<

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္အထက္ေရာက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၅၀ ၀န္းက်င္ရွိေန

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္  ၁၅၅၀ ၀နး္က်င္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္  ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာဆက္ လက္အားေပ်ာ့ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသ မ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၈၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထက္ ျပန္တက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံ ခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀  ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀  ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၈၅ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္  ၁၆၂၂ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆၅၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ထပ္တင္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာ ေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀၊ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၆၂၂က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆၅၀ အထိ ဆက္တက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၅၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေစ်းႏႈန္းထက္ ၁၀ က်ပ္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၈၂၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၄၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၇၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၈ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၆ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၃ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၃၈ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

 

September 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.