<

ေဒၚလာေစ်းျမင့္ေနသည့္အျပင္ ကမၻာ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသာ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ လ်ာထားမႈထက္ ေဒၚလာသန္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ေနသည့္အျပင္ ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားခ်က္ကို ေဒၚ လာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ သတ္မွတ္ကာ ယခင္ႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

“လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္ႀကီးမွာေတာ့ ၅ ဒသမ ၈ ေလာက္မွန္းတယ္။ ဒါက လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္ေပါ့။ ဒါကို အတည္ျပဳဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ Global Investment က က်ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚလာကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ အခက္အခဲလည္း ရွိတာက ဒီဘက္မိုးတြင္း ေျခာက္လကေတာ့ နည္းမွာပဲ” ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္လ်ာထားခ်က္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံအထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၈ ဘီလ်ံအထိ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ယခင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအေဟာင္းမ်ားက ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ပါက ယင္းႏွစ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္  ျပန္မစမီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ မွ  စက္တင္ဘာအထိကို ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ကုန္ဆံုးရန္ တစ္လအလိုအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ယခင္ခြင့္ျပဳၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားမႈ စသည့္က႑ သံုးခုစလံုးမွ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၈ ဘီလ်ံအထိသာ ၀င္ေရာက္ထားသည့္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံျပည့္မီရန္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံခန္႔အထိ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“သာမန္တြက္ရင္ ဘ႑ာႏွစ္ႀကီးေပါ့။ ႏွစ္လကို ေျခာက္ဘီလ်ံ၊ ၾကားကာလ ေျခာက္လကို သံုးဘီလ်ံ တြက္ထားတာ။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာက အားလံုးသိတဲ့ အတိုင္းပဲ။ ႏိုင္ငံတကာ တခ်ိဳ႕လြဲမွားေနတဲ့အျမင္ေတြ ဒါကတစ္ခ်က္။ ဒီေျခာက္လလံုးလံုးက မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္သြားေတာ့။ ဒီဘက္ေျခာက္လနဲ႔ ဟိုဘက္ေျခာက္လမွာက Construction လုပ္ရတာတို႔၊ Investment ၀င္ရတာတို႔ရွိတာေပါ့။ သံုးဘီလ်ံမွန္းထားတာက ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ စက္တင္ဘာမွာဆို ျပည့္မီဖို႔ေတာ့လိုမယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အခု ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေလာက္ရထားေတာ့ စက္တင္ဘာတစ္လလံုး က်န္ေသးတယ္။ ထပ္တိုးတာနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဘီလ်ံ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ သြားလိမ့္မယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်သည့္အျပင္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ သတ္မွတ္ကာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ၀ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံအထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အာရွေဒသမွာရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈက လံုး၀က်သြားျခင္း မရွိပါဘူး” ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းက႑ ၁၂ ခုသုိ႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆ ဒသမ ၄၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္က အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စင္ကာပူသည္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

September 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.