<

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး အတက္အက် မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တြင္ ေဖာ္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္း ေစ်းသည္တုိ႔၏ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိ၍ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး အတက္အက် မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္သံုးႏွစ္အထိ ယင္းရာခိုင္ႏႈန္း၏ အထက္တြင္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း “Cost of Doing Business in Myanmar Survey Report 2018 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကို အေကာင္းဆံုး သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပန္လည္ ေဆာင္ၾကဥ္းျခင္း တို႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ MSDP တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈအရိွဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပ ေၾကြးၿမီမွာ ေဒသတြင္း အနည္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြအရင္းအျမစ္မ်ား အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးမူ၀ါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထား မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အႏုတ္ျပသည့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္းမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္အက် ျမင့္မားျခင္းသည္ ပုိ႔ကုန္တိုးတက္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ တစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ထို႔နည္းတူစြာပင္ စီးပြားေရး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ လိုေငြဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ ေမခ႐ိုစီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ရလဒ္မ်ား ရရွိလာေစေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို လြတ္လပ္သည့္ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ျပင္ဆင္မြမ္းမံ သြားမည္ျဖစ္သည္။

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာလည္း အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေမခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္  ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.