<

ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပို႔ကုန္တင္ပို႔ရန္အတြက္ အရည္အေသြး၊ အခ်ိန္မီတင္ပို႔ႏုိင္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ သိုေလွာင္စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိဟု သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

အစိုးရသစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ စံခ်ိန္တင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပို႔ကုန္တင္ပို႔ရန္အတြက္ အရည္အေသြး၊ အခ်ိန္မီ တင္ပို႔ႏုိင္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈ အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စံခ်ိန္တင္ တိုးတက္လာျခင္း၊ ဆန္တင္ပို႔မႈ ယခင္အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္နီးပါး တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္တင္ပို႔ရန္အတြက္ အရည္အေသြး၊ အခ်ိန္မီ တင္ပို႔ႏုိင္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ သိုေလွာင္စရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈ စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ ၂၆ ရပ္ကို က႑ႀကီးေျခာက္ရပ္ ခြဲျခားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ က႑ႀကီး ေျခာက္ရပ္ျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး၊ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ပညာေပးေရးႏွင့္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ပိုမုိေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္၌ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္ေရး အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိစီးမႈ မျဖစ္ေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမတ္အစြန္းရရွိမႈ အဓိကမထားဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို အေျခခံထား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ႏွင့္အညီ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကို စနစ္တက် ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ပို႔ကုန္တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ေခတ္မီသတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ICT) အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရး၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္သာမက ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကုန္သြယ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ “ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္” ခ်မွတ္ထားၿပီး ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အားေပးျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ေ၀စု ပိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေလးရပ္တို႔ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

May 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.