<

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ပြားၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ပါက ပိုမိုခံစားရသည့္ အေျခခံလူတန္းစားအခ်ဳိ႕၏ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္မည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းတြင္ ခန္႔မွန္းထားရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တို ေျခာက္လကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ပွ်မ္းမွ်ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၄ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔မွန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ျပည္သူတို႔လိုအပ္ေနသည့္ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ၊ စားသံုးမႈ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတုိ႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပွ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးစိုး၀င္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပစာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

လက္တေလာတြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ တစ္ႏွစ္အတြင္းပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ အေျခခံစားကုန္မ်ားမွာ ပွ်မ္းမွ် ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာလည္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သျဖင့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ တစ္ႏွစ္အတြင္းပွ်မ္းမွ် ၄ဒသမ ၅၈ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၏ ႏွစ္အလုိက္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၄ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာ လတ္တေလာ Year on Year Inflation မွာ ၆ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Annual Rate of Inflation မွာ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

August 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.