ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း က်ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၇ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ဆက္လက္ ျမင့္တက္

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၇ က်ပ္ အထိစံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္  ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသ မ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၈၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ၉၅ ေအာက္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံ ခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀  ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၇၇ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္ထပ္တင္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၇၇ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚ လာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၇ က်ပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးလေက်ာ္အတြင္း ၂၃၁ က်ပ္၊ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၅၀ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေစ်းႏႈန္းထက္ က်ပ္ ၁၀ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၈၂၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၃၇ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၇၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၈ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၃ ဒသမ ၉၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၈ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ေအာက္ဆက္ရွိၿပီး ေဒၚလာေစ်းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း စံခ်ိန္သစ္အျဖစ္ က်ပ္ ၁၀၀၅၅၀၀ အထိဆက္လက္ျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၁၉၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၀၅၅၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္  ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၈၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၈၉၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္  က်ပ္ ၉၆၁၃၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၃၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၄၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၉၄၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၉၈၅၀၀၀ ျဖင့္ ေျခာက္ရက္ဆက္ တုိက္စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၉၀၀၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး  စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၈၉၂၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၉၁၇၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၉၃၂၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၉၆၂၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၉၈၅၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၅၅၀၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ထပ္တင္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္  က်ပ္  ၉၃၈၀၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၉၃၄၁၀၀၊ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ပ္  ၉၅၀၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၉၈၅၀၀၀ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၅၅၀၀ ျဖင့္ ေစ်းကြက္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေစ်းအျဖစ္ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၁၇၀၀ (ဇြန္ ၅ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ (ဇြန္ ၁၅ ရက္)၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္  ၉၃၄၁၀၀ ( ဇူလုိင္ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၀၅၀၀ (ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္)၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၇၃၀၀ (ၾသဂုတ္ ၆ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၈၅၀၀၀ (ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္)တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။ လ အလုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၁၀-၁၃၆၄ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၁၇-၁၃၄၇ ေဒၚလာ၊ မတ္တြင္ ၁၃၁၂-၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၃ -၁၃၅၄၊ ေမ တြင္ ၁၂၈၈-၁၃၁၉၊ ဇြန္တြင္ ၁၂၅၂- ၁၂၉၉၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၂၁၁-၁၂၅၈၊ ၾသဂုတ္ ၁၁၇၄- ၁၂၂၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကြာ ဟခ်က္ေဒၚလာ ၃၀ ၀န္းက်င္မွ ၅၀ ေက်ာ္ အထိရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္လ ဆန္းမွစ၍ အက်ပုိင္းသုိ႔ေရာက္လာၿပီး  ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ၁၁၇၄ ေဒၚ လာ၀န္းက်င္ အထိက်ဆင္းခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၂၀၆ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၁၉၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနသည့္ ပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၆၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ေဒၚလာ၂၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသီဟေဇာ္)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံအထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနသည့္ ပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ  ၆၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ေဒၚလာ ၂၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ သာရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမွန္၀င္ေရာက္မႈ (International Investment Position) အေျခအေန စာရင္းအရ သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ FDI Actual စာရင္းေတြ အေနအထားကိုၾကည့္ရင္ Transaction အပိုင္းကိုၾကည့္ရင္ ၄ ဘီလ်ံတို႔ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံတို႔ ႏွစ္အလိုက္မွာ Actual စာရင္းေတြ ပိုတက္လာတယ္။ စုစုေပါင္းဆိုရင္ ၂၆ ဘီလ်ံရွိတယ္။ ဒါက Permit နဲ႔ေတာ့ ခ်ိန္ထိုးလို႔မရဘူး။ Exisiting နဲ႔ဆိုရမယ္။ Exisiting က ၆၀ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ဥပမာ- စြမ္းအင္စီမံကိန္းေတြ ဆိုပါေတာ့။ သူက စမ္းသပ္ကာလမွာတင္ ပ်က္သြားတာေတြ ရွိတယ္ေလ။ ဆိုေတာ့ ပါမစ္ျပန္အပ္တဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း မအပ္ေသးတာေတြရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ Actual ၀င္တာက ၂၆ ဘီ လ်ံေက်ာ္ရွိတယ္။ တစ္ႏွစ္ခ်င္း ၀င္တာကို ၾကည့္ရင္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ က ၃ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံနဲ႔ အထက္ေတြခ်ည္း ပံုမွန္၀င္ေနတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ အေျခအေနမွာ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ႏွင့္ EU-ASEAN Compass Program တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး Pilot Survey ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး FDI Annual Survey ကိုေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ကာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွန္၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၀၃၇၄ ဒသမ ၈၈ သန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ နီးပါးရွိသည္။ တယ္လီကြန္းက႑တြင္ ေဒၚလာ ၄၄၃၀ ဒသမ၂၃ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၆ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၈၁၂ ဒသမ ၀၇ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

Power Generation က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၇၁၈ ဒသမ ၆၀ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၆ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၃၇၈ သန္းျဖင့္  စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၅ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဟိုတယ္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၉၅၈ ဒသမ ၇၉ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Services excl. Banking က႑တြင္ ေဒၚလာ ၉၄၆ ဒသမ ၈၄ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃ ဒသမ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ေဒၚလာ ၅၃ ၈ဒသမ ၅၅ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သားငါးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၃၅ ဒသမ ၃၂ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း၏ ၀ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Financial Services excl.banks တြင္ ေဒၚလာ ၁၉၃ ဒသမ ၉၃ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၀ ဒသမ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေဒၚလာ ၅၀ ဒသမ ၈၃ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၀ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑တြင္ ေဒၚ လာ ၄၇ ဒသမ ၂၀ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၀ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး က႑၌ ေဒၚလာ ၄၃ ဒသမ ၆၁ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း၏ ၀ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လယ္ယာက႑တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံရွိ၍ ယခင္ႏွစ္ထက္ တုိးလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ က်ဆင္းေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ရွင္းလင္း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ လီလ်ံရွိ၍ ယမန္ႏွစ္ထက္ တုိးလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကုိယ္စား စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈) ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိယ္စား စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပုိ႔ကုန္ အမယ္ေတြကုိ ပုိမုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ တင္ပုိ႔တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ တင္ပုိ႔တဲ့ ပမာဏကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပုိ႔ကုန္တုိးျမႇင့္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပုိ႔ကုန္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံသုိ႔ တုိးလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံကေန၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ပါေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပလုိပါတယ္” ဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ေျဖေလ်ာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ႏုိင္ငံျခားေငြ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္ျပဳ၍ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မွ တင္သြင္းႏုိင္သည့္ စနစ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၱရားမ်ား ပုိမုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမႈမ်ားအရ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ ပုိမုိလာၿပီး ပုိ႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တုိးတက္မႈ အခ်ိဳးမညီမွ်ဘဲ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ဆဲ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚေနသည့္ ကာလျဖစ္ၿပီး ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ လုိအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္တုိးခ်ဲ႕ တင္သြင္းမႈသည္လည္း အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ မျဖစ္မေန ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမည္ဟု သုံးသပ္ရေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ပုိ႔ကုန္တုိးခ်ဲ႕ တင္ပုိ႔ ႏုိင္သလုိ သြင္းကုန္မ်ားကုိလည္း အစားထုိးႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးက ကုန္သြယ္မႈ သာမန္စာရင္းအပုိင္းတြင္ ကုန္စည္မ်ားသာမက ၀န္ေဆာင္မႈအပုိင္းသည္လည္း ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြရရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေလယာဥ္ျဖတ္သန္းခ၊ ေလဆိပ္ရပ္နားခ၊ ေလယာဥ္ဆီျဖည့္ခ၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း ရပ္နားခ၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြက္ ၀င္ထြက္မႈဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊ ေလယာဥ္လုိင္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရရွိမည့္ ေလယာဥ္ခမ်ား၊ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္မ်ားမွ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ပါက ကုန္သြယ္မႈလုိေငြကုိ ပုိမုိ ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ေဒၚလာေစ်းျမင့္ေနသည့္အျပင္ ကမၻာ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသာ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ လ်ာထားမႈထက္ ေဒၚလာသန္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ေနသည့္အျပင္ ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားခ်က္ကို ေဒၚ လာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ သတ္မွတ္ကာ ယခင္ႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

“လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္ႀကီးမွာေတာ့ ၅ ဒသမ ၈ ေလာက္မွန္းတယ္။ ဒါက လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္ေပါ့။ ဒါကို အတည္ျပဳဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ Global Investment က က်ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚလာကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ အခက္အခဲလည္း ရွိတာက ဒီဘက္မိုးတြင္း ေျခာက္လကေတာ့ နည္းမွာပဲ” ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္လ်ာထားခ်က္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံအထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၈ ဘီလ်ံအထိ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ယခင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအေဟာင္းမ်ားက ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ပါက ယင္းႏွစ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္  ျပန္မစမီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ မွ  စက္တင္ဘာအထိကို ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ကုန္ဆံုးရန္ တစ္လအလိုအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ယခင္ခြင့္ျပဳၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားမႈ စသည့္က႑ သံုးခုစလံုးမွ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၈ ဘီလ်ံအထိသာ ၀င္ေရာက္ထားသည့္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံျပည့္မီရန္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံခန္႔အထိ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“သာမန္တြက္ရင္ ဘ႑ာႏွစ္ႀကီးေပါ့။ ႏွစ္လကို ေျခာက္ဘီလ်ံ၊ ၾကားကာလ ေျခာက္လကို သံုးဘီလ်ံ တြက္ထားတာ။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာက အားလံုးသိတဲ့ အတိုင္းပဲ။ ႏိုင္ငံတကာ တခ်ိဳ႕လြဲမွားေနတဲ့အျမင္ေတြ ဒါကတစ္ခ်က္။ ဒီေျခာက္လလံုးလံုးက မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္သြားေတာ့။ ဒီဘက္ေျခာက္လနဲ႔ ဟိုဘက္ေျခာက္လမွာက Construction လုပ္ရတာတို႔၊ Investment ၀င္ရတာတို႔ရွိတာေပါ့။ သံုးဘီလ်ံမွန္းထားတာက ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ စက္တင္ဘာမွာဆို ျပည့္မီဖို႔ေတာ့လိုမယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အခု ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေလာက္ရထားေတာ့ စက္တင္ဘာတစ္လလံုး က်န္ေသးတယ္။ ထပ္တိုးတာနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဘီလ်ံ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ သြားလိမ့္မယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်သည့္အျပင္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ သတ္မွတ္ကာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ၀ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံအထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အာရွေဒသမွာရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈက လံုး၀က်သြားျခင္း မရွိပါဘူး” ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းက႑ ၁၂ ခုသုိ႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဒသမ ၄၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္က အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စင္ကာပူသည္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္၍ ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ ေကာက္ခံေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္မႈ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ “ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက Heritage Foundation ၏ 2015 Macro Economic Data ႏွင့္ Index of Economic Freedom အစီရင္ခံစာတို႔ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀ီကီပီဒီးယားရွိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးဇယားကို ကိုးကား ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခြန္ရရွိမႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတြင္ အခြန္ပါ၀င္မႈအခ်ဳိး နည္းပါးေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္လ်ာထားခ်က္တြင္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ႏွစ္အလိုက္ အခြန္ရရွိမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၄၄၅၉ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး မွာ ၇ ဒသမ ၆၉ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၉ ဒသမ ၉၉ အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၆၈ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၈ ဒသမ ၉၃ သာ ရွိခဲ့သည္။

အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အခြန္ရရွိမႈတြင္ မ်ားျပားေနျခင္းႏွင့္ က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဆြဲတင္ႏိုင္ရန္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈ တစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနသကဲ့သို႔ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေစပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး MCEA ဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းကလည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်ပါက ၎၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမွ စိုက္ေလ်ာ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကတိေပးခဲ့သည္။

“အခြန္ႏႈန္းထားေတြက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္းဆိုေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ နည္းလြန္းတယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက ဆုိသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အခြန္ရရွိမႈ နည္းပါးေနသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း က ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ခိုင္းေနေပမယ့္ အခြန္ရရွိမႈေတြက ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ဘယ္လို အေပးအယူ (Compromise) လုပ္မလဲဆိုတာကို အေျဖရွာဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၁၅ အထိ က်ဆင္း

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၁၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာစသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆက္လက္ အားေပ်ာ့လ်က္ေနသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၉၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၅၁၅ က်ပ္အထိ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၂၂၄ က်ပ္၊ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၁၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၆၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၂၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၇၀ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၇ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၃ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၃ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္မ်ားကို OBOR ေအာက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူထားဟု စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ OBOR (One Belt One Road) အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤံေအာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူထားသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာမည့္အျပင္ ေဒသတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥမ်ားကို ေဒသ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ အမ်ားဆုံး ကုန္သြယ္မႈဇုန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေနရာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္း အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

 

ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းေနျခင္း အပါအ၀င္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္တင္ျပ

ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသုိ႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းပါးေနျခင္း အပါအ၀င္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကို  ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ သိရသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြအၾကား အခ်ိန္တိုအတြင္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကို စနစ္တက် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိက အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွ တင္သြင္းမႈအေပၚ Quota, Tariff Rate Quota, Minium Access, Standards, Specifications၊ အခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္စနစ္တို႔ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ Trade Financing လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ယြမ္ေငြကို သံုးျခင္းႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဘတ္ေငြကိုသံုးျခင္း စသည့္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ Bilateral Currency Swap အစီအစဥ္ကို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ Interbank Currency Market ကို ယခုထက္ပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဘဏ္က ႀကီးမွဴးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါ၀င္မႈျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ကို အမ်ားပိုင္ ဘဏ္အျဖစ္ အျမန္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ပိုမိုထိေရာက္စြာ အားေပးေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္ဆုိင္ရာ သက္သာခြင့္၊ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ National Export Promotion ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ ထုိးေဖာက္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ထြက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ကာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာေရး ညိႇႏႈိင္းေပးရန္၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေဒၚလာအလြန္အကြၽံအသံုးျပဳမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ တားျမစ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကး၊ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပကာ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ေငြေၾကးမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္စီး၀င္လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ခလစာေငြမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ လြယ္ကူစြာ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခား ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ Capital Brough – in အမွန္တကယ္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ကူညီအားေပးရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို MIC, DICA တို႔က လြယ္ကူစြာ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေျမသံုးစြဲမႈ အပါအ၀င္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ စီးပြားေရးရပ္၀န္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေပးၿပီး ၂၄ နာရီ ခုနစ္ရက္ ပိတ္ရက္မရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အေသးစား ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရယူမႈ၊ စီး၀င္မႈမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ လ်င္ျမန္စြာ စိစစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေစမႈမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္မည့္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ထိုသု႔ိျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး အပါအ၀င္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တင္ျပတဲ့ အခါမွာလည္း ဒီေငြလဲႏႈန္းကိစၥကိုပဲ ေဆြးေႏြးမယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ စီးပြားေရးတက္မယ္။ က်မယ္မေျပာဘူး။ စီးပြားေရးကို ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အဓိက အခ်က္ေတြပဲ တင္ျပမယ္” ဟု ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေငြ အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္က ႏုိင္ငံျခားေငြအစား က်ပ္ေငြသာ သံုးစြဲရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေသာ္က ေရးသားထားသည္။

 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အရ ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ယခင္က ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈၅ ဘီလ်ံအထိသာ ခန္႔မွန္းထား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ယခင္က ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ စီးပြားေရး စကား၀ိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ အစီအစဥ္ (Foreign Direct Investment Promotion Plan – FDIPP) ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒ၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန၊ ကမၻာ့အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (Myanmar Investment Promotion Plan – MIPP) ကို ျပန္ဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကိစၥကို ျပန္ဆြဲတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒလည္း ကိုက္ရမယ္။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ဆုံးလုပ္တဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (Myanmar Substainable Development Plan – MSDP) နဲ႔လည္း အံ၀င္ေအာင္ဆိုၿပီး ျပန္ဆြဲထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတာက ၂၀၁၆-၂၀၁၇  ကေနမွန္းၿပီး  ဆြဲထားတာ။  ကာလတို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိ ငါးႏွစ္မွာ အ ရင္က ေျခာက္ဘီလ်ံအထိ မွန္းထားေပမဲ့ အခု ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေလာက္အထိ  မွန္း ထားတယ္။ အဲဒီကေန ေနာက္ထပ္  ၂၀၂၅- ၂၀၂၆ ငါးႏွစ္တာကာလမွာေတာ့ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ စလုပ္ၿပီ။ အဲဒီကေန ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္မွာ ၁၂ ဘီလ်ံေလာက္ တိုးၿပီးမွန္းထား တယ္။ အဲဒီကေန ၂၀၃၅-၂၀၃၆ အထိကို ၁၇ ဘီလ်ံေလာက္အထိ တိုးမွန္းထားတယ္။ ႏွစ္စဥ္အလိုက္ တိုးတက္လာဖို႔ပါ” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း MIC မွ သိရသည္။