<

လက္ရိွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းလာရာ လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့ေစရန္ ေငြေၾကးစနစ္အတြက္ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ အစိုးရထံတင္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆိပ္ကမ္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့ရာ လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့ လာေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးစနစ္အတြက္ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္အား အစိုးရမွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ First Quarter Report တြင္ တင္ျပထားသည္။

အစိုးရထံ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ Infrastructure ျမႇင့္တင္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တိက်သည့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ရန္၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အားေကာင္းေအာင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေပးႏုိင္မည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း က႑ကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုသည့္ သီးျခားဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ ေငြေၾကးစနစ္အတြက္ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ အခ်ိန္ေငြကုန္ သက္သာသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္က႑ကို ပိုမိုတုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ားျပည္သူနားေနရာ အပန္းေျဖသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေမြအႏွစ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ နည္းပညာမ်ား ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား၏ ဥာဏပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္အတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ စနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္သာမက ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးသို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္တို႔လည္း တင္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး က႑အားလံုးနီးပါး က်ဆင္းလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔က်ဆင္းလာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္း၊ အခြန္ႏွင့္ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္၊ ေငြေၾကးရရွိမႈႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမရွိျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္၊ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကိစၥႏွင့္ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအား စသည့္အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ျဖင့္ တုိင္းတာေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေန ေကာင္း မေကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ရသည္/မေကာင္းမြန္သည္ႏွင့္ လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ပကတိ အေနအထားအတုိင္း သိရိွရန္ အေျခအေနမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေမာင္းႏွင္အားသည္ အဓိကက်သျဖင့္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ ကိစၥရပ္အားလံုးကို ေျဖရွင္းရန္ တိက်ခိုင္လံုသည့္ သတင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိုက္႐ိုက္ရရွိေစရန္ B4 B Insights Forum ကို သံုးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး စနစ္တက် စာတမ္းမ်ားျပဳစု၍ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အၾကံျပဳတင္ျပၿပီး ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.