<

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေထြေထြကုန္စည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံတံတား တည္ေဆာက္မႈ ႏို၀င္ဘာတြင္ ၿပီးစီးမည္

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းဧရိယာရွိ ျမန္မာ့စက္မႈ ဆိပ္ကမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္အမွတ္၂၁ ႏွင့္ ၂၂ တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေထြေထြကုန္စည္ႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ တင္ခ်ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္မႈ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Ltd မွ သတင္းရရွိသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အေထြေထြ ကုန္စည္ႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံတင္ခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အံု တည္ေဆာက္ရန္ Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Ltd မွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိလုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္အမွတ္၂၁ ႏွင့္ ၂၂ အား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏွစ္ရွည္ေျမဂရန္ ငွားရမ္းျခင္း (ေျမငွားစာခ်ဳပ္) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အံုမ်ား တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အေထြေထြကုန္စည္ႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ တင္ခ်ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္မႈအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ ဂ်ဳံစက္႐ံုႏွင့္ ဆီသိုေလွာင္ကန္မ်ား တည္ေဆာက္မႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

“ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္မႈက သုံးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခား က်န္တဲ့ စက္႐ံုနဲ႔ ဆီသိုေလွာင္ကန္ေတြ တည္ေဆာက္မႈကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ၿပီးစီးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Wilmar Myanmar Port Terminals (Thilawa) Ltd မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ၌ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္သည့္ အေထြေထြကုန္ပစၥည္းတင္ တံတားေလးစင္းႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံတံတား ေလးစင္းရွိၿပီး ဆိပ္ကမ္းတံတား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာရွစ္ခု လ်ာထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ခံတံတားႏွစ္စင္း အပါအ၀င္ ကုန္ေသတၱာတင္ တံတားေလးစင္းအား အသစ္ဖြင့္လွစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ၏ ျပင္ပျဖစ္သည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးရွိ သီလ၀ါကမ္းနားေဒသတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ အက်ယ္မီတာ ၂၀၀၊ မီတာ ၇၅၀ ရွည္ၿပီး ၃၇ ဒသမ ၇ ဧကရွိေသာ ဆိပ္ကမ္း ၃၇ ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

September 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.