ေစ်းက်ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္လာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ တူညီသြားေသာ ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္

ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္

တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးစသည့္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ျခင္း သံုးႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္လာၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ တည္ၿငိမ္စျပဳလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူတိုင္း မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ သံုးစြဲေနေသာ စုစုေပါင္းဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရႏွင့္ တူညီေသာပမာဏသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈအတြက္ ဖုန္းအင္တာနက္ကိုသာ အားထားေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္မွာ ေစ်းက်ၿပီး ျမန္ႏႈန္းပိုမိုျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားက႑တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

တယ္လီေနာ၏ စုဘူးအင္တာနက္ အစီအစဥ္မွာ တစ္လတာအင္တာနက္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 500 MB မွာ ၇၉၉ က်ပ္၊ 2 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 5 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၆၉၉၉ က်ပ္၊ 9 GB အစီအစဥ္မွာ ၁၁၉၉၉ က်ပ္၊ 14 GB အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာ ၁၇၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အူရီဒူး၏ အင္တာနက္အစီအစဥ္သစ္မွာ 350 MB ကို ၆၉၉ က်ပ္၊ 650 MB ကို ၉၉၉ က်ပ္၊ 2 GB ကို ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 3 . 5 GB ကို ၄၉၉၉ က်ပ္၊ 6. 5 GB ကို ၈၉၉၉ က်ပ္၊ 10 GB ကို ၁၃၄၉၉ က်ပ္၊ 15 GB ကို ၁၉၉၉ က်ပ္ႏွင့္ 20 GB ကို ၂၅၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

MPT ၏ အင္တာနက္အစီအစဥ္မွာလည္း 350 MB ကို ၆၉၉ က်ပ္၊ 650 MB ကို ၉၉၉ က်ပ္၊ 2 GB ကို ၂၉၉၉ က်ပ္၊ 3 . 5 GB ကို ၄၉၉၉ က်ပ္၊ 7 GB ကို ၉၉၉၉ က်ပ္ႏွင့္ 15 GB ကို ၁၉၉၉၉ က်ပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုးအေနျဖင့္ 4G ကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳလာႏိုင္ၿပီး ယခင္ကထက္ပိုမိုေကာင္း မြန္ေသာအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိလာခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌စတင္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားၿမိဳ႕အသီးသီး၌လည္း 4 G ကြန္ရက္ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္မွာ ေစ်းက်လာသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေဒတာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ လစဥ္ေၾကးျဖင့္ေဒတာ အကန္႔အသတ္မဲ့သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေနအိမ္သံုး Broad band အင္တာနက္မွာ က်ယ္ျပန္႔လာရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းမ္ကတ္ အလ်င္အျမန္တိုးပြားေနေသာ ထိပ္ဆံုးငါးႏိုင္ငံတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ လံုေလာက္သြားေသာ အေျခအေနတစ္ခုကိုေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဆင္းမ္ကတ္အလ်င္အျမန္ တိုးပြားေနေသာ ထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း Ericsson ၏ အစီရင္ခံစာအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာမွ ျပန္လည္အသက္၀င္လာသည့္ RC-2 ႏွင့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္)

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ပိတ္ထားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ေမဂ်ာစုံပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စတင္တက္ေရာက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ျပန္လည္အသက္၀င္လာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးအင္ဂ်င္နီယာသိပၸံျဖစ္သည့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္) ႏွင့္ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတို႔မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ပညာေရးက႑၏ ထူးျခားေသာ အထင္ကရ မွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပေရးသားအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးအင္ဂ်င္နီယာသိပၸံျဖစ္သည့္ Government Technical Institute (GTI) ကို ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ပိတ္ခဲ့ကာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္လက္ေအာက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ားအား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ီတီအိုင္ပညာေရးႏွစ္ ၁၂၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ကာ သက္တမ္း ၁၀၈ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ပင္မေက်ာင္းေဆာင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံု အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားကိုလည္း အဆိုပါေန႔တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္) သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၆၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၂၇၀ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး အီလက္ထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (EC)၊ စက္မႈလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (IE)၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (ME)၊ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (Civil)၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း (EP) စသည့္သင္တန္းငါးခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာေလ့က်င့္ေရးဌာနအတြက္ အေျခခံက်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္အေဆာက္အအံုတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ အလားတူ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လႈိင္နယ္ေျမ (ယခင္ RC-2) ၌လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွစၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္။ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ TTC ကမာရြတ္၏ KG တန္းမွ ပဥၥမတန္းအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ျပည္လမ္းရွိ TTC သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လႈိင္နယ္ေျမ၌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၀ိဇၨာသိပၸံေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားလာသည့္နည္းတူ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ကိုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္မွစ၍ ပထမႏွစ္အပါအ၀င္ မဟာတန္းအထိတက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လႈိင္နယ္ေျမအတြင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေဆာင္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားရန္လည္း စီစဥ္ထားၿပီး ဆရာ ဆရာမဦးေရ ၁၂၀ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔သင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစႏိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေခတ္ပညာတတ္ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လႈိင္နယ္ေျမမွ ျပန္လည္ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။