<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ခ်ဳိးၿပီး တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၄၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ကာ ပုိ႔ကုန္ရေငြ ၁၄၅၆ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္စာရင္းေစ်း က်ပ္ ၁၄၆၀ အထိေရာက္ရွိ

ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ခ်ဳိးၿပီး တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၄၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ပုိ႔ကုန္ရေငြ ၁၄၅၆ က်ပ္၊ စင္ကာပူဘဏ္ စာရင္းေစ်း က်ပ္ ၁၄၆၀ အထိ ေရာက္ရွိလာ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္  အဓိကက်သည့္ စီးပြားေရးေဒတာမ်ား ဆက္လက္မထြက္ေပၚမီ ေဒၚလာမွာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေစ်းသည္ ဆက္လက္က်ဆင္းေနသည္။ ဗဟုိဘဏ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတုိးႏႈန္း ဆက္လက္တုိးျမႇင့္မႈကိစၥ အလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ေဒၚလာမွာ အျမင့္ပုိင္းတြင္ ရပ္တည္ေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြက်ဆင္းမႈက ေရႊႏွင့္ အျခားအာရွေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားကုိ ၀န္ပိေစႏုိင္သည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြမွာ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနၿပီး ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈၃ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္  ၀ ဒသမ ၄၇ ယြမ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္  ၁၁ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ အထိ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၉၄ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ယင္းကာလအတြင္း  ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး ၆ ဒသမ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၄ ဒသမ ၅၀ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ေဒၚလာေစ်းသိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္  ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀ ၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၅ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၂၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၄၂၉ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၄၃၂ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၄၃၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ အထိ ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၂၇ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၇၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၆၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၈၉က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၃ ဒသမ ၇၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၈၅ က်ပ္၊ ေတာင္ ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၃၈ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

July 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.