ကူကယ္ရာမဲ့ေနဆဲ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ပင္ျဖစ္သည္။တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ေစရန္ SMEs မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားစြာ အေရးပါေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ SMEs အမ်ားစု ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည့္ အေျခအေနကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခ်ိန္အထိ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ၀န္ခံေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တုိင္းျပည္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ အစိုးရက SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္အခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဟု အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ၀န္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတုိင္းႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ SME က႑မွာ စီးပြားေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑ ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ SME က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္အခါတြင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလာသည္ကို မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ဆိုသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ SME National Strategy ကို ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ SME မ်ားအား အသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ကိုယ္စားျပဳကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာ့ SME မ်ား ေစ်းကြက္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ SME Information Center လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ One – stop Center ႏွင့္ SME Research Center မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ SME ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထား ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္အနာဂတ္ ႏွစ္ ၃၀၊ ႏွစ္ ၄၀ စသည္ျဖင့္ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ SME National Strategy ကို ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး အခြန္သက္ညႇာခြင့္ ရရွိေစေရး၊ SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တည္ေထာင္ကာ သီးသန္႔ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေရး၊ သြင္းကုန္အစားထိုး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ စက္မ်ား၊ ယႏၲရားတင္သြင္းျခင္းအေပၚ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေစေရးႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား (Social Enterprises ) အခြန္သက္ညႇာခြင့္ ရရွိေစေရးႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းအျဖစ္ သီးသန္႔မွတ္ပံု တင္စနစ္ခ်မွတ္ကာ အားေပးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ထူေထာင္မည့္ SME Working ႏွင့္ SME Agency ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ SME မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕၀င္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးကိုကိုလြင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑တြင္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ျပန္ၿပီးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑ တိုးတက္လိုပါက သြင္းအားစုမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ပံုမွန္ရရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား အျမန္ဆံုးတင္သြင္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုလြင္က ဆိုသည္။

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္သြားရန္အတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးတတ္မႈ၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရရွိေရး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ စီးပြားေရး ၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားရရွိေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလ ုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ASEAN SME Policy Index အရ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတို႔သည္ Policy Index အေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုး တြင္ရပ္တည္ေနၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔မွာ အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ SME Development Policy Index ျမင့္မားေစေရး အဘက္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ SMEs မ်ားျဖစ္ၿပီး SMEs မ်ားေအာင္ျမင္မွသာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မည္ဆိုျခင္းကို ထူးထူးေထြေထြ ရွင္းျပစရာမလိုေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခခံျပည္သူေတြ ေနေရးခက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ၿပိဳလဲမႈ ဘယ္လိုထူမ, ၾကမလဲ

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တည္ေဆာက္ဆဲ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းေစ်းကြက္တြင္ ေဆာက္လုပ္သူအခ်ဳိ႕၏ မမွန္ကန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယိမ္းယိုင္လာခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုသို႔က် ဆင္းေနမႈေၾကာင့္ မွန္ကန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အေၾကြး က်ပ္ႏွစ္ထရီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အၿပီးသတ္ထိုးခ်ခံခဲ့ရသည့္ ႐ိုက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားခံရမႈတြင္ ဗုန္းဗုန္းလဲခဲ့ရသည့္ အေျခအေန ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳက်မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဆက္စပ္ေနေသာ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေစ်းကြက္မွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ား၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ တန္ဖိုးႀကီး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္တြင္ တန္ဖိုးရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးနည္းသည့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေစ်းကြက္တြင္ တန္ဖိုးရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ က်ဆင္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္က်ဆင္းမႈသာ ျဖစ္ေနၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ တန္ေၾကးရွိေသာ ေျမကြက္တစ္ကြက္သည္ ေငြေဖာင္းပြမႈ၊ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈႏွင့္ ေျမေစ်းကစားမႈမ်ားေအာက္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ေပၚသြားၿပီး အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ပူေဖာင္းေပါက္ကာ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသြားသည္ဟု ဆိုခ်ိန္တြင္ပင္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အမွန္ေစ်းႏႈန္း (Fair Price) က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အနီးသို႔ ျပန္ေရာက္ရွိျခင္းမရွိဘဲ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနဆဲဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သည္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္တြင္ ပါ၀င္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ၿပိဳလဲမႈအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထူမႏိုင္ေရး ေခါင္းခဲေနရသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ေနာက္ကြယ္တြင္ တိုက္ခန္း၊ ေနအိမ္ငွားရမ္းခမ်ား ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ တိုးျမႇင့္ခံေနရမႈဒဏ္ကို အေျခခံျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ပုဂၢလိကက႑မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ပ္ထရီလ်ံခ်ီ အေၾကြးတင္ၿပီး အတုိးပင္မသတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွတည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တိုး၀င္ေနၾကသည့္ အစိုးရ၏ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးနည္းစီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လွသည့္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕၏ ေနရာႏွင့္ အခ်က္အခ်ာက်မႈ မွားယြင္းျခင္းအျပင္ ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ အမည္ခံသာျဖစ္ေနၿပီး ထင္တုိင္းမေပါက္သည့္ စီမံကိန္း ၂၀ ခန္႔ ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရကတည္ေဆာက္သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ႏွစ္ရွည္အရစ္က်ဟုဆိုေသာ္ျငား အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည့္ သြားလာေရးပင္ မေခ်ာေမြ႕သျဖင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားကား အခ်က္အခ်ာ၊ အသြားအလာ အဆင္ေျပသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အခ်ဳိ႕တြင္ပင္ ၀ယ္ယူလိုေနၾကၿပီး က်န္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ေရ၊ မီးအပါအ၀င္ သံုးစြဲသည့္ အိမ္သံုးအစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕မွာ အေပါစားမ်ားသံုးစြဲထားသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ထပ္ေဆာင္းေငြကုန္က်ရမႈ ရွိေနျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရက ႏွစ္ရွည္အရစ္က်ေရာင္းခ်သည့္ တန္ဖိုးနည္းတုိက္ခန္းမ်ား၏ ဘဏ္တိုးႏႈန္းစုစုေပါင္းမွာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး ခန္႔ပင္ျဖစ္ေနသျဖင့္ အလြန္အမင္း မ်ားျပားသည့္ အတုိးႏႈန္းျဖစ္ေပၚေနသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ဆြဲခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါက အဆိုပါေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္အျဖစ္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု နည္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ ခြင့္ေပးအပ္ထားမႈႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ က်ဳးေက်ာ္မ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပးအပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအျပင္ အစိုးရ၏ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အခ်ိန္အခါမွန္ကန္စြာျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမပါ၀င္ဘဲ မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျမစ္ဆံုႏွင့္ OBOR တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြားမဟာဗ်ဳဟာထဲမွာ မနစ္မြန္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမည့္ ျမန္မာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၀န္းက်င္ကို ေ၀ဟင္မွ ေတြ႕ရစဥ္

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ဂယက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ကန္႔ကြက္မႈျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း အၿပီးမျဖတ္ႏိုုင္သျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေျဖရွင္းေနရသည္။

အာဏာရရင္ စာခ်ဳပ္ခ်ျပမည္ဆိုေသာ ကတိစကားသည္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္လုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္မလာေသးသည့္အျပင္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္လည္း သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္၍ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ား သိျမင္ၾကားခြင့္ မရွိေသးေခ်။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေန၀ယ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထပ္ဆင့္ရင္ဆုိင္လာရသည့္ ျပႆနာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ေမွ်ာ္မူ၀ါဒ (Look South Policy) ၊ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ (National Energy Strategy) ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၊ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို စီးနင္းႏုိင္ေရးအိပ္မက္၊ ပုလဲသြယ္မဟာဗ်ဴဟာတို႔အတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ဥ္းကပ္မႈအျဖစ္ OBOR ( One Belt One Road) စီမံကိန္းကို တရား၀င္ခ်ျပလာခဲ့သလို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္တြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး (Belt and Road Initiative) ကို ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ဟုဆိုခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ လက္ရွိယူနန္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္မီးလို အပ္ခ်က္မရွိေတာ့သည့္အခ်ိိန္အထိ တ႐ုတ္က လက္ေလွ်ာ့ျခင္းမရွိေသးသည္မွာ စီမံကိန္းမွရရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္မီး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး (Geopolitic) တြင္ အသာစီးရလိုသည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းတစ္ခုသာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ OBOR တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ OBOR မဟာဗ်ဴဟာ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သလို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- တ႐ုတ္-အိႏၵိယ -ျမန္မာ (BCIM) စီးပြားေရး စႀကႍသည္လည္း အဓိကက်ေနသည္။

ထို႔အတူပင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းသည္ အခ်က္အခ်ာျဖစ္သကဲ့သို႔ မူဆယ္၊ လား႐ႈိး၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံဆီ၀င္ေရာက္ရန္ စီမံထားသည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းစီမံကိန္း သည္လည္း OBOR ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္းကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ OBOR စီမံကိန္း၏ အခ်က္အခ်ာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္ျငား မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ဥ္းကပ္ မႈမွ်ရွိမေနေခ်။ ေငြေၾကး၊ လူအင္အား၊ ဦးေႏွာက္၊ ပညာ၊ စစ္အင္အား အစစအရာရာ သာလြန္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘ႑ာဆက္သရာျပည္နယ္အဆင့္သာ သေဘာထားၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ား၏ ေက်းဇူးရွင္ေနရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဖန္တီးယူႏုိင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းတြင္ မည္သည့္ေလ့လာမႈ၊ မည္သည့္သုေတသန၊ မည္သည့္ဥပေဒ၊ မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမွ်မရွိဘဲ OBOR တြင္ ၀င္ပါျခင္းမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အလြယ္ကူဆံုး ထိုးေကြၽးလိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္သာျဖစ္ေပမည္ဟု ယူဆစရာရွိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေျမအမ်ားအျပားကို ခ႐ိုနီ၊ အာဏာရွိသူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက သိမ္းယူထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏိုင္ငံအျဖစ္ႏွင့္ အင္အားႀကီးလာစရာ မရွိသလို နည္းပညာႏုိင္ငံအျဖစ္လည္း ေပၚထြန္းလာရန္ ေ၀းကြာေနသည္။ အိမ္သံုး၊ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ မ်ဳိးစံုထုတ္လုပ္ကာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတုိင္းသို႔ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ တင္ပို႔ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျဖစ္ေန၍လည္း စက္မႈကုန္ထုတ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႀကီးက်ယ္လာႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းတရား နည္းပါးျပန္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ သယံဇာတမ်ား ထင္သလိုထုတ္ယူခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္ အခြံသာက်န္ေတာ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ေရာင္းရင္းႏွင့္လည္း ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏုိင္ငံျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ OBOR ႏွင့္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ကို ဗဟိုျပဳမည့္စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာခ်ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

တ႐ုတ္ OBOR စီမံကိန္း၏ အဓိကက်ေသာေနရာမွာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘဂၤါလီအေရးတြင္ အဓိကညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္လည္း BCIM စႀကႍသည္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဘက္မွ အဓိကျဖတ္သန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏အက်ပ္အတည္း၊ ႏုိင္ငံ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမရွိေသးသည္မွာ အလြန္အမင္း ဆိုးရြားလွသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

တစ္ကမၻာလံုးကို စီးပြားေရးအရ ခ်ိတ္ဆက္အသာယူရန္ ျပင္ဆင္လာသည့္ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို မည္သည့္ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ျပင္ဆင္မႈ၊ ျပည္သူကို ခ်ျပမႈမရွိဘဲ ပါ၀င္ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်နင္းစရာတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းမွလြဲၿပီး မည္သည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမွ် ရႏုိင္စရာမရွိေခ်။ ထိုသို႔ နင္းေခ်ခံရမည့္ အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေလ့လာ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ ။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏုိင္ငံေဘးမွ ဆင္းရဲမြဲေတေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးတြင္ အသံုးခ်ခံ၊ အနင္းေျခခံမျဖစ္ေစရန္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ ႀကီးက်ယ္စြာ ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ (National Security Strategy) ဆိုရာတြင္ စစ္ဘက္လံုျခံဳေရး (Military Security)၊ စီးပြားေရးလံုျခံဳေရး (Economic Security) ၊ ရင္းျမစ္လံုျခံဳေရး (Resource Security) ၊ နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရး (Border Security)၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္လံုျခံဳေရး (Demographic Security) ၊ ေဘးအႏၲရာယ္လံုျခံဳေရး (Disaster Security)၊ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရး (Energy Security) ၊ ပထ၀ီမဟာဗ်ဴဟာလံုျခံဳေရး (Geostrategic Security)၊ သတင္းအခ်က္အလက္လံုျခံဳေရး (Information Security) ၊ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳေရး (Food Security)၊ က်န္းမာေရးလံုျခံဳေရး (Health Security) ၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စုလံုျခံဳေရး (Ethnic Security)၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လံုျခံဳေရး (Enviromental Security)၊ ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရး (Cyber Security) ၊ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇလံုျခံဳေရး (Genomic Security) စသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လံုျခံဳေရးအျမင္မ်ားစြာ ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။

ျခံဳငံု၍ဆိုရလွ်င္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ နာမည္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေသးစားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ေမခ၊ မလိချမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းဟု ပံုစံေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္မည္ အေျခအေနရွိေနသကဲ့သို႔ စီမံကိန္းကို လက္မခံျပန္ပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ အသာစီးရယူထားၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို လူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ဆံုႏွင့္ OBOR ကဲ့သို႔ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေရွးယခင္ကလို ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္လက္နစ္မြန္းေနမည္ဆုိပါက တိုင္းျပည္အတြင္း ဆူပူမႈ၊ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ နစ္မြန္းသြားႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဂယက္ႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ားကေျပာေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ညံ့ဖ်င္းမႈဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

Myanmar Insider က ထုတ္ျပန္သည့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္မႈညႊန္းကိန္းစစ္တမ္းတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၀န္ခံထားမႈ၏ေနာက္တြင္ မွန္ကန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ ပံုမွန္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္လြဲကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္းပင္ မျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ပိုသည့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္ေနပါသည္ဆိုေသာ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းအမွားမ်ားကို ကိုင္စြဲကာ ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း Doing Business တြင္ အဆင့္က်ဆင္းခဲ့ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား ဆက္လက္မွားယြင္းေနသည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသလို အေျခအေန ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ႏွစ္ဆတက္မ်ားျပားလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၊ မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသးသည့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ၊ မွ်တမႈမရွိေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဂယက္၊ ရခိုင္အေရး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္မႈ၊ တင္ဒါမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ လာဘ္စားမႈမရွိဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း လာဘ္ေပးရမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ယခင္က ထက္ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ထိေရာက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္ မရွိျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္းေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၿဖိဳခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ထူမႏိုင္ျခင္းမရွိမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားစြာတို႔က ဂ်က္ပါ၀ါျဖင့္ ပ်ံတက္မည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အေတာင္က်ဳိးေစခဲ့သည္ဟုသာ မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အေတာင္က်ဳိးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ကုစားရန္မွာ အစိုးရ၏ လြဲမွားေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ထားေသာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္တမ္းသံုးေစာင္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပလိုေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္  စီးပြားေရးစစ္တမ္းသံုးေစာင္အနက္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ International Republican Institute (IRI) မွထုတ္ျပန္သည့္ စစ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ် ျပန္လည္ေလ့လာမည္ဆိုပါက လူမႈစီးပြားညႊန္းကိန္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၌ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ အေကာင္းဘက္တြင္ရွိေနသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အဆိုးဘက္သို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမႈမွာလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ လက္ရွိအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အဆိုးျမင္မႈ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ေကာင္းသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု ထင္ျမင္သူ ႏွစ္ဆခုန္တက္လာၿပီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးည့ံဖ်င္းမႈ ခုန္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေတာ္ေတာ့္ကို ညံ့သည္ထင္ျမင္မႈတြင္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာသလို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးမွာ အရမ္းေကာင္းသည္ထင္ျမင္သူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ား အားလံုးလိုလိုတြင္ လက္ရွိအစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ခဲ့သည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႀကီးဆံုးျပႆနာမ်ား ေျဖဆိုမႈ က႑တြင္ အဓိကအႀကီးဆံုးျပႆနာမွာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္သည္။ တတိယေနရာတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရၿပီး  စတုတၳေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္းတို႔က ႀကီးမားသည့္ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အဖြင့္ေမးခြန္းအတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆႏၵျပဳခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡကို ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆႏၵျပဳကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ မည္သည္ကပို အေရးႀကီးသနည္းဆိုသည္ကိုမူ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ လံုး၀ပိုအေရးႀကီးသည္ ေျဖသူ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ပိုအေရးႀကီးသည္ ေျဖဆိုမႈရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ အထိရွိေနကာ ျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ကာ စား၀တ္ေနေရးေျပ လည္မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုခ်င္သည္ဟု ညႊန္းဆိုသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေလးနက္ေစေသာအခ်က္အျဖစ္ တစ္ပတ္၀င္ေငြကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မည္မွ်အထိ သံုးေနရ သနည္းဆိုသည့္ စစ္တမ္းတြင္ တစ္ပတ္၀င္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေအာက္ကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သံုးစြဲရမႈ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သံုးစြဲရမႈ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တစ္ပတ္၀င္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ မွ ၇၀ အၾကားကို သံုးစြဲေနရမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ မွ ၉၀ အထိ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သံုးစြဲေနရမႈ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရရစားစားသေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည့္ တစ္ပတ္၀င္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ မွ ၁၀၀ အထိကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သံုးေနရသူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိေနသည္။ ထုိသို႔ေသာ ျပည္သူ႔က်ပ္ တည္းမႈအမွန္တရားမ်ားသည္ မည္သည့္အစိုးရ လက္ထက္တြင္မွ ပေပ်ာက္မည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိစြမ္းႏိုင္မည္ မထင္ပါ။

အျခားေသာ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္အျဖစ္ Myanmar Insider က ထုတ္ျပန္သည့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ ညႊန္းကိန္းစစ္တမ္းကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပံုမွန္အေျခအေန ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိမႈ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း မေကာင္းမြန္မႈ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပံုမွန္အေျခအေနဟုထင္ျမင္မႈ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည္ဟုထင္ျမင္မႈ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ က်ဆင္းေနေၾကာင္း စစ္တမ္းထုတ္ခဲ့သည္မွာ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း မေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေနမေကာင္းမြန္မႈ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆႏၵျပဳခဲ့ကာ အလြန္မေကာင္းဟု ထင္ျမင္မႈ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္သည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနသည္။

ေနာင္လာမည့္သံုးလအတြင္း စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ ပိုမိုဆုိးရြားလာမည္ထင္ျမင္မႈ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ဆိုးရြားမည္ထင္ျမင္မႈ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ေကာင္းလာမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပို၍ေကာင္းလာမည္ဟုထင္ျမင္မႈ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း ဆႏၵျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနာင္လာမည့္သံုးလအတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ပိုဆိုးမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပိုဆိုးသြားမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းသြားမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေဖာ္ျပမႈအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေနသည္ဟု ညႊန္းဆိုရမည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

တတိယေျမာက္စစ္တမ္းအျဖစ္ ဥေရာပ အေျခစိုက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ Roland Berger မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကိုကိုးကားလိုသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ Roland Berger ပထမစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မည္ဟု ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမရွိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ား မွန္းဆရခက္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ကာ ကြယ္ေပးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္းမ်ားက အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္တမ္းထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ မူ၀ါဒ၊ ရွင္းလင္းသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမရွိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္မ်ား မွန္းဆရခက္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိျခင္းမ်ားက စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အစိုးရမူ၀ါဒျဖစ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပံ့ပိုးမႈရရွိေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေကာင္းမြန္လာေရး၊ ဘ႑ာေရး က႑ေျပာင္းလဲေရး၊ မွ်တသည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္စစ္တမ္းမ်ားမွာ ေထာက္ျပခဲ့သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားသည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈမရွိခဲ့ဘဲ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွားယြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းမႈမ်ားက တုိင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲဆြဲခ်ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မည္ဟူေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ (Business Confidence) သည္ ယခင္ႏွစ္ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။

စစ္တမ္းမ်ားသည္ ေကာက္ယူမႈ အခ်က္အလက္အလိုက္ ကြာဟႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပလိုမႈ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္လိုမႈမ်ားကို  ညႊန္းဆိုေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမေအာင္ျမင္၊ စီးပြားေရးတြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ တိုးတက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ စီးပြားေရးက်ဆင္းသည္ဟု အေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ည့ံဖ်င္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ သတိခ်ပ္ျပင္ဆင္မွသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး ျပန္လည္လည္ပတ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တိုးတက္မႈရကာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းအေပၚ မထီမဲ့ျမင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းသထက္ က်ပ္တည္းလာသည့္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ခဲ့ေသာ လက္သန္းႏွင့္ပင္ ျပန္လည္ေတာက္ခ်ႏိုင္သည္ကုိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား နမူနာယူရန္ အၾကံျပဳလိုသည္။

NLD အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ား၌ ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ၀င္ေသာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ NLD အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ေရာက္မွသာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္ ဖြဲ႕စည္းမႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အမိန္႔အမွတ္ (၃၀/၂၀၁၇) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဦးစုိးတင့္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး)၊ ဦးေအာင္လြင္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးဟန္ညြန္႔ (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး)၊ ေဒၚျမတ္ျမတ္စုိး (ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္      စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေအာင္သန္းျမင့္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး)၊ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)၊ ဦးမ်ဳိးျမင့္ (တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)၊ ေဒၚေအးေအးမူ (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး)၊ ဦးေဇာ္၀င္း (ရဲခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊ ေဒၚလဲ့လဲ့သြင္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး) တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားကာအတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးစန္း၀င္း (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး) က ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးအပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စစ္မႈထမ္း (အၿငိမ္းစား) ဦးျမ၀င္းဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းရန္၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တာ၀န္ယူႏုိင္မႈ ျမင့္မားတုိးတက္လာေစရန္၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ပစၥည္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထိခုိက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ အဂတိလုိက္စားမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္၊ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ား၌ ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္လ်က္ရွိသည့္ NGO အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးအဖြဲ႕ (Transparency International) မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အညြန္းကိန္းအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၂ ႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဆင့္ ၁၈၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၄၇ သုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၃၆ သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါအဆင့္မ်ားကုိၾကည့္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂတိလုိက္စားမႈအညႊန္းကိန္းမွာ အနီေရာင္အဆင့္ (အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိျပသသည္အေရာင္) တြင္ရွိေနသည္။ NLD အစုိးရလက္ထက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂတိလုိက္စားမႈ အညႊန္းကိန္းအား ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္မည္လားဆုိသည္ကုိေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည့္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခု၏ ဘဏ္ခဲြလုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံု ေငြအဖြဲ႕အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ား ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ဘဏ္မ်ား လုိက္နာရမည့္ မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ား အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတုိ႔ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၏ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မ, တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈအခ်ဳိးဆုိသည္မွာ ဘဏ္၏ မçတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ ဘဏ္၏ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ အေလးေပးတြက္ခ်က္ထားသည့္ ရရန္ပုိင္ခြင့္တုိ႔၏ အခ်ဳိးကုိဆုိသည္။ ဘဏ္မ်ားသည္ မçတည္ေငြရင္းလံုေလာက္ အခ်ဳိးအား စုစုေပါင္း မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈအခ်ဳိး ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အနည္းဆံုးအလႊာ(၁) မ,တည္ေငြရင္းလံုေလာက္မႈအခ်ဳိး ေလးရာခုိင္ႏႈန္း၊ မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈအခ်ဳိးကုိ ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလႊာ(၂) မ,တည္ေငြရင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္မçတည္ ေငြရင္းကုိ အလႊာ (၁) မတည္ေငြရင္း၏ အမ်ားဆံုး ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ဘဏ္သည္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ဳိးအား အနည္းဆံုးရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးအေျခအေနကို ေန႔စဥ္တြက္ခ်က္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ ပံုစံအတုိင္း သီတင္းပတ္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အခ်ဳိးအား ဗဟုိဘဏ္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ အပတ္စဥ္ ရက္သတၱပတ္ကုန္ဆံုးသည့္ေန႔၏ ေနာက္တစ္ေန႔ အလုပ္လုပ္ရက္တြင္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ ႀကိဳတင္ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းျပင္ပရွိ အျခားရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚသည့္ အခါတုိင္း အဆုိပါဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ လ်ာထားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ထားရမည္။ ယင္းသုိ႔လ်ာထားရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈျဖစ္ေပၚသည့္အပုိင္းကုိသာ လ်ာထားရန္မဟုတ္ဘဲ ေခ်းေငြႏွင့္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေခ်းေငြ လက္က်န္အားလံုး၏ အတုိး၊ အရင္းႏွစ္ရပ္စလံုးေပၚတြင္ လ်ာထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီဆုိသည္မွာ ဘဏ္၏အဓိကမတည္ေငြရင္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ထုတ္ေခ်းသည့္ေခ်းေငြကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ဦးသုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားသည္ တူညီသည့္မိခင္ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တူညီေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိျခင္း၊ ယင္းတုိ႔ထဲမွ တစ္ဦးသည္ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားရွိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ အာမခံသည့္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခဲြေ၀လုပ္ကုိင္မႈ စာခ်ဳပ္စသည္ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးဆက္ႏႊယ္မႈရွိျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕ကုိ ကုိက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္တုိ႔အၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗဟုိဘဏ္က ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ား အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီး  အဓိကအခ်က္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္အထိ ဘဏ္မ်ားမွထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ စာရင္းပုိ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအနက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္  ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏုိင္ေသာ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအား ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါက သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ဳိးသတ္ မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းကုိလည္း အခ်ဳိးတြက္ခ်က္မႈပံုစံတြင္ပါရွိသည့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ထက္ ပုိ၍က်န္ရွိေသာ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားတန္ဖုိး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ကုိပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ခ်မွတ္ေပးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပည္       တြင္းဘဏ္မ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္  အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဏ္မ်ား၏ အဓိက၀င္ေငြအရင္းအျမစ္သည္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမွျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ေခ်းေငြရရွိေရးက အဓိကလုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေခ်းေငြရရွိရန္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိသာ အာမခံအျဖစ္လက္ခံ၍ ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားပုိမုိလံုျခံဳ စိတ္ခ်ရမည္လား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းေငြရရွိရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္မလား စသည့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၏ ပဲတင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပဲစင္းငံုေျခြေလွ႔ေနသည္ကို ပဲသိမ္းရာသီက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သက္ထိန္၀င္း)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျပည္ပ ပဲေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံု၊ ပဲတီစိမ္းတုိ႔၏ အဓိကပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ျမန္မာအပါအ၀င္ ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အိႏၵိယေစ်းကြက္ကုိ အားထားတင္ပုိ႔ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲေစ်းကြက္ကုိ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ ကန္႔သတ္ခံလုိက္ရေသာ ပဲစင္းငံု၊ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းပဲ အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ အိႏၵိယေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ ေမွ်ာ္ကုိးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားက ျပည္တြင္း စားသံုးမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထုိးဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္ပပုိ႔ကုန္၀င္ေငြလည္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားသည့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ပဲစင္းငံုတင္သြင္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကုိ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတင္သြင္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ကုိ တန္ခ်ိန္သံုးသိန္း သတ္မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကန္႔သတ္မႈမွာ အစုိးရခ်င္း G to G တင္သြင္းရန္ ကတိျပဳထားသည့္ ပမာဏအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ မရွိဟုဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယၾကား ပဲတင္ပုိ႔မႈတြင္ G to G သေဘာ တူညီမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္၏ အဓိက၀ယ္လက္ ေပ်ာက္သြားမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ယင္းကန္႔သတ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚၿပီးခ်ိန္တြင္  ျပည္တြင္း၌ ပဲစင္းငံုလက္က်န္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ မတ္ပဲလက္က်န္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀၀၀ ခန္႔က်န္ရွိႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းက ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ေၾကညာခ်က္မထြက္ေပၚမီ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခဲြ၀န္းက်င္ႏွင့္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ရွစ္သိန္း၀န္းက်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနရာမွ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ရက္ပုိင္းအတြင္း ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းေအာက္ႏွင့္ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခဲြ ေအာက္ထုိးဆင္းခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုိးဆင္းမႈေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ပဲမ်ားျပန္လည္ ၀ယ္ယူရန္ အိႏၵိယအစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အိႏၵိယဘက္မွ ျပန္လည္၀ယ္ယူခ်ိန္တြင္ G to G အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၏ ကန္႔သတ္မႈစတင္ခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ပါ ေခတၱပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ကုန္စည္ဒုိင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယအစုိးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ မပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းအလြန္အကြၽံ က်ဆင္းမႈမျဖစ္ေပၚရန္ သတ္မွတ္ေစ်းတစ္ခု ထားရွိကာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ မတည္၍ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိပဲမ်ားကုိ ၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိကုန္သည္မ်ား ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အားေလ်ာ့သြား၍ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံုေစ်းမ်ား ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေစ်းႏႈန္းေအာက္မ်ားစြာ က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ပဲေစ်းႏႈန္း မပ်က္ျပားေစေရးအတြက္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ငါးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္း၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ က်ပ္ေလးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္း စတင္၀ယ္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရးအဖြဲ႕၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲေစ်းမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ရာ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇၀၀၀၀  ၀န္းက်င္၊ ပဲစင္းငံုနီ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၃၀၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲေစ်းကြက္ ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ခ်ိန္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ ၂၅ သိန္း၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အတိတ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၇ ႏွစ္စတြင္ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ ၁၂ သိန္း၀န္းက်င္၊ ပဲစင္းငံုအနီတစ္တန္ က်ပ္ရွစ္သိန္းခဲြ၀န္းက်င္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ထက္၀က္ေက်ာ္ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တင္ပုိ႔မႈထက္၀က္ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ ကာလတူတင္ပုိ႔မႈတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၃၄၃ သန္းေလ်ာ့ နည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲစုိက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈသည္ အိႏၵိယေစ်းကြက္ကုိသာ အဓိက ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္ ထိ      ခုိက္ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားေစခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ ေပၚခဲ့သည့္ကိစၥသည္ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း အေပၚမွီခုိအားထားမႈႏွင့္ သမား႐ုိးက် ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈပံုစံသာရွိသည့္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္အတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

အြန္လိုင္းေလာင္းကစားမႈကို စစ္ေဆးရန္အေၾကာင္းျပၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပိတ္လိုက္သည့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္ ကုန္သြယ္မႈေငြစာရင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔က အြန္လုိင္းေလာင္းကစားမႈကုိ စစ္ေဆးရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပိတ္ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ ခု အနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ဘဏ္အေကာင့္ ၁၃၂ ခုပါ၀င္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဇြန္ ၁၅ ရက္မွစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ယာယီပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ သိလွ်င္သိခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ စီးပြားေရးေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္ စတင္ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ထပ္မံပိတ္သိမ္းမႈ သတင္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသံ႐ုံးသုိ႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္း၊ အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းခဲ့အား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ပိတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပန္ လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ေရႊလီၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မ တီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ အစုိးရဌာန တာ၀န္ခံတုိ႔ထံ ညႇိႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားထားခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕အစုိးရ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးစီးအ ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာအဖြဲ႕တို႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္နယ္သုံးခုတြင္ အြန္လုိင္းမွ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ၿပီး ေငြေၾကးမ်ား တရားမ၀င္လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံေရႊလီၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ ခုကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေခတၱပိတ္ထားခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ဘဏ့္ အေကာင့္ ၁၃၂ခုပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ အြန္လုိင္းေလာင္းကစားမႈကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရဲခ်ဳပ္႐ုံးမွ တုိက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အေကာင့္မ်ား စိစစ္ျခင္းသည္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အမႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား အျမန္ဆုံးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား စိစစ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္လည္း အထူးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ကုိင္ၾကေသာ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား အပိတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးတူစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ တရားမ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို  တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ လတ္တေလာကာလမ်ား၌ တ႐ုတ္သက္ဆိုင္ရာဌာနက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို စံုစမ္းမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေပးပါရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ကုန္သည္အခ်ိဳ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုပိတ္ထားေသာ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ ယာယီလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တရား၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပံုမွန္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔၏ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံခန္႔ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသတြင္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးျဖစ္လာေအာင္ နံပါတ္တစ္အေနနဲ႔ လက္ရွိကုန္သြယ္ေရးကိုထိန္းထားမယ္။ နံပါတ္ (၂) က  BiLeteral Agreement လုပ္လို႔ရရင္လုပ္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔  ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈရေအာင္လို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး  အထူးသျဖင့္ ဆန္ႏွင့္ေျပာင္းစသည္တို႔ကို အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္ကမူ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ မၾကာခဏဆို သလိုအဖမ္းအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ႏွင့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ဂယက္

မီးဖိုေခ်ာင္သံုး စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္အပါအ၀င္ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ စသည့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းသိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ၾကက္သြန္နီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေႏြၾကက္သြန္စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား ယခင္ႏွစ္က တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၄၀၀ ၀န္းက်င္မွ ၂၀၁၇  ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်ပ္ ၆၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၾကက္သြန္တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိ ရွိလာသည္။၂၀၁၆  ခုႏွစ္ ကာလတူထက္ေစ်းႏႈန္းထက္ တစ္ဆ၀န္းက်င္ ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည္တြင္းၾကက္သြန္နီေစ်း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယခုႏွစ္ ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းမွာ သံုးႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀၀ အထိပင္ ေစ်းရွိလာသည္။ ၾကက္သြန္နီ အရြယ္အစားႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕မႈအေပၚ မူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈရွိသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ၾကက္သြန္နီမ်ားလည္း ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ခန္႔က ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၆၀၀၀၊ က်ပ္ ၇၀၀၀ အတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းဆန္လက္က်န္ နည္းလာခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ဆန္သိုေလွာင္ထားသူမ်ားက ေငြတိုးႏွင့္ အျမတ္အစြန္းတြက္ခ်က္ကာ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းစားသံုးေနသည့္ ဆန္ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ယင္းကဲ့သို႔ ဆန္ေစ်းျမင့္တက္သြားျခင္းသည္ ျပည္တြင္းလက္က်န္နည္းၿပီး ဆန္သစ္ေပၚခါနီးျဖစ္လာသျဖင့္ ေလွာင္လက္မ်ားက ထုတ္ေရာင္းလာသည့္အခါ အခ်ိန္ကာလ၊ ေငြတိုးႏွင့္ အျမတ္အစြန္းကိုတြက္ခ်က္၍ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္း ေရးမွဴးဦးသန္းဦးက  ျပည္တြင္းစားသံုးဆန္က ေပၚဆန္းေမႊးေရာ၊  ဇီယာပါ ေစ်းတက္ေၾကာင္း၊ ၂၅ မွတ္ ဆန္မွာ အျမင့္ဆံုး ၁၀၈ ေပါင္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၂၀၀၀ ေစ်းျဖစ္သြားသည္။ ဆန္ေခ်ာမ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊဘိုေပၚဆန္းသည္ ယခင္လက က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ခန္႔မွ က်ပ္ ၅၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။ ဇီယာရွယ္မွာမူ  က်ပ္ ၂၇၀၀၀ ခန္႔မွ က်ပ္ ၃၀၀၀၀အထိ ေစ်းတက္ခဲ့သည္ဟု ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ဆန္ေစ်းအေျခအေနကို ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပိုင္းက အထူးသျဖင့္ ဆန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ ေျမာင္းျမဇီယာရွယ္တစ္ အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၂၅၀၀၊၂၃၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ရာမွ က်ပ္၂၄၀၀၀ေစ်းရွိလာကာ ေစ်းတန္းေနေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ က်ပ္၂၅၀၀၀ ခန္႔  အထိ ျပန္တက္လာေၾကာင္း၊

ဆန္ေခ်ာေစ်းအေနျဖင့္ ေပၚကြၽဲရွယ္၊ ေပၚဆန္းေမႊး(ရွယ္)၊ ေပၚဆန္းလတ္စသည္တို႔မွာ ယခင္ ၂၇၅၀၀၊၂၈၀၀၀က်ပ္မွ ယင္းကာလတြင္ က်ပ္ ၃၃၀၀၀ အထိ ေစ်းရွိလာကာ တစ္အိတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ေစ်းတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊဘိုေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ၄၇၅၀၀၊ ၄၈၅၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္မွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်ပ္ ၅၁၀၀၀၊ ၅၁၅၀၀ခန္႔အထိ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း၊ ေျမာင္းျမေပၚဆန္းတစ္အိတ္ လွ်င္ ယခင္က  က်ပ္  ၃၉၅၀၀ ၀န္းက်င္မွ  က်ပ္ ၄၃၀၀၀၊ ၄၄၀၀၀ အထိေစ်းျမင့္လာေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိလည္း ဆန္ေစ်းမ်ား အတက္ဘက္တြင္သာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈအပါအ၀င္ ကိစၥတစ္ခုခုျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အစိုးရကို အျပစ္တင္ျခင္းမွာ Mindset အမ်ား မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးသည့္ သေဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္က ဗဟိုထိန္း ခ်ဳပ္မႈရွိခဲ့သည့္ ေစ်းကြက္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရာမွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပိုမိုလြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ (Liberal Market Economy) ဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေန ခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ညာေမာင္းကားမ်ား တစ္ခန္းရပ္သြားေစေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လား

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ကားမ်ားကို သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားကုိသာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈမူ၀ါဒဆုိင္ရာ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ထြက္ရွိလာၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းရွိႏွင့္ၿပီး ညာေမာင္းကားမ်ား၊ တင္သြင္းၿပီးကားမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အျမင့္ေစ်းျဖင့္ ရွိေနရာမွ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၏ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအစုိးရသည္ ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ကတည္းက စတင္တင္းက်ပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကားေစ်းမ်ား စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူအမ်ားစီးေသာ ၁၃၅၀ စီစီေအာက္ ကားေစ်းႏႈန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ မွ ၉၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ Model Year သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္လာမည္ဟု ကားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၇)ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ခုႏွစ္သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္ (Consignment စနစ္အပါအ၀င္) တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ား အပါအ၀င္) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အစီအစဥ္တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ လူစီးယာဥ္မ်ားအပါအ၀င္) ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း(ဘယ္ေမာင္း)၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Mini Bus / City Bus / Express Bus ) ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပံုမွန္လုိင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈ (FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ လွဴဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈအပါအ၀င္) တြင္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ယႏၲရားမ်ား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ မီးသတ္ယာဥ္၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ နိဗၺာန္ယာဥ္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ သာသနာေရးဆုိင္ရာယာဥ္မ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Mini Bus / City Bus / Express Bus )၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း) တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈအေနျဖင့္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား  ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား/ ယႏၲရားမ်ား/ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား    ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္းတင္သြင္းရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္တြင္ အနိမ့္ဆံုး ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္က ညာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္က်န္ရွိေသာ ကားမ်ားအပါအ၀င္ ညာေမာင္းကား ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လက္က်န္ကာလတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္အထိ သတ္မွတ္ခုႏွစ္မ်ားအတုိင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ လုိင္စင္၊ ပါမစ္မ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း ျပည္ပမွေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏(၂၀ /၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆုိပါသတ္မွတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိသာ ညာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး စလစ္ေစ်းမ်ားလည္း ဒီဇင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ လက္က်န္ကာလအတြင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအရ ပါမစ္သက္တမ္းႏွင့္ သက္တမ္းတုိးကာလမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ဧၿပီလပုိင္းအထိ ညာေမာင္းကားမ်ား ၀င္ေရာက္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမာ္ေတာ္ ကားတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ညာေမာင္းကားမ်ား ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈ နည္းပါးလာသည့္အတြက္ Brand New ကားမ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားလာၿပီး လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္အားၿပိဳင္ေနဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာမီႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  Brand New ကားသစ္မ်ားက ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္လာဖြယ္ရွိေနသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားသစ္စီးေရ ၄,၂၀၀ ၀န္းက်င္ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားသစ္စီးေရ ၇,၅၀၀ ၀န္းက်င္ ေရာင္းခ်ရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ကားသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္အလုိက္တုိးတက္မႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္မားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒစတင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာအထိ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္တန္ဖုိးရွိ ကားစီးေရ ၈၈၆,၂၃၄ စီးတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ားစုသည္ တစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္းကားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယခု ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ညာေမာင္းကားမ်ားတင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္လာၿပီး ကားေစ်းကြက္အတြက္ အခ်ဳိးအေကြ႕မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။