<

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ သီလ၀ါဇုန္-ဘီ၏ Phase – 3 ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္

MTSH ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဇုန္-ဘီ ၏ Phase – 3 ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Event Park ၌ က်င္းပသည့္ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH) ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ MTSH ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“Zone A က ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ ျပည့္မီသြားၿပီဆိုေတာ့ ေစာင့္ေနၾကတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္ၾကတဲ့ အျခားအျခားေသာ စက္႐ံုေတြ လာႏုိင္ဖို႔အတြက္ Zone B ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ပါတယ္။ Zone B အတြက္ ဟက္တာ ၇၀၀ လ်ာထားပါတယ္။ အဲဒီဟက္တာ ၇၀၀ ထဲက ဇုန္ဘီရဲ႕ First Phase ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ Second Phase ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ Third Phase ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ” ဟု MTSH ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေျခာက္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၁၂ ဦး၊ ေဒၚလာသန္း ၁၄၀ ဖိုး ထပ္မံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ ယခင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၈၂ ဦးမွ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၅၀ ရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၄ ဦးႏွင့္ ေဒၚလာသန္း ၁၁၉၀ အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone A တြင္ စုစုေပါင္း စက္႐ံုေျမကြက္မ်ား၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Zone B, First Phase တြင္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရာင္းခ်ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH) ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ သီလ၀ါေဒသတြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခြၽန္လႊာအရ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖက္စက္ကုမၸဏီထူေထာင္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုးခုက ဦးေဆာင္၍ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH) ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ MTSH ၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈသည္ ကမၻာတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အလ်င္ျမန္ဆံုး ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္းေအာင္က ဆိုသည္။

“သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကေလာက္ မမ်ားေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား  ဆက္လက္ ၀င္ေရာက္လာေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အနာဂတ္မွာ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏုိင္တဲ့ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားနဲ႔အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္” ဟု MTSH ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

 

September 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.