<

ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းေနျခင္း အပါအ၀င္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္တင္ျပ

ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသုိ႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းပါးေနျခင္း အပါအ၀င္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကို  ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ သိရသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြအၾကား အခ်ိန္တိုအတြင္း အတက္ၾကမ္း၊ အက်ၾကမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈကို စနစ္တက် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိက အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွ တင္သြင္းမႈအေပၚ Quota, Tariff Rate Quota, Minium Access, Standards, Specifications၊ အခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္စနစ္တို႔ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ Trade Financing လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ယြမ္ေငြကို သံုးျခင္းႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဘတ္ေငြကိုသံုးျခင္း စသည့္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ Bilateral Currency Swap အစီအစဥ္ကို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ Interbank Currency Market ကို ယခုထက္ပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဘဏ္က ႀကီးမွဴးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါ၀င္မႈျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ကို အမ်ားပိုင္ ဘဏ္အျဖစ္ အျမန္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ပိုမိုထိေရာက္စြာ အားေပးေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္ဆုိင္ရာ သက္သာခြင့္၊ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ National Export Promotion ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ ထုိးေဖာက္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ထြက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ားဆီသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာမႈ နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ကာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာေရး ညိႇႏႈိင္းေပးရန္၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေဒၚလာအလြန္အကြၽံအသံုးျပဳမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ တားျမစ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကး၊ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပကာ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ေငြေၾကးမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္စီး၀င္လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ခလစာေငြမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ လြယ္ကူစြာ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခား ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ Capital Brough – in အမွန္တကယ္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ကူညီအားေပးရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို MIC, DICA တို႔က လြယ္ကူစြာ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေျမသံုးစြဲမႈ အပါအ၀င္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ စီးပြားေရးရပ္၀န္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေပးၿပီး ၂၄ နာရီ ခုနစ္ရက္ ပိတ္ရက္မရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အေသးစား ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရယူမႈ၊ စီး၀င္မႈမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ လ်င္ျမန္စြာ စိစစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က တင္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေစမႈမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္မည့္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ထိုသု႔ိျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး အပါအ၀င္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တင္ျပတဲ့ အခါမွာလည္း ဒီေငြလဲႏႈန္းကိစၥကိုပဲ ေဆြးေႏြးမယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ စီးပြားေရးတက္မယ္။ က်မယ္မေျပာဘူး။ စီးပြားေရးကို ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အဓိက အခ်က္ေတြပဲ တင္ျပမယ္” ဟု ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေငြ အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္က ႏုိင္ငံျခားေငြအစား က်ပ္ေငြသာ သံုးစြဲရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေသာ္က ေရးသားထားသည္။

 

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.