကပ္မခံတဲ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အခြန္အခေတြ ပိုရလာေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္အဓိကေပးေနရတာက ျပည္သူေတြပါ။ အခြန္ Baee ခ်ဲ႕မယ္ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ အခြန္ေတြ ေကာက္လာရာမွာ ကုမၸဏီေတြ ဘက္က အခြန္ေရွာင္တာရွိသလို အခြန္၀န္ထမ္းေတြဘက္မွာလည္း အဂတိျပႆနာ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အခြန္စည္းၾကပ္တဲ့ စနစ္ေတြက ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ျပႆနာရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္မ်ဳိးမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခြန္ရရွိေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေခါင္းေပၚမွာ တရစ္၀ဲ၀ဲပါ။ ျပည္တြင္းမွာ ကုမၸဏီေတြကို ၾကည့္မယ္ဆို ျပည္ တြင္းကုမၸဏီေတြက အခြန္စည္းၾကပ္မႈ မခံတာရွိသလို ျပည္ပကုမၸဏီေတြကလည္း အခြန္စည္းၾကပ္မခံ တာေတြရွိေနၿပီး ျပည္ပကုမၸဏီေတြမွာဆို ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ၁၀၀၀ ေလာက္ပဲ အခြန္စည္းၾကပ္စိစစ္မႈ ခံယူေနပါတယ္။

အခြန္ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ ျပည္သူေတြက အခြန္ပိုေပးေနရတယ္လို႔ ခံစားေနရခ်ိန္ေတြမွာ ဒီလိုအခြန္ စည္းၾကပ္စိစစ္မႈ မခံယူဘဲ လြတ္ေနတဲ့ကုမၸဏီေတြ ရွိေနတာက ဆိုးရြားလွသလို အခြန္ထမ္းေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို စိတ္ပ်က္ေစမႈေတြသာ ေပးစြမ္းပါတယ္။

အခြန္စည္းၾကပ္စိစစ္မႈ ခံယူေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမွာလည္း အခြန္တကယ္ေပးေဆာင္ေနတာက ရာဂဏန္းပဲရွိေနတာမို႔ အခြန္စည္းၾကပ္မႈက ကင္းလြတ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ မႈမ်ဳိးနဲ႔ အခြန္စည္းမ်ဥ္းေပၚဆြဲ ေခၚ ျပမလဲဆိုတာ သိခ်င္မိပါတယ္။

 

■ ေစ်းတက္တဲ့ ေဆး၀ါး

ေဒၚလာေစ်းတက္ရင္ ေဆးေစ်းတက္မယ္။ ေဒၚလာေစ်းက်ရင္ ေဆးေစ်းမက်ဘူးဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပံုမွန္အေျခအေနလို ျဖစ္ေနတာပါ။ တစ္ခါ ေဆးေစ်းေတြကုိ ေဒၚလာေစ်းၾကည့္ၿပီး ေရာင္းခ်င္သလို ေရာင္းေနေတာ့ မျဖစ္မေန၀ယ္ယူသံုးစြဲရတဲ့ ျပည္သူေတြ ၀န္ပိေစပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ ကုမၸဏီေတြ က ၁၅ ရက္တစ္ခါ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္မ်ဳိးစီ ေျပာင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ၿပီး ေရာင္း ခ်ေပးေနတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ကေတာ့ လုံး၀မရွိဘူး။ ေစ်းႏႈန္းတက္ေနတာကေတာ့ လက္ရွိကုမၸဏီေတြ ကေနၿပီး ေငြေစ်းေပၚၾကည့္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြ သုံးရက္တစ္ခါ၊ ငါးရက္တစ္ခါ ေျပာင္းလဲမႈေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ေဆးေတြကုိေတာ့ ကုမၸဏီေတြက ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အေရအတြက္နဲ႔ နည္းနည္းပဲေပးေတာ့တယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းတင္ၿပီး ေရာင္းတာေပါ့။ ႀကိဳက္သလုိ၀ယ္ခြင့္မေပးဘူးေပါ့။ အျမဲတမ္း၀ယ္တဲ့သူကုိေတာင္ အေရအတြက္ နည္းနည္းပဲေပးတယ္။ ေဆး၀ါးေလာကကေတာ့ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတယ္” လို႔ Golden Tamarind ေဆးဆုိင္ပုိင္ရွင္ ဦးျမင့္လႈိင္က ဆုိပါတယ္။

ေဆးေစ်းေတြ တက္ေနသလို တစ္ဖက္မွာလည္း ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ပိတ္ထားၾက ပါေသးတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲ မထည့္ဘဲ အေရာင္းအ၀ယ္ပိတ္ထားခ်ိန္မွာ ေဆးေတြက ေစ်းကြက္ထဲမွာ ျပတ္ မယ္။ ၀ယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားသေဘာအရ အ၀ယ္မ်ားလာတာနဲ႔ ေစ်းပိုၿပီးတက္မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအ ေနမ်ဳိးက ေနာက္ဆံုးမွာ ျပည္သူေတြပဲ ခံေနရၿပီး ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္စဥ္ေတြအ တြက္ေတာ့ စားသံုးသူ အကာအ ကြယ္ေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဥပေဒေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒေတြ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာကေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ပိုၿပီးအထိနာေစတာ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“တ႐ုတ္လိုင္းက ကုမၸဏီေတြကေတာ့ လိုသေလာက္ ေရာင္းေပးတယ္။ ေစ်းကေတာ့ တျခားႏုိင္ငံျခား ေဆးေတြနဲ႔ မတူဘူး။ ေစ်းနည္းနည္းပဲတက္တယ္။ အစ္မတို႔ ေရာင္းတဲ့အခါမွာလည္း လိုသေလာက္ေရာင္း ေပးတယ္။ တက္တဲ့ေစ်းနဲ႔ေပါ့။ အရင္က ၂၈၅၀ နဲ ႔၀ယ္တဲ့ဟာေတြက အခု ၃၁၅၀ နဲ႔ ၀ယ္ရတယ္။ အစ္မတုိ႔ ျပန္ေရာင္းတဲ့အခါမွာက်ေတာ့ ၃၁၅၀ နဲ႔ ၀ယ္ထားတဲ့ဟာဆိုရင္ ၃၂၀၀ နဲ႔ ေရာင္းေပးတယ္။ ပံုမွန္ပဲ အစ္မတို႔အျမတ္ယူတာက ၅၀ ေလာက္ပဲ။ ေဆးေတြကက်ေတာ့ အမ်ားႀကီးေစ်းတက္ၿပီးေရာင္းလို႔ မရဘူးေလ။ ေစ်းတက္တာက မၾကာေသးဘူး။ တ႐ုတ္လိုင္းဘက္ကက် တစ္ပတ္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားေဆးလိုင္းေတြကေတာ့ တက္တာၾကာၿပီ။ ႏုိင္ငံျခား ေဆးလိုင္းေတြကက်ေတာ့ အေရာင္းပိတ္ထားတာေတြရွိတယ္။ ကန္႔သတ္ၿပီး ေရာင္းေနတာေတြ ရွိတယ္။ ေဒၚလာေစ်းတက္တယ္ဆိုေတာ့ ကုန္ သြားလို႔ရွိရင္ မေရာင္းရေတာ့မွာစိုးလို႔ အခ်ဳိ႕က ကန္႔သတ္ေရာင္းေနတာေတြရွိတယ္။ ေဆးအေရာင္း အ၀ယ္ကက်ေတာ့ ေဒၚလာေစ်းတက္ၿပီးကတည္းက အေရာင္းပါးတယ္။ အရင္၀ယ္ေနက် ၁၀ ဘူး၀ယ္ရင္ အခု ငါးဘူးပဲ ၀ယ္ေတာ့တယ္။ ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕က ေစ်းတက္ၿပီးသြားရင္ ေစ်းက်ဖို႔ အစီအစဥ္ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ သူတို႔ကုမၸဏီက ၁၀၀၀ တက္ထားတဲ့ပစၥည္းဆိုရင္ ေဒၚလာေစ်းက်သြားရင္ သူတို႔က အဲဒီတစ္ေထာင္ကို ေစ်းမခ်ေတာ့ဘဲ တစ္ေထာင္နဲ႔တန္းတူ ေဆးထပ္ၿပီး ေပးတာေတြရွိတယ္” လိ႔ု ေရႊျပည့္စံုေစ်းမွာ ေဆးေရာင္းခ်ေနတဲ့ ကိုဖိုးလွေဆးဆိုင္က မမိုးမိုးက ေျပာပါတယ္။

ေဆးေစ်းကြက္ကို ျပန္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ျပည္ပက တရား၀င္တင္သြင္းေနတာကိုက တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚ လာသန္း ၄၀၀ ဖိုးေလာက္ရွိေနပါ တယ္။ တရားမ၀င္ တင္သြင္းေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြ၊ FDA ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ MLM ကုမၸဏီေတြကေန ထင္သလို ေၾကညာၿပီး ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာသန္းေထာင္ဂဏန္းဆီ ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္ဟာ လူအမ်ားႀကီး လက္ထဲမွာေတာ့မဟုတ္ဘဲ လူအနည္းစုကပဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ ေဒၚလာေစ်းတက္တိုင္း ေဆးေစ်းတက္၊ ေဒၚလာေစ်းက်ေတာ့ ေဆးေစ်းမက်သလို ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရာင္းလိုအား၊ ၀ယ္လိုအား အေၾကာင္းျပ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမို႔လို႔ပါလို႔ပဲ ေၾကြးေၾကာ္တတ္ၾကတဲ့ အေျခအေနဆိုးကေန အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ၾကပါေစလို႔ပဲ တက္လာတဲ့ ေဆးေစ်းေတြၾကားမွာ ဆုေတာင္းေပးခ်င္ပါတယ္။

 

■ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကိုႏွိပ္စက္တဲ့ ေဒၚလာ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္တစ္ခုလံုးမွာ လႈပ္ခတ္ေနတာက ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းၿပီး ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈဂယက္ပါ။ ဆန္ေစ်း၊ စက္သံုးဆီေစ်း အပါအ၀င္ ဘက္စံုကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေတြနဲ႔  လႈပ္ခတ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ထိုးဆင္းခဲ့မႈအထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာ ေဒၚလာေစ်းျမင့္ တက္မႈအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကပုဂၢိဳလ္ေတြ ေတြ႕ဆံုမယ္လို႔ သတင္းထြက္မႈမွာ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ျဖစ္လာတဲ့ ေဒၚလာေစ်းက ခုန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ၁၅၃၀ အထိ ျဖစ္သြားခဲ့တာကို ျမင္ခဲ့ရပါတယ္ ။ ဒီလို ျမင္ခဲ့ရမႈဟာ ဘာကိုျပသလဲဆိုရင္ ေဒၚလာေစ်းဟာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ျမင့္တက္မႈမဟုတ္ဘဲ အထိန္းအကြပ္ မရွိလုိ႔ ေစ်းကစားသူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ ႏႈန္းထားဆိုတာကို ျမင္ရတဲ့သေဘာျဖစ္သလို နာရီပိုင္းအတြင္း ခုန္ဆင္းခုန္တက္ေနတဲ့ပံုစံကလည္း ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမဟုတ္ဘဲ ေစ်းကစားတဲ့ ပံုစံဆိုတာကို ျမင္သာေစ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုေစ်းကစားခ်င္တုိင္း ကစားေနတဲ့ ေဒၚလာေစ်းကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မို႔လို႔ ထိန္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးတုိ႔၊ အရင္အစိုးရတုန္းက လုပ္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္တို႔၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတို႔၊ အရန္ေငြမရွိဘူးတို႔ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခေတြနဲ႔ လႊတ္ေပးလို႔မရတာကို သတိခ်ပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ေသးေကြးလြန္းသလို ေစ်းကစားတဲ့ဒဏ္ကို ေတာင့္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ မျဖစ္သင့္တဲ့ ေဒၚလာေစ်း က်ပ္ ၁၅၀၀ အထက္ ျမင့္တက္မႈမွာ  ျပည္သူေတြ ပဲ အထိနာသလို အစိုးရဘက္က တာ၀န္ရွိသူေတြ ေျပာေနသလို ပို႔ကုန္သမားေတြအတြက္လည္း ထူးထူးျခားျခားအက်ဳိးမျဖစ္တာ ျမင္ရမွာပါ။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ လိုအပ္ေနတာက ေငြလဲႏႈန္းတည္ ၿငိမ္ေရးပါ။ ၁၅၀၀ ျဖစ္မွ၊ ၂၀၀၀ ျဖစ္မွ စီးပြားေရးတိုးတက္မယ္ဆိုတဲ့ စကားသံမ်ဳိးကို အစိုးရတစ္ရပ္အေန နဲ႔ မယံုဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ေဒၚလာေစ်းကို ခဏခဏဆြဲတင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အရင္တုန္းက ေဒၚလာေစ်းဆြဲတင္ေတာ့ ဘယ္သူေတြမွာ အက်ဳိးရွိခဲ့လဲ။ ျပည္သူနဲ႔ အစိုးရအက်ဳိးရွိခဲ့လား ေတြးဆတတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး တိုင္းျပည္အထိနာမႈ ေျပာရရင္ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တိုအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို က်ပ္ ၁၃၈၀ နဲ႔ ဆြဲထားတာပါ။ အခု ၁၅၀၀ အထက္ ျဖစ္လာေနခ်ိန္မွာ တစ္ေဒၚလာကို အနည္းဆံုး ၁၅၀ ေလာက္ နစ္နာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား သြားၿပီးထိခိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဘက္စံုဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစတဲ့ ေဒၚလာေစ်းကို ဘယ္သူ႔အတြက္ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ဆြဲမတင္ၾကပါနဲ႔။ ေစ်းကစားေနတာေတြကိုလည္း ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးအေၾကာင္းျပၿပီး လက္ပိုက္ၾကည့္မေနဘဲ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါလို႔ တုိက္တြန္းရင္း ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္ကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း အူရီဒူး CEO ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္အထိ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း အူရီဒူး CEO ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinda က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အူရီဒူး ေလးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အူရီဒူးအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ စတင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အူရီဒူးျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူး CEO Mr. Vikram Sinda က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာဆုိရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံကုိ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ အကုန္မွာဆုိရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမႇဳပ္ႏွံမႈတင္ မဟုတ္ဘဲ အူရီဒူးအေနနဲ႔ ေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ CSR အေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ထားခဲ့တာ ေဒၚလာ ေျခာက္မီလ်ံနီးပါး ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းမ်ားစြာကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ CSR လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ႏွစ္ရပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အူရီဒူးအေနျဖင့္ 5G နည္းပညာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ကာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကနဦးေျခလွမ္းအေနျဖင့္ 4G Pro ကုိ မႏၱေလးတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး 500 MB/s ထိ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္၍ရသည္အထိ စမ္းသပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အျမန္ဆုံး Network နဲ႔ အက်ယ္ဆုံး Network ကုိ ယူေဆာင္လာခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ 4G Pro ကုိ Test လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Test လုပ္ခဲ့ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 500 Mb အထိ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္လုိ႔ရေအာင္ နည္းပညာအသင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု အူရီဒူး CEO Mr. Vikram Sinda က ေျပာၾကားသည္။

5G နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရထံ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ အသုံးျပဳရန္ လက္ရွိဖုန္းမ်ားတြင္ အသင့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း၊ မည္သည့္ကာလတြင္ ေၾကညာမည္ကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပန္လည္ ေျပာၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္တြင္ 4G Plus ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဖုိင္ဘာဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကီလုိမီတာ ၁၅၀၀၀ အထိ ျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၆၀၀၀ အထိ ေရာက္လာၿပီး စံခ်ိန္တင္ေစ်းကုိမီရန္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္သာလုိ

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၁၇၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ဆက္လက္ က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၆၀၀၀ အထိ ေရာက္လာၿပီး စံခ်ိန္တင္ေစ်းကုိမီရန္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္သာလုိေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၈၀၀၀၊ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၄၇၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၉၃၄၁၀၀၊ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၀၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ေမလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၁၈၀၀ (ေမ ၂၁ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၂၂ ၀၀ (ေမ ၁ ရက္)၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၄၁၀၀ (ဇူလုိင္ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၀၅၀၀ (ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။ လအလုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၁၀-၁၃၆၄ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၁၇-၁၃၄၇ ေဒၚလာ၊ မတ္တြင္ ၁၃၁၂-၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ ေဒၚလာ၊ ေမတြင္ ၁၂၈၈-၁၃၁၉ ေဒၚလာ၊ ဇြန္ တြင္ ၁၂၅၂-၁၂၉၉ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၂၁၁-၁၂၅၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကြာဟခ်က္ ေဒၚလာ ၃၀ ၀န္းက်င္မွ ၅၀ ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္လဆန္းမွစ၍ အက်ပုိင္းသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၁၇၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဗဟုိဘဏ္က ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚလာေလးသန္း ထုတ္ေရာင္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ က်ပ္ ၁၅၃၀ သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြလႊဲေကာင္တာတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚလာေလးသန္း ထုတ္ေရာင္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ က်ပ္ ၁၅၃၀ သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၉၈ က်ပ္အထိ ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ ႏႈန္းထက္ ၂၃ က်ပ္ ပုိမုိမ်ားျပားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ေဒၚလာတစ္သိန္းသာ ထုတ္ေရာင္းလ်က္ရွိရာမွ ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၅ သန္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ေလးသန္းအထိ ေလလံေစ်းကြက္၌ ထုတ္ေရာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြ တင္းမာမႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္အစုိးရ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိေသာ သတင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာဆက္တုိက္ျမင့္တက္ေနရာမွ အားျပန္ေလ်ာ့လာကာ ေဆြးေႏြးမႈ အဆင္ေျပပါက ထြန္းသစ္စႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈမ်ားအတြက္ အသက္႐ွဴေပါက္ ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းအထိ တူရကီေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈတုိ႔အေပၚ ေစ်းကြက္စုိးရိမ္မႈမ်ား ဆက္ရွိေနမႈႏွင့္အတူ ေဒၚလာညႊန္းကိန္းမွာလည္း ၉၆ ပိြဳင့္အေက်ာ္ အျမင့္တန္းတြင္ ဆက္ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၉၁ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၀ ဒသမ ၄၆ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၆၆ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၅၂၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၆၀ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၂၁၄ က်ပ္၊ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အထိ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၁၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၀၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၆၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၇ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ဗဟုိဘဏ္က ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၅ သန္း ထုတ္ေရာင္းေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေလလံေစ်းကြက္မွ တစ္ဆင့္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၅ သန္း ထုတ္ေရာင္းေသာ္လည္း ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ဆက္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းကုိ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ႏႈန္းထက္ ၁၅ က်ပ္ ပုိမုိမ်ားျပားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ေဒၚလာတစ္သိန္းသာ ထုတ္ေရာင္းလ်က္ရွိရာမွ ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဒုတိယေန႔တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၅ သန္း အထိ ေလလံေစ်းကြက္၌ ထုတ္ေရာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ တူရကီ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဒၚလာ၀ယ္လုိအား ပုိတက္လာၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၆ ဒသမ ၆၅ ပြိဳင့္အထိေရာက္ခဲ့ကာ ၁၃ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပဘဏ္မ်ားတြင္ တူရကီလုိင္ယာေငြမ်ား ပုိက္မိေနျခင္းေၾကာင့္ ယူ႐ုိေငြေစ်းကုိပါ က်ဆင္းေစၿပီး ေဒၚလာေစ်း ပုိမုိျမင့္တက္ေစျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ အပါအ၀င္ အာရွေငြေၾကးအခ်ဳိ႕လည္း ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္ပါက က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေဒၚလာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၉၁ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္  ၀ ဒသမ ၄၆ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္း ကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၆၆  ပြိဳင့္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၅ သန္းအထိ ထုတ္ေရာင္းခဲ့ၿပီး  ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားကုိ ေဒၚလာမ်ားထုတ္ေခ်းရန္ႏွင့္  သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေဒၚလာထုတ္ေရာင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္ စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀  ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၅၀၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚ လာ ၁၅၀၈ က်ပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၁၆၂ က်ပ္၊ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ပ္ ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟ ခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခား ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၉၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၈၈ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၆၀ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၅ ဒသမ ၇၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၆  က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းလာရာ လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့ေစရန္ ေငြေၾကးစနစ္အတြက္ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ အစိုးရထံတင္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆိပ္ကမ္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့ရာ လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့ လာေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးစနစ္အတြက္ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္အား အစိုးရမွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ First Quarter Report တြင္ တင္ျပထားသည္။

အစိုးရထံ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ Infrastructure ျမႇင့္တင္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တိက်သည့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ရန္၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အားေကာင္းေအာင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေပးႏုိင္မည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း က႑ကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုသည့္ သီးျခားဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ ေငြေၾကးစနစ္အတြက္ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ အခ်ိန္ေငြကုန္ သက္သာသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္က႑ကို ပိုမိုတုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ားျပည္သူနားေနရာ အပန္းေျဖသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေမြအႏွစ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ နည္းပညာမ်ား ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား၏ ဥာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ စနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္သာမက ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးသို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္တို႔လည္း တင္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး က႑အားလံုးနီးပါး က်ဆင္းလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔က်ဆင္းလာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္း၊ အခြန္ႏွင့္ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္၊ ေငြေၾကးရရွိမႈႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမရွိျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္၊ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကိစၥႏွင့္ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအား စသည့္အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ျဖင့္ တုိင္းတာေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေန ေကာင္း မေကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ရသည္/မေကာင္းမြန္သည္ႏွင့္ လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ပကတိ အေနအထားအတုိင္း သိရိွရန္ အေျခအေနမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေမာင္းႏွင္အားသည္ အဓိကက်သျဖင့္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ ကိစၥရပ္အားလံုးကို ေျဖရွင္းရန္ တိက်ခိုင္လံုသည့္ သတင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိုက္႐ိုက္ရရွိေစရန္ B4 B Insights Forum ကို သံုးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး စနစ္တက် စာတမ္းမ်ားျပဳစု၍ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အၾကံျပဳတင္ျပၿပီး ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

ဗဟုိဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံ ေဒၚလာ သန္းရာဂဏန္း ထုတ္ေခ်းမည္ဟု သတင္းထြက္ေသာ္လည္း ကမၻာ႔ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ဆက္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၇၅ က်ပ္ အထိျပန္တက္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရလုိင္စင္ရွိေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ မွ ၄၀၀ အထိ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ဆက္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၁၄၆၆ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚေနရာမွ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၁၃ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ၉၆ ဒသမ ၃၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ေရာက္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ေလးရက္အတြင္း က်ပ္ ၂၀ ၀န္းက်င္ ျပန္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြ အရွိန္ေကာင္းစဥ္ တူရကီဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလာမႈက ေဒၚလာကုိ ပုိမုိ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ တူရကီ လုိင္ရာေငြတန္ဖုိး ကစဥ္႔ကလ်ား ျဖစ္ေနစဥ္ ယူ႐ုိေငြပါ တစ္ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသုိ႔ ထုိးဆင္းသြားၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ၊ ယန္း ႏွင့္ ဆြစ္ဖရန္႔ေငြမ်ား ၀ယ္လုိအား တက္ေနသည္။ တ႐ုတ္ဗဟုိဘဏ္က ယြမ္ေငြအား အလြန္အကြၽံ မက်ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနသည့္ ၾကားမွာပင္ ယြမ္ေငြသည္ ၁၄ လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ေဒၚလာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈၇ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၀ ဒသမ ၄၆ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္ စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၄၅၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေလလံေစ်းကြက္မွ တစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ ေဒၚလာတစ္သိန္း ထုတ္ေရာင္းေနရာမွ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ ေဒၚလာမ်ား ထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗဟုိဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား ေဒၚလာထုတ္ေခ်းမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Daily Eleven က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေမတုိး၀င္းထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္တုိက္လုပ္ေနသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဟု ၎၏ ႐ုံး၀န္ထမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်းဆက္က်ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၀၂၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၂၀၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ဆက္လက္က်ဆင္းေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၀၂၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၈၀၀၀၊ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၄၇၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၉၃၄၁၀၀၊ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၀၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၀၂၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ေမလအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၁၈၀၀ (ေမ ၂၁ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၂၂ ၀၀ (ေမ ၁ ရက္)၊ ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၁၇၀၀ (ဇြန္ ၅ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ (ဇြန္ ၁၅ ရက္)၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းက်ပ္ ၉၃၄၁၀၀ (ဇူလုိင္ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းက်ပ္ ၉၅၀၅၀၀ (ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။ လအလုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၁၀-၁၃၆၄ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၁၇-၁၃၄၇ ေဒၚလာ၊ မတ္တြင္ ၁၃၁၂-၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄၊ ေမတြင္ ၁၂၈၈-၁၃၁၉၊ ဇြန္တြင္ ၁၂၅၂-၁၂၉၉၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၂၁၁-၁၂၅၇ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္လဆန္းမွစ၍ အက်ပုိင္းသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၂၀၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာ့သဘာ၀ေရျပင္မွ ဖမ္းယူရရွိေသာ ပုစြန္မ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုး အေၾကာင္းၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ေရျပင္မွ ဖမ္းယူရရွိေသာ ပုစြန္မ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ ရရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုစြန္ႏွင့္ ပုစြန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ တင္ပို႔မႈတိုင္းအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည့္ ‘ပုစြန္ တင္ပို႔/တင္သြင္းသူ ေၾကညာလႊာ’ (DS – 2031 form) ပုံစံပူးတြဲကို ေပးပို႔ရမည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ုံးက အေၾကာင္းၾကားလာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ ေပးပို႔လာေသာ ‘ပုစြန္တင္ပို႔/တင္သြင္းသူ ေၾကညာလႊာ’ ပုံစံ ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ အဆိုပါပုံစံကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပုစြန္ႏွင့္ ပုစြန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈ အားလုံးအတြက္ ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တင္ပို႔မႈ တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္  လက္မွတ္အကြက္မ်ား အားလုံးတြင္ မူရင္းလက္မွတ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါပုံစံသည္ အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက လိုအပ္၍ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ တင္သြင္းသူအေနျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ေန႔မွစ၍ သုံးႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ပုံစံတြင္ပါရွိေသာသတင္း အခ်က္အလက္၊ လက္မွတ္၊ လိပ္စာ အစရွိေသာ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မျဖစ္မေန ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ ပုံစံမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုံစံတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို လြယ္ကူရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပုံစံမ်ားကို ေဒသအလိုက္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း  ျပန္လည္ထုတ္ေပးထားေသာ မည္သည့္ပုံစံမဆို ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိရန္မွာ တင္ပို႔သူ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါပုံစံတြင္ျဖည့္ စြက္ရမည့္ အကြက္ေပါင္း ကိုးကြက္ပါရွိၿပီး ၎အကြက္မ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ အကြက္ အမွတ္ (၁) တြင္ ပါရွိေသာ ဖမ္းယူသည့္ႏိုင္ငံ ဆိုသည္မွာ (၁) အဆိုပါ ႏိုင္ငံအတြင္းကန္ျဖင့္ ေမြးျမဴထားေသာ ပုစြန္ (သို႔မဟုတ္) (၂) အဆိုပါ ႏိုင္ငံ၏ ေရပိုင္နက္အတြင္း ဖမ္းယူရရွိေသာ ပုစြန္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

အကြက္ (၂) တြင္ (အကယ္၍ အဆင္ေျပပါက) တင္ပို႔မည့္ ပုစြန္၏ ေမြးျမဴရာကန္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာ မွဖမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း အမည္ႏွင့္လိပ္စာ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး အကြက္အမွတ္ (၃) ပါ တင္ပို႔သူ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားရွိ ၀ယ္ယူသူ (ဥပမာ-အေမရိကန္ (သို႔မဟုတ္) တတိယႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူသူ) ထံသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မည့္ ဖမ္းယူသည့္ႏိုင္ငံမွ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္ (၄) တြင္ အေမရိကန္မွ တင္သြင္းသူ (သို႔မဟုတ္) မူရင္းကုန္စည္ လက္ခံသူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာတို႔ကို ထည့္သြင္းေရးသား ရမည္ျဖစ္ကာ အကြက္အမွတ္ (၅)ပါ တင္ပို႔မည့္ရက္ ဆိုသည္မွာ တင္ပို႔မည့္ ကိစၥအတြက္ ဖမ္းယူရရွိသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးဆိပ္ကမ္းမွ သေဘၤာတင္ ထြက္ခြာသည့္ေန႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အကြက္အမွတ္ (၆) တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စည္း၀ါးညီ အေကာက္ခြန္ဇယား နံပါတ္ (HTS) အလိုက္ ကုန္ေသတၱာမ်ား/အမႈတြဲမ်ားအလိုက္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ သီးျခား သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘၤာလိုင္းမ်ား အလိုက္ႏွင့္ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ  အသားတင္ အေလးခ်ိန္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ အကြက္တြင္ ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္(၇) တြင္မူ ေရးသားထားသည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အကြက္တြင္ အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ ၎အကြက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေရးသားထားသည္မွာ ပုစြန္သည္ (က) ပင္လယ္လိပ္မ်ားအား ဆိုးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ (ခ) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရျပင္အတြင္း  ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ အခန္း ၆၀၉ ၏ P.L. 101 – 162 ႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးသည့္ ႏိုင္ငံ၏ တင္ပို႔သည့္ရက္စြဲအရ  အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္( ၇ )၏ အမွတ္ စဥ္ (က) ကို ေရြးခ်ယ္မည္ ဆိုပါက (၁) ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳမီ ကန္မ်ားျဖင့္ အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္ ေမြးျမဴထားေသာ ပုစြန္ျဖစ္ရန္၊ (၂) ဖမ္းယူရာတြင္ လိပ္မ်ား ပါရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ဖယ္ထုတ္ေပးေသာ ကိရိယာကို အသုံးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားျဖစ္ ဆြဲပိုက္ခ် သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူထားေသာ ပုစြန္ျဖစ္ရန္၊ (၃) စက္ကိရိယာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) လွ်ပ္စစ္လႈိင္းတန္း ဆူးခ်ိတ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားႏွင့္ ဒလက္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူထားျခင္း မဟုတ္ေသာ အထူးသီးသန္႔ ဖမ္းယူထားေသာ ပုစြန္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ (၄) ပုစြန္ဖမ္းယူျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ပင္လယ္လိပ္မ်ား ျပန္႔ပြားမႈကို မထိခိုက္ေစရန္ အေမရိကန္ Department of State  က စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္(၈) ၌ အကြက္ အမွတ္ (၇) အား  စစ္ေဆးၿပီးပါက ယခုအပိုင္းတြင္ ကုန္ပို႔ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ တာ၀န္ရွိသူ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ ဆိုသည္မွာ ကုန္ပို႔ႏိုင္ငံ အစိုးရက အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာ မည္သည့္အရာရွိမဆို ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကက႑ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရထံတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္(၉)တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သြင္းကုန္တင္သြင္းသူ (သို႔မဟုတ္) အေကာက္ခြန္ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုယ္စားရွင္းလင္းသူသည္ ဤပုံစံကို လက္၀ယ္ရရွိၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သေဘၤာတင္မည့္ ကိစၥႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀င္ေရာက္သည့္ ေန႔စြဲ၊ ၀င္ေရာက္သည့္ ဆိပ္ကမ္း၊ ၀င္ေရာက္သည့္ နံပါတ္ႏွင့္ လက္မွတ္တို႔အား  ျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပုစြန္ႏွင့္ ပုစြန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား  တင္ပို႔လိုသူ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မျဖစ္မေန လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ စည္းကမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ (DS – 2031 form) သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားမႈ မျပဳမခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။