အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား တုိးျမႇင့္မႈက ျပည္သူကို အက်ပ္႐ိုက္ေစသလား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၇ ကုိ ေအာက္တုိဘာတြင္ စတင္က်င့္သုံးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တုိးျမႇင့္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည့္ ကုန္စည္မ်ား၏အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ လူမႈကြန္ရက္အပါအ၀င္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္းမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ားေသာ ေသာညံထြက္ေပၚခဲ့သျဖင့္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အာဆီယံေဒသအတြင္း ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ဥပေဒပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးလ်က္ ကမၻာ့အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးတူကုန္ပစၥည္း  ခြဲျခားေဖာ္ျပသတ္မွတ္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္(၂၀၁၇) ႏွင့္ အာဆီယံအမ်ဳိးတူ ကုန္ပစၥည္း ခြဲျခားေဖာ္ျပသတ္မွတ္သည့္ စနစ္ျပင္ဆင္ခ်က္(၂၀၁၇)တုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္း စာရင္း ၂၀၁၇ (Customs Tariff of  Myanmar 2017) ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းလုိက္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွစ၍  စတင္အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစရမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၆/ ၂၀၁၇)ျဖင့္ စက္တင္ဘာ တတိယပတ္ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၇ အရ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္မည့္ ကုန္စည္အခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းမည့္ ဘိလပ္ေျမ၊  အိမ္သုံးဆား၊ အသင့္ေသာက္သုံးႏုိင္သည့္ ေကာ္ဖီ (Instant Coffee) ၊ ျပည္တြင္းတြင္ စုိက္ပ်ဳိးထြက္ရွိေသာ အသီးအႏွံမ်ား၊ ၾကက္သြန္နီ/ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ပန္းမ်ား၊ ဂ်ဳံမႈန္႔၊ ငါးေသတၱာ၊ သန္႔စင္ၿပီးသၾကား၊ လက္ဖက္၊ ခ်ည္ထည္ဖ်င္ၾကမ္း၊ ၀ါအၾကမ္း/ အေခ်ာ၊ ခ်ည္ခင္၊  အဲကြန္း၊ ပန္ကာ၊ လွ်ပ္စစ္ကား၊ ေဂါက္ကား၊  သတင္းစာစကၠဴ၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ဘတ္စ္ကား ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ (Bus and Truck) တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဆင္တုိးျမႇင့္လုိက္သည့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမွာ ဘိလပ္ေျမကုိ ယခင္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု သုံးရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အိမ္သုံးဆားကုိ ယခင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ သုိ႔လည္းေကာင္း၊ အသင့္ေသာက္ သုံးႏုိင္သည့္ ေကာ္ဖီ (Instant Coffee) ကုိ ယခင္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္စုိက္ပ်ဳိးထြက္ရွိသည့္ အသီးအႏွံမ်ားကုိ ယခင္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၾကက္သြန္နီ/ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ယခင္ ၀ ဒသမ ၅/ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု ၁၀  ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ပန္းမ်ားကုိ ယခင္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ပရိေဘာဂမ်ားကုိ ယခင္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကုိ ယခင္သုံးရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (CBU) ၊ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း (CKD) သုိ႔ လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္သုံးလူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၀၀၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ယခင္က ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ (CBU,CKD) ) ေကာက္ခံရာမွ  ယခု ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၇ တြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ (CBU) ႏွင့္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (CKD) သုိ႔လည္းေကာင္း၊ အိမ္သုံးလူစီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၀၀၀ စီစီအထက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ယခင္က ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ (CBU,CKD) ေကာက္ခံရာမွ ယခု ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ (CBU) ၊  ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ (CKD) သုိ႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ ၂၀၀၀ စီစီျဖင့္သတ္မွတ္ခ့ဲၿပီး ျပည္တြင္းအခြန္မွသတ္မွတ္သည့္ ၁၈၀၀ စီစီႏွင့္တူညီမႈ မရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးလုိက္တင္သြင္းမႈထက္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိးတက္ေစလုိသည့္အတြက္ CBU ႏွင့္CKD အား Rate ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါသတ္မွတ္ခ်က္အရ CBU (လက္ရွိ ကားတင္သြင္းစီးနင္းေနသည့္စနစ္) မွာ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ CKD (Complete Knocked Down) စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ ယာဥ္မ်ားအား အေကာက္ခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။

တင္သြင္းမႈပမာဏမ်ားျပားသည့္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း၌လည္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၇ တြင္  ကုန္စည္အခ်ဳိ႕ကုိ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္အခ်ဳိ႕ အေကာက္ခြန္ပုိမုိေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တင္သြင္းသူမ်ားက ေစ်းတုိးေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ားသာ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္ဒဏ္ကုိ ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ သတင္းစာစကၠဴမ်ားကုိ ယခင္ေကာက္ခံသည့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၀ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံမႈအေပၚ စာေပပညာရွင္၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ခ်င့္ခ်ိန္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံတကာတြင္  အခြန္ႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားျပားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမႈဟု ႐ႈျမင္သူမ်ားရွိၿပီး ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္တုိးျမႇင့္လုိက္ျခင္းမွာ အေျခခံစားသုံးသူျပည္သူမ်ားကုိသာ ထိခိုက္ေစသည္ဆုိေသာ ေ၀ဖန္္မႈက ပိုမ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။