<

ျမန္မာ့သဘာ၀ေရျပင္မွ ဖမ္းယူရရွိေသာ ပုစြန္မ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုး အေၾကာင္းၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ေရျပင္မွ ဖမ္းယူရရွိေသာ ပုစြန္မ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ ရရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုစြန္ႏွင့္ ပုစြန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ တင္ပို႔မႈတိုင္းအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည့္ ‘ပုစြန္ တင္ပို႔/တင္သြင္းသူ ေၾကညာလႊာ’ (DS – 2031 form) ပုံစံပူးတြဲကို ေပးပို႔ရမည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ုံးက အေၾကာင္းၾကားလာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ ေပးပို႔လာေသာ ‘ပုစြန္တင္ပို႔/တင္သြင္းသူ ေၾကညာလႊာ’ ပုံစံ ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ အဆိုပါပုံစံကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပုစြန္ႏွင့္ ပုစြန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈ အားလုံးအတြက္ ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တင္ပို႔မႈ တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္  လက္မွတ္အကြက္မ်ား အားလုံးတြင္ မူရင္းလက္မွတ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါပုံစံသည္ အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက လိုအပ္၍ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ တင္သြင္းသူအေနျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ေန႔မွစ၍ သုံးႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ပုံစံတြင္ပါရွိေသာသတင္း အခ်က္အလက္၊ လက္မွတ္၊ လိပ္စာ အစရွိေသာ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မျဖစ္မေန ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ ပုံစံမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုံစံတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို လြယ္ကူရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပုံစံမ်ားကို ေဒသအလိုက္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း  ျပန္လည္ထုတ္ေပးထားေသာ မည္သည့္ပုံစံမဆို ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိရန္မွာ တင္ပို႔သူ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါပုံစံတြင္ျဖည့္ စြက္ရမည့္ အကြက္ေပါင္း ကိုးကြက္ပါရွိၿပီး ၎အကြက္မ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ အကြက္ အမွတ္ (၁) တြင္ ပါရွိေသာ ဖမ္းယူသည့္ႏိုင္ငံ ဆိုသည္မွာ (၁) အဆိုပါ ႏိုင္ငံအတြင္းကန္ျဖင့္ ေမြးျမဴထားေသာ ပုစြန္ (သို႔မဟုတ္) (၂) အဆိုပါ ႏိုင္ငံ၏ ေရပိုင္နက္အတြင္း ဖမ္းယူရရွိေသာ ပုစြန္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

အကြက္ (၂) တြင္ (အကယ္၍ အဆင္ေျပပါက) တင္ပို႔မည့္ ပုစြန္၏ ေမြးျမဴရာကန္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာ မွဖမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း အမည္ႏွင့္လိပ္စာ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး အကြက္အမွတ္ (၃) ပါ တင္ပို႔သူ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားရွိ ၀ယ္ယူသူ (ဥပမာ-အေမရိကန္ (သို႔မဟုတ္) တတိယႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူသူ) ထံသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မည့္ ဖမ္းယူသည့္ႏိုင္ငံမွ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္ (၄) တြင္ အေမရိကန္မွ တင္သြင္းသူ (သို႔မဟုတ္) မူရင္းကုန္စည္ လက္ခံသူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာတို႔ကို ထည့္သြင္းေရးသား ရမည္ျဖစ္ကာ အကြက္အမွတ္ (၅)ပါ တင္ပို႔မည့္ရက္ ဆိုသည္မွာ တင္ပို႔မည့္ ကိစၥအတြက္ ဖမ္းယူရရွိသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးဆိပ္ကမ္းမွ သေဘၤာတင္ ထြက္ခြာသည့္ေန႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အကြက္အမွတ္ (၆) တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စည္း၀ါးညီ အေကာက္ခြန္ဇယား နံပါတ္ (HTS) အလိုက္ ကုန္ေသတၱာမ်ား/အမႈတြဲမ်ားအလိုက္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ သီးျခား သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘၤာလိုင္းမ်ား အလိုက္ႏွင့္ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ  အသားတင္ အေလးခ်ိန္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ အကြက္တြင္ ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္(၇) တြင္မူ ေရးသားထားသည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အကြက္တြင္ အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ ၎အကြက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေရးသားထားသည္မွာ ပုစြန္သည္ (က) ပင္လယ္လိပ္မ်ားအား ဆိုးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ (ခ) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရျပင္အတြင္း  ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ အခန္း ၆၀၉ ၏ P.L. 101 – 162 ႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးသည့္ ႏိုင္ငံ၏ တင္ပို႔သည့္ရက္စြဲအရ  အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္( ၇ )၏ အမွတ္ စဥ္ (က) ကို ေရြးခ်ယ္မည္ ဆိုပါက (၁) ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳမီ ကန္မ်ားျဖင့္ အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္ ေမြးျမဴထားေသာ ပုစြန္ျဖစ္ရန္၊ (၂) ဖမ္းယူရာတြင္ လိပ္မ်ား ပါရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ဖယ္ထုတ္ေပးေသာ ကိရိယာကို အသုံးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားျဖစ္ ဆြဲပိုက္ခ် သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူထားေသာ ပုစြန္ျဖစ္ရန္၊ (၃) စက္ကိရိယာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) လွ်ပ္စစ္လႈိင္းတန္း ဆူးခ်ိတ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားႏွင့္ ဒလက္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူထားျခင္း မဟုတ္ေသာ အထူးသီးသန္႔ ဖမ္းယူထားေသာ ပုစြန္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ (၄) ပုစြန္ဖမ္းယူျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ပင္လယ္လိပ္မ်ား ျပန္႔ပြားမႈကို မထိခိုက္ေစရန္ အေမရိကန္ Department of State  က စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္(၈) ၌ အကြက္ အမွတ္ (၇) အား  စစ္ေဆးၿပီးပါက ယခုအပိုင္းတြင္ ကုန္ပို႔ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ တာ၀န္ရွိသူ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ ဆိုသည္မွာ ကုန္ပို႔ႏိုင္ငံ အစိုးရက အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာ မည္သည့္အရာရွိမဆို ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကက႑ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရထံတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အကြက္အမွတ္(၉)တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သြင္းကုန္တင္သြင္းသူ (သို႔မဟုတ္) အေကာက္ခြန္ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုယ္စားရွင္းလင္းသူသည္ ဤပုံစံကို လက္၀ယ္ရရွိၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သေဘၤာတင္မည့္ ကိစၥႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀င္ေရာက္သည့္ ေန႔စြဲ၊ ၀င္ေရာက္သည့္ ဆိပ္ကမ္း၊ ၀င္ေရာက္သည့္ နံပါတ္ႏွင့္ လက္မွတ္တို႔အား  ျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပုစြန္ႏွင့္ ပုစြန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား  တင္ပို႔လိုသူ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မျဖစ္မေန လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ စည္းကမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ (DS – 2031 form) သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားမႈ မျပဳမခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

August 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.