<

ကမၻာ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္မႈ၊ အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီး၀င္မႈ တံု႔ဆိုင္းလ်က္ရွိ

ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္မႈ၊ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းအာ ဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီး၀င္မႈ တံု႔ဆုိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားစသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား၌ စီးပြားေရးဆုိင္ရာၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္း ထန္ေသာျဖစ္စဥ္ (Economic Tension ) မ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး မိမိႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္ အယူအဆမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဓိကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၌ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္မႈတြင္ တံု႔ဆုိင္းမႈအေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္စာရင္းမ်ား ရရွိေရး IMF ၏နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ FDI Survey မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား စိစစ္ခြင့္ျပဳ႐ံု သာမက အမွန္၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သံုးလတစ္ႀကိမ္တင္ ျပသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမွန္စာရင္းမ်ား ျပဳစုလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၄၃၃၄ ဒသမ ၇၇၉ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဧၿပီႏွင့္ ေမႏွစ္လအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၉၃ ဒသမ ၃၅၆ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ေမလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅ ခု၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၉၇ ဒသမ ၁၃၆ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၄၈ ဒသမ ၀၅၆ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

June 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.