<

ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ယခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းတံတားႏွင့္ ကုန္ကိုင္တြယ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု သိရ

ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ခံတံတားရွိ ကုန္ေသတၱာေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏိုင္)

ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ယခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းတံတာႏွင့္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္၏ ကုန္ကိုင္တြယ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asia World Port Management Co. မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းဧရိယာရွိ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ကုန္ေသတၱာ ေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္းကိုးစင္း အပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္ ၁၄ မ်ဳိးအား ဧၿပီ ၂၉ ရက္က စတင္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳျခင္းေနၿပီျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္း ဆိပ္ခံတံတားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ကုန္ေသတၱာ TEU ၄၀၅၃၉၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၅၄၁၆၇၁၈ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုလံုး၏ ၃၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ ဆိပ္ကမ္းတံတားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ားတြင္ ကုန္ေသတၱာ ေျခာက္လံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ RTG ကရိန္း ကိုးစင္း၊ Mobile Harbour Crane တစ္စင္း၊ ကုန္ေသတၱာ သံုးလံုးအထိ ဆင့္ထပ္ႏိုင္ေသာ Reach Stackers (RS) ႏွစ္စင္း၊ Empty Container Handlers ႏွစ္စင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း Asia World Port Management Co. မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္း၌ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားပစၥည္းသစ္မ်ား စတင္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းတံတားႏွင့္ ကုန္ေသတၱာလြင္ျပင္၏ ကုန္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈပိုင္းတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ ပိုမိုတိုးတက္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုလံုး၏ ကုန္ေသတၱာကိုင္တြယ္မႈမွာ TEU ၁ ဒသမ ၄၃ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္အတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္းဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမး္၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ခံတံတား ငါးစင္းမွ TEU ၈၈၅၇၁၄ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ကုန္ေသတၱာ၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔  ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာအတြင္း ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတံတား ငါးခုျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္/ထီးတန္း ဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ သီလ၀ါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္၍ ကုန္စည္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားအနက္ ေအးရွားေ၀ါလ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတို႔သည္ အဓိက ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.