<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၄၂ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ဆက္လက္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုတြင္ ေဒၚလာေငြစကၠဴမ်ားကို လဲလွယ္ေပးေနစဥ္

ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္၌ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ျပန္လည္က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျပည္တြင္ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၄၂ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ယူ႐ုိ၊ ေပါင္ႏွင့္ ယန္းေငြေစ်းမ်ား ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာညႊန္းကိန္းမွာ ၉၄ ဒသမ ၀၇ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဆက္လက္အား ေပ်ာ့ေနၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈၂ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္  ၀ ဒသမ ၄၇ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအျဖစ္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၄၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိခ်ဳိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္လည္း ၁၄၄၂ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ အထိ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၉၆ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ယင္းကာလအတြင္း  ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး ၇ ဒသမ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၄ ဒသမ ၀၇ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွ စ၍ ေဒၚလာေစ်းသိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္  ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀ ၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၅ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၂၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၄၂၉ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၄၃၂ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၄၃၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀၊ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၂ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၂၉ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၇၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၆၃ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၅၀ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၃ ဒသမ ၇၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၉၀ က်ပ္၊ ေတာင္ ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၃၈ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

July 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.