<

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ရန္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (DICA) အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံအထိ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာရန္ လ်ာထားၿပီး စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (Myanmar Investment Promotion Plan) စာအုပ္အား မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ယင္း စီမံကိန္းစာအုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ၀င္ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ဆိုသည္။

“အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရတိုစီမံကိန္း စတဲ့ကာလေပါ့။ တစ္လ၊ တစ္လ အၾကမ္းဖ်င္း သန္း ၅၀၀ ေလာက္ ၀င္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ရဲ႕ အေျခအေန ျခံဳေျပာလိုက္ရင္ အနည္းဆံုး သန္း ၅၀၀ ေလာက္ ၀င္တယ္။ ဒီႏွစ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ေျခာက္လတို ဘတ္ဂ်က္ကာလ အတြင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျခာက္လအတြင္းမွာ တစ္လကို သန္း ၃၅၀ ေလာက္ ပ်မ္းမွ်ေပါ့ ၀င္ပါတယ္။ ဒီေျခာက္လအတြင္းမွာ နည္းနည္းေလးေတာ့ ေလ်ာ့သြားတယ္။ ေလ်ာ့ေပမယ့္လည္း အခု ကြၽန္ေတာ္တို႕ လာမယ့္ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က စၿပီးေတာ့ စက္တင္ဘာ ၃၀ မွာ ၿပီးပါမယ္။ အဲဒီအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ လ်ာထားတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည့္သြားမယ္လို႔ တြက္ခ်က္ထားပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၃၅-၂၀၃၆ ခုႏွစ္အထိ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ကာ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ခုအား ကာလတစ္ခုအျဖစ္ ပိုင္းျခားကာ ကာလတို၊ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္မ်ား စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရကာလသည္ ကာလတိုစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ “ပထမ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရ ကာလအတြင္းမွာ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေပါ့၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၈၀၀ ေပါ့၊ ႏွစ္စဥ္ရေအာင္ လုပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လုပ္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကာလတိုအပိုင္းေတြကို ဒီစီမံကိန္းႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္မွာ အဓိကလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြေပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔က လိုအပ္တဲ့ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႕ညိႇႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္တယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ေဆာင္ရြက္တဲ့ဘက္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္ကို ဆက္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ပိုမို အားေကာင္းလာေစရန္၊ ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေဆာင္မည့္ ခိုင္မာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္း အားေကာင္းလာေစရန္၊ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္လံုး ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဂဟစနစ္ တစ္ခုလံုး ေကာင္းမြန္လာေစရန္ စသည္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက “ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚဖို႕တင္ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့၊ အထူးအားျဖင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ဒါေတြက တိုးတက္လာရမယ္။ တိုးတက္လာမွသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားက ၀င္လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ က်န္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားလည္း အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ပိုခံစားရမယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္လည္း ပုိၿပီးေတာ့ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႔ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ လုပ္ရတာ စရိတ္အားျဖင့္ေရာ က်န္တဲ့ Resources အားျဖင့္ေရာ သက္သာတဲ့ ေနရာမ်ဳိး ဖန္တီးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးရယ္။ ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မျဖစ္မေန လိုအပ္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ပုိၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ အလုပ္ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြမွာ နည္းပညာေတြ ပိုရဖို႔၊ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ရလာဖို႕ ဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ငါးရပ္အား သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အလိုက္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

 

October 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.