<

ထုတ္လုပ္ေရးသြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္သစ္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ေရာင္းေစ်းကုိ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့က်ရန္ ၀န္ထမ္းဦးေရ သံုးလဆက္တုိက္ေလွ်ာ့ခ်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္စက္႐ုံ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ထုတ္လုပ္ေရးသြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္သစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္ကုန္ေရာင္းေစ်းကုိ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က်ႏုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းဦးေရ သံုးလဆက္တုိက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္း (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားမွာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ဆက္လက္ ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈေအာ္ဒါသစ္ မွာယူမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေနရာ အားလံုးတုိ႔ထဲတြင္ လစဥ္က်ဆင္း လာခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထုိး ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ စြမ္းေဆာင္မႈ အရွိန္က်လာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ စစ္တမ္းက သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ စံခ်ိန္တင္ တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း နိမ့္က်လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ညႊန္ျပခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္း ၄၇ ဒသမ ၅ ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ ၄၆ ဒသမ ၄ ထက္ တုိးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း က႑တစ္ရပ္လံုး၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ သိသိသာသာ ဆုိးရြားေနေၾကာင္း ဆက္လက္အခ်က္ျပ ေနဆဲျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာစစ္တမ္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္ေရး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တသီတတန္း စံခ်ိန္သစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က သြင္းကုန္၀ယ္ေစ်းမ်ား  ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပခဲ့ၿပီး အစီရင္ ခံစာအမ်ားစုတြင္ အထူးသျဖင့္ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း နိမ့္က်လာေနျခင္းမွာ  သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ တန္ျပန္အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ စစ္တမ္းသမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။

ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ အမ်ားအျပားက ေယဘုယ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားမွာ ယခုလထဲတြင္ ၀ယ္လုိအားကုိ နိမ့္က်လာေစခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ေစ်းကြက္၏ ၀ယ္လုိအား က်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမ်ားကုိပါ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထုိး တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ သြင္းကုန္မ်ား ရွားပါးလာေစကာ ထုတ္လုပ္မႈကုိ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္လာေစသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလသည္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား သံုးလဆက္တုိက္ က်ဆင္းလာခဲ့သည့္ လျဖစ္ကာ က်ဆင္းမႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ အထင္အရွားျဖစ္ခဲ့သည္။

ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ပုိမုိလာမႈႏွင့္အတူ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား၊ ေစ်းႀကီးလာမႈအျပင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလုပ္သစ္က်ဆင္းလာျခင္းက ထုတ္လုပ္သူတုိ႔အား သြင္းကုန္မ်ား အပုိ၀ယ္ယူမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်လာေစခဲ့သည္။ လမ်ားစြာအတြင္းမွာ ထည့္သြင္းကုန္၀ယ္ယူမ်ားကုိ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းမွတ္တမ္းအတြက္ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္လာသည္။ ထုတ္လုပ္သူတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာလ၏ လက္က်န္ သုိေလွာင္ကုန္မ်ားကုိ မလႊဲသာမေရွာင္သာ အားကုိးခဲ့ၾကရရာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ႏႈန္း နီးပါးအထိ ျပန္လည္က်ဆင္း သြားခဲ့သည္။ ယင္းအေတာအတြင္းမွာ ၀န္ထမ္းဦးေရပမာဏမ်ားမွာ သုံးလဆက္တုိက္ ေလွ်ာ့ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစစ္တမ္းကုိ ျပဳစုေပးသည့္ HIS Markit မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sian Jones က “စက္တင္ဘာ စစ္တမ္းေဒတာက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုတ္လုပ္သူေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အေျခအေနေတြ ရွိတာကုိ အခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚလာေစ်းပုိမုိ ထုိးတက္လာေနတာက ထည့္သြင္းကုန္စရိတ္ေတြကုိ အလ်င္အျမန္ တုိးလာေစတာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းေတြ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္မားလာတာရဲ႕ အက်ဳိးဆက္မွာ အဓိကအက်ဆံုး အခက္အခဲႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေထြေထြ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအားေတြက ၀ယ္လုိအားကုိ အ႐ႈိက္ထုိးလုိက္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ေအာ္ဒါသစ္ေတြ က်ဆင္းလာခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ပစၥည္းအသစ္ ၀ယ္ယူလုိစိတ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ပစ္လုိက္ပါတယ္။ ရလဒ္အျဖစ္ အလုပ္သစ္ ခန္႔ထားမႈအေပၚ ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္တမ္းကုိ HIS Markit က စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေကာက္ယူစုစည္း ရရွိသည့္ စစ္တမ္းမူလကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အေျခစုိက္ Nikkei မီဒီယာအုပ္စုက ပံ့ပုိးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

October 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.