အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း

ေမ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၂) တြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း(၁)ကို ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အစုအဖြဲ႕ငါးခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ခ်မ္းေ၀စိုး)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကုိ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံဟု အမည္ေျပာင္း၍ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း ၃၇ ခ်က္ ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

NCA ေရးထုိးခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU)၊ DKBA၊ KNU/KNLA (PC)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တုိ႔ျဖစ္သည္။ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံမွာ (၁) NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ (၂) အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္” ကုိ ေရးဆြဲ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း၊ (၃) ထုိမူေဘာင္ကုိ အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ (၄) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပျခင္း၊ (၅) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ (၆) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ (၇) “ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Pyidaungsu Accord)” ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအတုိင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ေပ။

NLD ပါတီဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္တြင္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ ရာစုပင္လုံဟု အမည္ျပင္ဆင္ကာ NCA မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိပါ တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ စာတမ္းဖတ္ၾကား ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံပထမအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လမ္းျပေျမပုံပါအဆင့္ (၃) ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုံးပြဲအား က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါပြဲမ်ားမွ ရရွိသည့္ သေဘာထားမ်ားကုိ စုစည္းကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္ကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံသုိ႔ စာတမ္းတင္သြင္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အျခားႏုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေလ့လာသူ ၁၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းကုိ ေမ ၂၄ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MICC-2) တြင္ ေျခာက္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ညီလာခံသုိ႔ လူမ်ဳိးအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္ က်င္းပထားသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ စုစည္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ေလးခုမွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၄၁ ခ်က္အား တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လုံျခံဳေရးက႑အား ေဆြးေႏြးမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မရွိခဲ့ေပ။

ထုိသုိ႔ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားမွာ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ စိစစ္ညိႇႏႈိင္းထားသည့္ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ညီလာခံ၌ က႑အလုိက္ခြဲကာ အုပ္စုဖြဲ႕၍ စတင္ေဆြးေႏြးသည့္ ညီလာခံ ပထမေန႔၌ပင္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေအာက္ရွိ အေျခခံရမည့္မူမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ (ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္အာဏာခြဲေ၀မႈ) တြင္ နယ္ေျမ အပုိင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရဟု ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ အခ်က္ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားက တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ မထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး က႑အလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆုံးသည္အထိ ေျပလည္သည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိခဲ့ဘဲ လာမည့္ညီလာခံတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္အျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ လုံျခံဳေရးက႑တြင္လည္း အနာဂတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းရွိေရးဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း ထားရွိေရးမူကုိ လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားသုံးရပ္ ကြဲလြဲမႈ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

လုံျခံဳေရးက႑ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ အခ်ဳိ႕မွာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိရမည့္ တပ္မေတာ္၊ အခ်ဳိ႕မွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အာမခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဟူ၍ နာမ၀ိေသသနတပ္ကာ သုံးႏႈန္းလုိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဟုသာ သုံးႏႈန္းထားရွိရန္ စသျဖင့္ ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ အခ်က္ ၂၀ ရွိသည့္အနက္ သေဘာတူခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑မွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑မွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ေလးခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑မွ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္း မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကုိ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၁) အျဖစ္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ငါးခုမွ ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦးက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ သုံးဦးႏွင့္ ပါ၀င္ပါ၀င္ထုိက္သူသုံးဦးတုိ႔က ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းမွ ရရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပုိင္း (၁) အျဖစ္ ရရွိခဲ့ေသာ ၃၇ ခ်က္သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ မလုပ္ထားႏုိင္ေသးျခင္း၊ ညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူသည့္အခါ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕ၾကားတြင္ နားလည္မႈလြဲခဲ့သည့္ အေျခအေနရွိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးခ်ိန္၊ NCA ေရးထုိးရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား က်န္ရွိေသးခ်ိန္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမွ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ထုိသုိ႔ေ၀ဖန္မႈမ်ားအေပၚ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမ်ား၊ အေျခအေနမ်ား မတူၾကသည့္အခါ စဥ္းစားမႈမ်ားသည္ ကြာႏုိင္သျဖင့္ အျမင္အယူအဆမ်ားအေပၚ မည္သည့္ဘက္က မွန္သည္ကုိ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္မရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အေျခခံမူမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မတူညီေၾကာင္း၊ အလားတူ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံအား က်င္းပခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မတူညီေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံအား ထုိစဥ္အခ်ိန္က တပ္မေတာ္အစုိးရက ဦးေဆာင္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုက်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွာမူ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕တည္းက ေခၚယူက်င္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ NCA သေဘာတူညီခ်က္အရ အစုအဖြဲ႕အားလုံး ပူးတြဲက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအရင္းခံ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္သည္ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားရရွိသည့္ အျမင့္ဆုံး စာခ်ဳပ္တစ္ခုအျဖစ္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားဘက္က ယူဆထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡအတြင္း ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွ ရလဒ္စတင္ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ပထမဆုံး ထြက္ေပၚလာသည့္ အေျခခံမူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္က်င္း ပရန္ဆုံးျဖတ္ထားသျဖင့္ ထပ္မံက်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအား ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပရန္ အစုိးရဘက္က ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံမက်င္းပႏုိင္မႈ အပါအ၀င္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားဘက္က ယူဆကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ JICM တြင္လည္း ၂၁ ရာစု တတိယ အစည္းအေ၀းအား လာမည့္ဇန္န၀ါရီလကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္၏ ေကာင္းမြန္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ

မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူအား ေထာင္ဒဏ္အစား လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလာသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အခန္း (၉) ခန္း ပုဒ္မ ၃၁ ခုပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မူးယစ္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဥပေဒၾကမ္းကုိ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္လက္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အခ်ိန္လုံေလာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၎ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ လက္ရွိအစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းမွစ၍ ျပန္လည္စိစစ္ခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရးဗဟုိအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနရွစ္ခု၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၀ ခု၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိမူးယစ္ဥပေဒကုိ ပုဒ္မခုနစ္ခု ထပ္မံတင္သြင္းျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ (၁၉)ခု ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ ၂၀ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မတစ္ခုႏွင့္ ပုဒ္မခြဲေလးခု ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါတယ္။ ဥပေဒကုိ အဓိကျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္မ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့ ပထမအခ်က္ အေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိဥပေဒပုဒ္မ ကိုးခုမွာ ပုဒ္မခြဲသံုးခုမွာပါရွိတဲ့ မွတ္ပုံတင္၍ဆုိေသာ စကားရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဒ္မခြဲေျခာက္ခုကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားရွိပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ပုဒ္မ (၁၀) မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္တဲ့ ပုဒ္မ မလုိအပ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္ထားရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္မွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ မွတ္တမ္းမ်ား ၾကည့္႐ႈခြင့္၊ မိတၱဴကူးခြင့္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၃ (င)၊ ၁၄ (က) နဲ႔ ၁၇ (က) တုိ႔ကုိ ျဖည့္စြက္ထားရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၅ မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္ထားရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ပဥၥမအခ်က္မွာ ပုဒ္မ ၂၄ (က) နဲ႔ (ခ)တုိ႔မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္နဲ႔ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္ေရး အစားထုိး ျပင္ဆင္ထား ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူရင္းဥပေဒပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ ဌာန သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေဆးကုေဂဟာတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟူသည့္ စကားရပ္အစား ေဆးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ ဌာန သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေဆးကုသဌာနတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ကို ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအား ေဆးကုသေပးေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ၿပီးဆံုးပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး စခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူရင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သည္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲေၾကာင္း သံသယရွိသူအား ပဏာမ ေဆးစစ္ခ်က္ခံယူရန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ အစုိးရက ဤကိစၥအလို႔ငွာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အနီးဆံုးေဆးကုသဌာနသို႔ ပို႔အပ္ႏိုင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(င)အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲအရာရွိသည္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သူအား စိစစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)အျဖစ္ တရား႐ံုးသည္ ပုဒ္မခြဲ(င)အရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းခံရသူအား ေဆးစစ္ခ်က္ ခံယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ေစေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အျဖစ္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မခြဲ (စ) အရ တရား႐ံုးမွ ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္အညီ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်မွတ္ေသာ ခံ၀န္ခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေဆးကုသမႈခံေရးႏွင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ အနည္းဆံုးသံုးလမွ အမ်ားဆံုးငါးလအထိ ပို႔အပ္ျခင္းခံရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အျဖစ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန(သို႔) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းသို႔ ပိုအပ္ျခင္းခံရသည့္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအား တာ၀န္ယူ ကုသေပးရမည္ဟု လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ပါ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေဆးကုေဂဟာတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးကုသေရးအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုးငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းပုဒ္မႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ (က) ထိုသူသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ပါက လူမႈေရး လုပ္ငန္းတစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုးနာရီ ၁၈၀ မွ အမ်ားဆံုး နာရီ ၂၄၀ အထိ ခ်မွတ္ရမည္။ (ခ) အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူျဖစ္ပါက လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူငယ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကမူ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သေဘာမသက္ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုးနာရီ ၁၈၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၂၄၀ အထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းတင္သြင္းခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးေဌးဦးက “ပုဒ္မ ၁၅ တြင္ ပထမအႀကိမ္ဆိုၿပီး ျဖည့္စြက္ခ်င္ပါတယ္။ လူမႈေရး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းဟာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကမၻာယွဥ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္က မွတ္ယူပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၅ ကို လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ က်ဴးလြန္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုေရာ၊ မိသားစုကိုေရာ ထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဖာက္ဖ်က္လို႔ရွိရင္ မူလခ်မွတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ရဲ႕ ႏွစ္ဆကိုလည္းေကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္နဲ႔အထက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား အေပၚမွာ ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ျဖည့္စြက္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးကုိကုိႏုိင္က “မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အအံု၊ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာ၊ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း၊ ဘ႑ာေငြ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အတြက္ ဤဥပေဒ အတည္ျဖစ္သြားပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို စီမံခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးမွသာ ျပင္ဆင္ရန္နဲ႔ လတ္တေလာ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းဖို႔ မသင့္ေသးပါဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား လူမႈေရး အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုးနာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၃၆၀ အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက “ဒီမူးယစ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုျပစ္ဒဏ္ေတြေပးတယ္။ အရင္က ေဆးျပားတစ္ျပားမိလည္း ဒီျပစ္ဒဏ္ပဲ။ အမ်ားႀကီးမိလည္း ဒီျပစ္ဒဏ္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ျပင္သင့္တဲ့အတြက္ အဆိုတင္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ျပင္ဆင္တာကို သေဘာမတူသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေဆးသံုးစြဲသူေတြ မ်ားလာမယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ဥပေဒဆိုတာကေတာ့ တစ္ခါတည္း ျပင္လို႔မၿပီးပါဘူး။ အသံုးျပဳေနရင္းနဲ႔ လိုအပ္တာေတြ ေတြ႕လာရင္လည္း ျပင္ဆင္ရမွာပါ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၇ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း အခန္းတြင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ ဤကိစၥအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သေဘာမသက္ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ တစ္ရက္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ အနည္းဆံုး နာရီ ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုးနာရီ ၃၆၀ အထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၉ (က) ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာန၊ ေဂဟာ သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေဆးကုသဌာန၊ ေဂဟာတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူ၍ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ (ခ)မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအား ေဆးကုသေပးေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ၿပီးဆံုးပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လက္ရွိႏုိင္ငံတကာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားအား ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူသကဲ့သုိ႔ အေရးယူျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာခံစားေနရသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္၍ ေဆးကုသမႈေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါအႏၲရာယ္မွ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ ဥပေဒပါအခ်ဳိ႕ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ဗဟုိအဖြဲ႕သည္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္တုိ႔မွ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ စိစစ္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၎ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအနက္ ၃၂ ခ်က္ကုိ သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပခ်က္ ၂၆ ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၅ တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အစားထုိးရမည္ “၁၂။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစေသာ ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူအား လုိအပ္ပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းကုိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သည္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲေၾကာင္း သံသယရွိသူအား ပဏာမ ေဆးစစ္ခ်က္ခံယူရန္ႏွင့္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေဆးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ဌာန၊ ေဂဟာ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရက ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အနီးဆုံးေဆးကုဌာန၊ ေဂဟာသုိ႔ ေဆာလ်င္စြာ ပုိ႔အပ္ရမည္။ ပုဒ္မခြဲ (င) သက္ဆုိင္ရာ ရဲအရာရွိသည္ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သူအား စိစစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာတရား႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) တရား႐ုံးသည္ ပုဒ္မခြဲ (င) အရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းခံရသူအား ေဆးစစ္ခ်က္ ခံယူႏုိင္ေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ေစေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီမွာက ႏွစ္ပုိင္းရွိတယ္ဗ်။ နဂုိတုန္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူေတြကုိ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ နဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အခုဟာက ဒီမွာက မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲတဲ့သူေတြကုိ ေတြ႕ရွိလုိ႔ရွိရင္ ေဆးကုသမႈေဂဟာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာသုိ႔ ပုိ႔အပ္ရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိတဲ့လူကေတာ့ နဂုိဥပေဒအတုိင္းပဲ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွာေပါ့။ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားတဲ့ကိစၥ။ အဓိက,က သုံးစြဲသူေတြကုိ နယ္စပ္ေတြမွာ နည္းနည္းမ်ားေနတယ္ေပါ့ဗ်ာ ေျပာရရင္ေတာ့။ သုံးစြဲတဲ့သူေတြကုိ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ေအာင္ေပါ့ ဒီဥပေဒကုိ ျပန္ျပင္တာေပါ့။ သုံးစြဲတဲ့သူေတြမွာ ေဆးကုသမႈေဂဟာတုိ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဂဟာတုိ႔ ခံယူႏုိင္ေအာင္ ဒီဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတင္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၁ ခု၏ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရန္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးက ေျပာၾကားထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း စတင္က်င္းပဖြယ္ရွိၿပီး ၎အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း သံုးခုျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္ေအးလူငယ္မ်ားျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (ဖယ္ခုံ)၊ ေရႊျပည္သာ လူငယ္မ်ားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (၀က္ထီးကန္) ႏွင့္ ေရႊျပည္သစ္လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (တီးမ) တုိ႔အနက္ ေရႊျပည္သစ္လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (တီးမ) သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွစ၍ လုံျခံဳေရး အေျခအေနအရ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊျပည္ေအး လူငယ္မ်ားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္း (ဖယ္ခုံ) သည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ သင္တန္းအပတ္စဥ္ ၂၈ ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးစြဲလူနာ ၄၂၇ ဦးအား ေဆးျဖတ္ကုသေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊျပည္ေအးလူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစခန္းတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း၌ သင္တန္းသားမရရွိသျဖင့္ သင္တန္းမ်ား မဖြင့္ျဖစ္သည္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အစုိးရက မူးယစ္ေဆးျဖတ္ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ျပန္စမည့္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳဖြယ္ရွိသည္။

ေခ်ာင္းဆုံကေပးေသာ သင္ခန္းစာႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အခ်ဳိ႕မွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအား ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏႈိးေဆာ္လိုက္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးခဲ့ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၄ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုးေနရာျဖစ္သည့္ မံုရြာမဲဆႏၵနယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵနယ္၊ အမ္းမဲဆႏၵနယ္၊ လိႈင္သာယာမဲဆႏၵနယ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) မဲဆႏၵနယ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) မဲဆႏၵနယ္၊ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္၊ ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္၊ မိုင္း႐ွဴးမဲဆႏၵနယ္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ သံုးေနရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ (ထန္တလန္)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ (ေက်ာက္တံခါး၊ ေညာင္ေလးပင္)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ (ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လသာ၊ လိႈင္၊ လမ္းမေတာ္၊ အလံု) တို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာမွာ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)တို႔ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ သတ္မွတ္ရက္မတုိင္မီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအနက္ ၁၈ ေနရာသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီး ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ျပန္လည္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕မွာ ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအမ်ားအျပား ႐ႈံးခဲ့သည့္တုိင္ NLD ပါတီအတြက္ လက္ရွိအေျခအေန ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသိကၡာပုိင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အားစမ္းသည့္ ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေလာက္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိဘဲ မဲေပးမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီးကဲ့သုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္မူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အားတက္သေရာ မဲေပးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ မဲရလဒ္မ်ား ထြက္လာခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ကိုးေနရာ အနက္ ငါးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ သုံးေနရာအျပည့္၊ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာ အပါအ၀င္ ခုနစ္ေနရာအနက္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္းကုိးေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

NLD ပါတီအႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အႏုိင္ရရွိထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္သုံးေနရာတြင္ တစ္ေနရာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ပါ၀င္ၿပီး အဆုိပါ သုံးေနရာႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာတုိ႔သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္အႏုိင္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္၌ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ျပည္နယ္ေခ်ာင္းဆုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ေက်းသီးႏွင့္ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္ေနရာစလုံးတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) က အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆုံ) အား အမည္ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ အဆုိပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ NLD ပါတီေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအနက္ ခုနစ္ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ မ်ားျပားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ အႏုိင္မရရွိဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းသည္ မဲလာမေပးသူ ရာခုိင္ႏႈန္း မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အ႐ႈံးအား မခ်င့္မရဲမျဖစ္ဘဲ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္ NLD ပါတီဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကညာအၿပီး ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားအား အျပန္အလွန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ အမႈေျခာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး အမႈအားလုံးအား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဘက္မွ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ကိုယ္စားလွယ္အား အဆုိပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဒုတိယ ခုိင္လုံမဲအမ်ားဆုံးရရွိသူ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ကန္႔ကြက္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး မူလျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိသာ အႏုိင္ေပးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အႏုိင္ေပးမႈအေပၚ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက အယူခံတက္ရာတြင္ မူလေအာက္ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အႏုိင္ေပးခဲ့သည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ဘက္လုိက္မႈရွိေနေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေညာင္ေရႊမဲဆႏၵနယ္တုိ႔တြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ကုိ ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိး ျဖစ္မလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ယခင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား အႏုိင္ရရွိရန္ ခက္ခဲမည့္ အေျခအေန ရွိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည့္ ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲ

လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး အၾကံျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ထုိသု႔ိ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒတို႔ကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်မွတ္သည့္ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကထား၍ သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုအေျခအေန၊ အစိုးရက႑၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ဘ႑ာေရး ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဆိုင္ရာစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲမႈတို႔ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ သတ္မွတ္ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ဟူသည္ တစ္ႏွစ္တာသို႔မဟုတ္ ၁၂ လကာလအတြက္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးကိစၥမ်ား လ်ာထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့စဥ္က အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္တို႔ႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရးတို႔အတြက္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိုးရာသီကာလေက်ာ္လြန္မွသာ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္သျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြမ်ား ရယူရာတြင္ ေပးအပ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အခ်ိန္မ်ားညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ႏွစ္တြင္ ေနာင္အစိုးရအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲေပးရျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက တည္ေဆာက္ေရး၊ ၀ယ္ယူေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဆက္တည္းရွစ္လခန္႔ ပြင့္လင္းရာသီရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား တိုက္ဆိုင္ေနမႈ မရွိေတာ့ျခင္း၊ ပြင့္လင္းရာသီအစတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကုန္ဆံုးခါနီး မိုးရာသီတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ သံုးလပတ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ ပိုမိုညီညြတ္ မွ်တလာႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၂ ျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ တင္ျပရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့သျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ျပည္ပအကူအညီ၊ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ မိမိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ႏွစ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရက ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္သည္ အစိုးရသစ္သို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေျခာက္လသာရွိေသးျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က ဘတ္ေပါင္းစုံမွျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္မႈကုိ ေလ့လာရာမွာ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္၊ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္အား ထိန္းညႇိေစာင့္ၾကည့္ရန္ အခ်ိန္ကာလ လုံေလာက္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာႏွစ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေသာင္းထုိက္စုိးက ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎က လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္ အေမရိကန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဖီဂ်ီ၊ တီေမာလက္စ္ေတစသည့္ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္သာ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရျခင္းေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိျခင္း၊ စာရင္းအင္း စနစ္ေျပာင္းလဲရျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္သင္တန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ရျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင့္ျဖစ္ၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

အလားတူ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက “ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာပါ။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရာလမ္းကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ၁၈ လဆုိတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ အင္မတန္ တုိေတာင္းတဲ့ကာလျဖစ္တယ္လုိ႔ တင္ျပထားတဲ့အတုိင္း အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းေသးတဲ့အျပင္ အစုိးရစတင္ ဖြဲ႕စည္းတုန္းကလည္း ၀န္ႀကီးအေရးအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းအသီးသီးရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကုိ သိရွိဖုိ႔အတြက္ ခက္ခဲပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခက္အခဲ၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ မသင့္ေသးဘူးလုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရာသီဥတု အနီးကပ္ဆုံး တူညီေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏွင့္ လာအုိတုိ႔တြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီဥတုႏွင့္ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဇြန္လမွ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားစရာမလုိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းရာသီ အမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုးေရးဆြဲ တင္ျပျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ အဆိုပါ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည့္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အစားထိုးျပ႒ာန္းရန္ကိစၥမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္ကို သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိအစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္စမည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ လစ္လပ္ေနသည့္ ေျခာက္လအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆုိသည္ကို ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လာခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္စမည့္ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ လစ္လပ္ေနသည့္ ေျခာက္လအတြက္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ သက္သက္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေျခာက္လစာ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မတုိင္မီ တင္သြင္းျဖစ္ဖုိ႔မ်ားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပန္စမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ေျခာက္လစာဘတ္ဂ်က္ကုိ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပတ္သက္၍ ေလ့လာၾကည့္ပါက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၂၂၇ ႏိုင္ငံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ (ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတိုင္း) သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၅၆ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၃၃ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံ ၂၀၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ အခ်ိန္အထိ ဘ႑ာႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိကိုသာ ဘ႑ာႏွစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ ဘ႑ာႏွစ္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲတဲ့ကိစၥက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ကတည္းကလည္း ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့လည္း သူက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေနာက္ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ က႑ေတြမွာလည္း ျပန္လည္ၿပီး ျပန္ေပးဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္ေတြမွာ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သြားၾကံဳတဲ့ကိစၥရပ္ေတြစတဲ့ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲလုိမ်ဳိး အခက္အခဲေတြ ရွိလာေတာ့ အဲဒါေတြကုိ ေျပလည္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးသပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္က ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က အၾကံျပဳသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံ (Least Development Country-LDC) စာရင္းထဲ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

အစုိးရ အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုိက္သည့္အတြက္ ပထမဦးစြာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းအတြက္ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမ်ား ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္မည္လဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိ တုိးတက္လာမည္လဲ။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေတြ ျဖစ္ထြန္းမည္လဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္မ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo: MSCO)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ Belt and Road Forum for International Cooperation အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံရာတြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေရးတြင္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆက္လက္ ကူညီသြားရန္ တ႐ုတ္က ဆႏၵရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ေဆာင္းဆုိခဲ့မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းတုိ႔ သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး ၎တုိ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ငါးခုျဖစ္သည့္ “စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္”၊ “ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္”၊ “စီးပြားေရးပုိးလမ္းမ ရပ္၀န္းတစ္ခုႏွင့္ (၂၁) ရာစု ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုးလမ္းမရပ္၀န္းတစ္ခု စတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္”၊ “က်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ႏွင့္ “ငလ်င္အလြန္ ပုဂံရွိ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

Belt and Road Forum for International Cooperation အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသမၼတ၊ သီရိလကၤာ၊ ပုိလန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါခရီးစဥ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ဟုဆုိကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႏွင္းဆီပန္းမ်ဳိးစိတ္သစ္အမည္ကို “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္းဆီ” ဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအမည္ေပးပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ထုိသုိ႔တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေလးထားသည့္ သေဘာျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဒုတိယအႀကိမ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည့္သတင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္မည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ တက္ေရာက္ရေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အဆုိပါ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္အေပၚ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္တစား ျဖစ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္းပင္ ကုိယ္တုိင္လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၀ မွ ပါတီႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ပါတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပါတီမွ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရက ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္အား ေခၚေဆာင္သြားေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္အေပၚေ၀ဖန္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက က်င္းပသည့္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မတက္ေရာက္မီ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ျဖစ္ထြန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိ အေျခခံ၍ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ သြားလာေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဆက္လက္အကူအညီေပးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ ဒုတိယထပ္တြင္ က်င္းပသည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း (ပထမပိုင္း)သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္အား တာ၀န္ေပးကာ ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးအား ၎၏တာ၀န္သက္တမ္းကာလအတြင္း ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေၾကညာခ်ိန္မွစတင္၍ ျမန္မာအစုိးရက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးမွာ အနည္းငယ္ ေအးစက္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမွာ ျပန္လည္နီးကပ္လာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား စြပ္စြဲမႈမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားသီးျခားပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ပုံအပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ ျပည္တြင္းျပႆနာျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌သာ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ကူညီျခင္းထက္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာစူေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ဧၿပီလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ဥကၠ႒ မစၥတာက်န္းတဲ့က်န္းတုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င္ပင္းတုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံအစုိးရအၾကား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား တရားမ၀င္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုတင္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ ဟန္႔တားႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အတတ္ပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ သစ္ေတာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာႏွစ္ေစာင္တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသးသည္။

အစုိးရတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ငါးရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အစုိးရတာ၀န္ျဖင့္ သုံးႀကိမ္သြားေရာက္ထားသည္။

သမုိင္း၀င္ေစခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ပထမဆံုး ျမန္မာခရီးစဥ္

ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က က်ဳိကၠဆံကြင္းတြင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္း မစတင္မီ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ဆုေတာင္းပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ လူထုအၾကား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ကာ ႏႈတ္ဆက္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေလးရက္ၾကာ သမုိင္း၀င္လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗာတီကန္က ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအျပင္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားကလည္း စိတ္၀င္တစားျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ဥေရာပခရီးစဥ္ သြားေရာက္ရာတြင္ ဗာတီကန္နန္းေတာ္၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား သံတမန္ အဆက္အသြယ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ အစကနဦးပင္ျဖစ္သည္။

ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ အစုိးရ (Holy See) က အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ စတင္ေရာက္ရွိလာၿပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ ေခတၱတည္းခုိေနထုိင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလစ္စ္ဘုိ၏ ေနအိမ္သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စုရပ္မ်ားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသာမက ျပည္သူအမ်ားအျပားက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားခံေနရခ်ိန္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခ်ိန္သည္လည္း တုိက္ဆိုင္မႈရွိခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေခတၱတည္းခုိေနထုိင္သည့္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးေနအိမ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံမႈသတင္းအား ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းဓာတ္ပုံ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အလားတူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေခတၱတည္းခုိေနစဥ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

အလားတူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၂)တြင္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သံတမန္အမႈထမ္းမ်ားအား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

နယ္အသီးသီးမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္မည့္ က်ဳိကၠဆံကြင္းသုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ ညအခ်ိန္ကတည္းက ၀င္ေရာက္၍ ညအိပ္ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ၾကသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ လူထုပရိသတ္ႏွင့္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါပြဲသုိ႔ ကက္သလစ္သာသနာ နယ္အသီးသီးမွ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ သိန္းခ်ီတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဂုိဏ္းကြဲခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ကာ လူဦးေရ မ်ားျပားေသာ္လည္း ကြင္းအတြင္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း စနစ္တက် ေနရာယူကာ ဆုေတာင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡ တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င္းပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အဆုိပါ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္းမစတင္မီ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ လူထုအၾကား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ကာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ လူထုပရိသတ္ႏွင့္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သုိးထိန္းေတာင္ေ၀ွးေတာ္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးခရီးစဥ္အား မပါ၀င္ႏုိင္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ စစ္ဒဏ္ခံေနရသည့္ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားက ကုိယ္တုိင္ထုလုပ္၍ လက္ေဆာင္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္လည္းျဖစ္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Love & Peace” “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း” ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိ၀ံသ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီး ၁၇ ပါး တတိယအဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမရွိ ၀ိဇယမဂၤလာ ဓမၼသဘင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မလာေရာက္မီတြင္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ေျပာၾကားမည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ အသုိင္းအ၀ိုင္းက စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕က မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးခရီးစဥ္သည္ ရခုိင္အေရးကိစၥႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ကက္သလစ္သာသနာအတြက္ လာေရာက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။

အလားတူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံမလာေရာက္မီ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကုိဖီအာနန္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား စုိးရိမ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ရခုိင္အေရးကိစၥအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္အတြင္း ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ Moral authority (မူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံ အမွန္တရားမ်ားအား တာ၀န္ယူသည့္ၾသဇာ) က်ဆင္းခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဗာတီကန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေလးရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း ဘဂၤါလီ အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်က် သိျမင္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အားေပးခ်ီးမြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ခရီးစဥ္အၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ဆုိင္ရာ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဖာသာစုိးႏုိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ညပုိင္းတြင္ စိန္႔ေမရီကာဒီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ စိန္႔ေမရီကာဒီျဒယ္၌ပင္ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္လူငယ္မ်ားႏွင့္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္၍ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ဆုံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု တစ္ႀကိမ္ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ (Jorge Mario Bergolio) ကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ Buenos Aires ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ေယဇူး၏ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္းဂိုဏ္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ Archbishop Romom Jose Castellano က ၎အား ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ သိကၡာတင္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိ ေက်ာင္းအုပ္၊ ၀ိညာဥ္ေရးလမ္းညႊန္၊ အာပတ္ေျဖေပးသူ၊ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ရဟန္းအမတ္ (ကာဒီနယ္) အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ၂၆၆ ေယာက္ေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

“ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြလာျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္တယ္၊ မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိတဲ့ဟာကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေနာင္အခ်ိန္မွာ လာမယ့္လေတြမွာ သူ႔ရဲ႕ရလဒ္ကုိၾကည့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေအာင္ျမင္တယ္၊ မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိတာ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီးမိန္႔ဆုိတဲ့စကား၊ မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အစုိးရအတြက္လည္းပဲ လုပ္ေဖာ္ရမယ့္၊ ပါ၀င္ပတ္သက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြရွိသလုိ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တပ္မေတာ္မွာလည္းပဲ ရဟန္းမင္းႀကီးအေနနဲ႔က မွာထားခ်က္ေတြလည္းပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီဟာအျပင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ လုပ္ရမယ့္ကိစၥ၊ ဒါတင္မကဘဲပဲနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္လည္းပဲ ရဟန္းမင္းႀကီးမွာထားတဲ့ အခ်က္ေတြရွိသလုိ၊ ဒီကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆုံးလူငယ္မ်ားတုိင္ေအာင္ ရဟန္းမင္းႀကီးမွာေပးထားတဲ့ လမ္းညႊန္ထားတဲ့ အရာေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြလာတဲ့ခရီးစဥ္က ဆုံးသြားေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာျပည္အတြက္ အားလုံးအတြက္၊ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းဟာ အစနိဒါန္းပဲရွိပါတယ္။ အားလုံးႀကိဳးစားသြားမွသာလွ်င္ လာမယ့္လေတြ၊ ႏွစ္ေတြရဲ႕ ရလဒ္ေပၚမူတည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အက်ဳိးရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆုိတာ အကဲျဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလစ္စ္ဘုိက Radio Veritas Asia Myanmar Service ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

NLD အစုိးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္က ပထမဦးဆုံးႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ဦးမင္းမင္းဦး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေခၚယူေမးျမန္းခံရမႈအၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားေနသည့္ ဦးမင္းမင္းဦးအား ေတြ႕ရစဥ္

မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး ရာထူးတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္မႈသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ပထမဆုံးျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ အမိန္႔အမွတ္ (၃/ ၂၀၁၇)ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦးအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဦးမင္းမင္းဦးအား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔စာမထုတ္ျပန္မီ ကတည္းကပင္ ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ပါတီတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ဦးစြာခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၎ကုိယ္တုိင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ားမွ ႏုတ္ထြက္စာအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစြာေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီးေနာက္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ႏွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးတာ၀န္ကုိလည္း ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဦးမင္းမင္းဦးသည္ တိုင္ၾကားခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ တုိင္ၾကားခံရသည္ကုိ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မည္သူမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ တိုင္ၾကားခံရမႈအေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ၂၈ ရက္တြင္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စံုစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဦးမင္းမင္းဦးတြင္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕က ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ထံ အစီရင္ခံခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက မည္သို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ကို နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးမင္းမင္းဦးက ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ဦးမင္းမင္းဦးက မီဒီယာတစ္ခုအား ေျဖၾကားရာတြင္ ပါတီအားမႀကိဳက္၍ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚတြင္လည္း လႈပ္ခတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေျဖၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦးအား တရား၀င္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔မထုတ္ျပန္မီ တစ္ရက္အလုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ဦးမင္းမင္းဦးသည္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးခန္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ၎အေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမွာ ပါတီအားမႀကိဳက္၍ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အနားယူလုိသည့္အတြက္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုတ္ထြက္ရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွပါ ႏုတ္ထြက္မည္ကုိ အားလုံးႏုတ္ထြက္မည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္စဥ္က အမွတ္မထင္ပါသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အေမ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)ကို ခ်စ္သည့္အတြက္ NLD ပါတီ၀င္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီတစ္ခု၀င္ေရာက္ပါက ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ၀င္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ထြက္လုိပါက ထြက္လုိ႔ရေၾကာင္းကုိ ေျပာလုိက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုတ္ထြက္သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း NLD ပါတီအတြက္ တတ္ႏိုင္သေရႊ႕ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။

ဦးမင္းမင္းဦးအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ မႏုတ္ထြက္ေစေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူ ၁၀၀ ခန္႔က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးေရွ႕တြင္ လာေရာက္ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္လည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တာ၀န္အား ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္လ်က္ NLD ပါတီမွလည္း ႏုတ္ထြက္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္မွ ဦးမင္းမင္းဦး ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးဇံအား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေအးဇံသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ၌ပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသူလည္းျဖစ္သည္။
ဦးမင္းမင္းဦးကဲ့သုိ႔ပင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔သည္လည္း တုိင္ၾကားခံရၿပီး အဆုိပါ တုိင္ၾကားမႈအေပၚ ပါတီေလ့လာသုံးသပ္ေရး အဖြဲ႕က စစ္ေဆးရာတြင္ တစ္ဦးမွာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ အလုပ္လုပ္ထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မည္သုိ႔အေရးယူခဲ့သည္ကုိ မသိရွိရေပ။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ နီးစပ္သူမ်ားအား ခ်ထားေပးေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္ၾကားခံခဲ့ရသည့္ကာယကံရွင္မ်ား ထိုစဥ္အခ်ိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဦးမင္းမင္းဦး ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအနက္ ပထမဦးဆုံးျဖစ္ၿပီး အဆုိပါကိစၥရပ္မတုိင္မီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္ပယ္တြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင့္ လူသိမ်ားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေျခာက္လေက်ာ္အၾကာတြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးတာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရၿပီး ထုိသုိ႔တာ၀န္ရပ္စဲမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ေငြစကၠဴမ်ားေပၚ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံလႊာမ်ား

ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

အနာဂတ္တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ရွိ လာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏိွပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းထားသည့္အတြက္ အဆုိပါကိစၥကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၊ ၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္၀င္းက ေရွ႕လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ရွိသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုျဖင့္ ထုတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအရ ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ဒဂၤါးမ်ား၏ တန္ဖိုးအဆင္အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္သည့္ ၀တၳဳပစၥည္း အျခားခြဲျခားႏိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္သည္ မည္သည့္ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစားကိုမဆို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို အနီးစပ္ဆံုး က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ဟု လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကသာ အဓိကက်ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေငြစကၠဴဆုိသည္မွာ လူတိုင္း၏ လက္ထဲတြင္ ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲေနသည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ၾကာရွည္ သံုးစြဲလာသည့္အခါ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္း၊ စုတ္ျပဲျခင္း၊ ေရနစ္၍ ပ်က္စီးျခင္း၊ မီးေလာင္၍ ျပာျဖစ္ျခင္းစသည့္ ပ်က္စီးျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈ ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈမ်ားကို အစားထိုးသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္း တိုးျမႇင့္ထုတ္ေ၀သည့္အခါ ျဖစ္ေစ၊ အရြယ္အစားအသစ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာအခါ ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ ထုတ္ေ၀မည့္အခါတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေ၀သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိရွင္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အရြယ္အစားသစ္ျဖင့္ က်ပ္ ၂၀၀ တန္၊ က်ပ္ ၅၀၀ တန္၊ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္း တိုးျမႇင့္သည့္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴႏွင့္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ထိုသို႔ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း၌ ငါးႀကိမ္႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုမ်ားထဲမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပံုမ်ားျဖင့္ ႐ိုုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သြားရန္ ဦးေအာင္ခင္၀င္းက တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းအဆုိကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည့္ သရက္မဲဆႏၵနယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဦးကံျမင့္က ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ကမၻာ့အလယ္၌ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားႏိုင္မႈ မရွိသည့္ ဆင္႐ုပ္၊ ျခေသၤ့႐ုပ္မ်ားျဖင့္ သံုးစြဲေနရသည္မွာ ေတြးမိတိုင္း ရွက္စရာေကာင္းလွသည္ဟု ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ အဆုိအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ကိုးဦးက ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးက အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မင္းလႈိင္က ေငြစကၠဴပုံစံအသစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျခင္းကုိ လတ္တေလာအေျခအေနအရ မေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မွ စတင္ကာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၆၀ ကာလအတြင္း ေငြစကၠဴ႐ုိက္ႏွိပ္မႈ ၁၉ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံမ်ားကုိ မ်က္ႏွာစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ေငြစကၠဴမ်ား စတင္ထုတ္ေ၀စဥ္ကပင္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ၊ ဆရာစံႏွင့္ သခင္ဖုိးလွႀကီးတုိ႔၏ ပုံမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးျခင္းမွာ အထြတ္အျမတ္ တန္ဖုိးထားျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေစေရးတုိ႔အတြက္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အားက်အတုယူေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒါင္း၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကုိ ႐ုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား အားလုံးက ျမတ္ႏိုးတန္ဖုိးထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမွတ္လကၡဏာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကုိမွ ကုိယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မင္းလႈိင္ က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈပုိင္းတြင္ လြန္စြာ အားနည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္တုမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အျမတ္တႏုိးထား ဂုဏ္ျပဳေနမႈေၾကာင့္ သပ္ရပ္တင့္တယ္ၿပီး ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေငြစကၠဴတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံမ်ားကေတာ့ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ စနစ္က်မႈမရွိျခင္း၊ ထားသုိမႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေလးထားမႈ မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေမွးမိွန္ၿပီး စုတ္ၿပဲေနတာကုိ စိတ္မေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္မင္းလႈိင္က ဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကုိ ေအာက္ေမ့သတိရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြစကၠဴတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သင့္သည့္အတြက္ အဆုိကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းက တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုအေပၚ “တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေငြစကၠဴနဲ႔ ေငြဒဂၤါးမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလုံးတင္ျပသြားသလုိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနနဲ႔လည္း ေရွ႕အနာဂတ္မွာ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားနဲ႔ ႐ုိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ဆုိတာဟာ တကယ္တမ္းေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔လည္း တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္မဲ့အဆုိလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေထာက္ခံတင္ျပပါတယ္”ဟု ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရွ႕အနာဂတ္ ကာလတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၿပီး အဆုိရွင္ ဦးေအာင္ခင္၀င္းကလည္း အဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အဆုိကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲရွိပါက မတ္တတ္ရပ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၀၉ ဦးက မတ္တတ္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆုိအေပၚ ၾကားေနမဲ မရွိဘဲ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၂၈၆ မဲျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အဆုိကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

အနာဂတ္ ကာလတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းသည့္ အဆုိအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းအေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည့္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀မည္၊ ေငြစကၠဴပုံစံ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ထုိ႔အတူ သရက္မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးကံျမင့္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာျပည္တစ္၀န္းတြင္ ကုိင္တြယ္ သုံးစြဲေနေသာ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚရွိ ဆင္တံဆိပ္ႏွင့္ ျခေသၤ့တံဆိပ္ ႐ုပ္ပုံမ်ားအစား အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ပုံပါေသာ ေငြစကၠဴမ်ားျဖင့္ အစားထုိး႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သုံးစြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိကုိ ေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။

အဆုိပါ ေမးခြန္းအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက “ေငြစကၠဴအသစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မယ္ဆုိရင္ လွည့္လည္သုံးစြဲေလ့ရွိတဲ့ ေငြပမာဏကုိ လဲလွယ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လွည့္လည္ သုံးစြဲလ်က္ရွိတဲ့ ပမာဏနီးပါးကုိ မွာၾကား ႐ုိက္ႏွိပ္သုိေလွာင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွည့္လည္ သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ေငြစကၠဴ (Denomination) တစ္ခုကုိ အျပည့္အ၀ လဲလွယ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့ ႐ုိက္ႏွိပ္ သုိေလွာင္ရမယ္ဆုိရင္ ဘီလ်ံ ၁၀၀ ေလာက္ ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ဟာ Denomination တစ္ခုအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးအသုံးမ်ားတဲ့ Denomination ေတြအတြက္ ႐ုိက္ႏွိပ္မယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဘီလ်ံ ၃၀၀ ေလာက္ ကုန္က်ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ပုံစံသစ္ ေငြစကၠဴေတြ ထုတ္ေ၀မယ္ဆုိရင္ လက္ရွိ လွည့္လည္သုံးစြဲေနတဲ့ ေငြစကၠဴေတြကုိလည္း ဖ်က္ဆီးဖုိ႔ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ ပုိမ်ားလာႏုိင္ျခင္း၊ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားက ေငြစကၠဴအေပၚ ယုံၾကည္မႈအားနည္းလာႏုိင္သည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ေငြစကၠဴအေပၚတြင္ မေရမရာ၊ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား ရွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ လက္ရွိ လွည့္လည္သုံးစြဲေနသည့္ ေငြမ်ားကုိ လဲလွယ္ရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္သည့္အခ်ိန္၊ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာလ၌ ပုဒ္မ ၆၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴ ႐ုိက္ႏွိပ္ရာတြင္ ေငြစကၠဴဒီဇုိင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇုိင္း အတည္ျပဳျခင္း၊ မွာၾကားျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွိပ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္သုိေလွာင္ ထားရွိျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကာလ တိက်စြာ သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဦးစုိးမင္းက ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အစုိးရအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏိွပ္ထုတ္ေ၀ရန္ အဆုိတင္သြင္းကာ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴ အမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၆၆ တြင္ “ဗဟုိဘဏ္သည္ မည္သည့္ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစားကုိမဆုိ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲရန္ လုိအပ္ပါက အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေျခအေနကုိ အနီးစပ္ဆုံး က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေငြစကၠဴ ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမုိင္းကုိျပန္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ၌ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ ေဒါင္းပုံ၊ ျခေသၤပုံပါသည့္ တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ ၁၀တန္၊ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံပါသည့္ တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္တန္၊ တစ္ရာတန္ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံျဖင့္ ပုံစံသစ္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀ တန္၊ ၅၀ တန္၊ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ျခေသၤ့ပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေကသရာဇာျခေသၤ့ပုံျဖင့္ တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေ၀ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၀ တန္၊ ၅၀၀ တန္၊ ၁၀၀၀ တန္မ်ားကုိ အရြယ္အစားသစ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴကုိ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း၊ ငါးေထာင္တန္ႏွင့္ တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ လုံျခံဳေရးအဆင့္အတန္း တုိးျမႇင့္ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ထပ္မံထုတ္ေ၀ခြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ပုံျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားအေပၚတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကၿပီး တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိလာပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္လား ဆုိသည့္ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႐ုပ္ပုံနဲ႔ ေငြစကၠဴအေပၚမွာ ႐ုိက္ႏွိပ္ဖုိ႔ကိစၥက ဘာမွကန္႔ကြက္စရာ မရွိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးေတြက သူ႔အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးလုိ႔ ေတာ့ ယူဆတယ္ေလ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႐ုပ္ပုံေတြကုိ ထည့္တာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္မခံတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကာလေတြမွာ အဲဒီေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ရင္ေရာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာလား။ ဆုိပါဆုိ႔ဗ်ာ လြတ္လပ္ေရး ရယူေပးခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ေယာက္တည္းလုိ႔ပဲ အသိအမွတ္ျပဳမွာလား။ အဲလုိမ်ဳိးေပါ့ေနာ္။ ဒီႏုိင္ငံႀကီးကုိ ၀ုိင္း၀န္း တည္ေဆာက္ေနၾကတဲ့ေနရာမွာ တျခားတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေပါ့ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ တကယ့္ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံးသမၼတဆုိရင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေပါ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ေရႊသုိက္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပုံေတြကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိလာရင္ေရာ သေဘာတူပါ့မလား။ ဒါေတြက ေျပာစရာေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္”ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က “အဲဒီေတာ့ ဘာမဟုတ္တဲ့ တံတားနာမည္ေလးေတာင္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နာမည္တစ္ခုတည္း ထည့္ဖုိ႔ေျပာတာေတာင္မွ ပဋိပကၡပုံစံမ်ဳိးေပါ့ေနာ္ သေဘာမတူတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ေတြကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ လုိက္ၿပီးေတာ့ စုိက္ထူတဲ့ ကိစၥေတြမွာလည္း ဒါေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ မ်ားေနတဲ့ကာလမွာ ဒီလုိမ်ဳိးေတြက စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္တဲ့ အေနအထားပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မလုပ္ဖုိ႔ မေျပာပါဘူး။ သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြားခ်င္ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္လုိ႔ေခၚတဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ပုံရိပ္ေတြေပၚေအာင္ ပါေအာင္ေပါ့ေလ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရင္ ပုိၿပီးေတာ့မွ တစ္ဦးတစ္ေပၚ တစ္ဦး အျမင္ေစာင္းေစတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ဳိးေတြ၊ ၀ိ၀ါဒကြဲတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္မွာေပါ့ေလ” ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလမ်ဳိးတြင္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ သတိထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္၌ စတင္ထုတ္ေ၀မည္လဲ၊ မည္သည့္ပုံစံမ်ဳိးႏွင့္ ထုတ္ေ၀လာမည္လဲ၊ ထုတ္ေ၀လုိက္သည့္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးဆက္က မည္ကဲ့သုိ႔ ရွိမည္လဲ ဆုိတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။