ၿဗိတိန္က ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားတြင္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ပုဂၢလိက ကြၽန္းစိုက္ခင္း တည္ေထာင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မည္

ရခိုင္႐ိုးမေတာင္တန္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားတြင္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ပုဂၢလိက ကြၽန္းစိုက္ခင္း တည္ေထာင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠံႀကိဳး၀ိုင္း၊ အကြက္အမွတ္ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ သံုးဆယ္ႀကိဳး၀ိုင္း၊ အကြက္အမွတ္ ၆၄၊ ၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇၊ ၆၈၊ ၆၉၊ ၇၄၊ ၇၁ (ပိုင္း) တို႔တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက Global Agriculture Joint Venture Co.,Ltd အမည္ျဖင့္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ကိုင္မည္ဟု သိရသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ သစ္ေတာသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးႏွင့္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ကတိက၀တ္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဲခူး႐ိုးမအား ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာ ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ ၁၀ ႏွစ္တာ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ ေတာနိမ့္ေတာပ်က္ ဧရိယာႏွင့္ ရြက္အုပ္ပြင့္ ေတာမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေတာမ်ား ျပဳစုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္မွ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခုႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ငါးႏွစ္ကာလ ႏွစ္ခုခြဲျခားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ပုဂၢလိက ကြၽန္းစိုက္ခင္း တည္ေထာင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဒၚလာ  ၁၁၅ ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ထဲမွာ လယ္ယာက႑မွာ ေလးခုရွိတယ္။ ေလးခုက စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲ မွာ ယူေကက ၁၁၅ သန္းနဲ႔ အမ်ားဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံထားပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။