<

၂၀၁၈-၂၀၂၀ အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းပါက Beyond Yangon ကုိ စဥ္းစားျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၊ ပုသိမ္ဆိပ္ကမ္းတို႔မွ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

၂၀၁၈-၂၀၂၀ အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းပါက Beyond Yangon ကို စဥ္းစားျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၊ ပုသိမ္ဆိပ္ကမ္းတို႔မွ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၃ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တြင္  က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါး ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ျပဳစုထားေသာ အေျခခံ (မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ဆျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္ယူလို႔ မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့၍ ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျပည္ပသို႔ ဆန္အဓိက တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၀၀၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ အသီးသီး ကုန္က်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တင္ျပသည့္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀ အထိ ကုန္က်သည့္အတြက္ ယင္းပမာဏသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိုမ်ားေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားစြာ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ၀ယ္၍မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ ေနာက္ဆံုးမွ စဥ္းစားေၾကာင္း၊  အထူးသျဖင့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္မေျပမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ စဥ္းစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေစ်းေလွ်ာ့၀ယ္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆန္သည္ အမ်ိဳးအစားတူ၊ အရည္အေသြးတူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ Quoted Price  ထက္ အျမဲဆိုသလို တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေလ့ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လယ္ယာပို႔ကုန္ႏွင့္ ဆန္၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ Think Myanmar Last မွ Think Myanmar First ျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းစရိတ္စက ျဖစ္ေစေရး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ေလ့လာအၾကံျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါး က႑အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးသန္း တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေငြရရွိေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

June 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.