<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္ ၂၉၆၂ စီးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၂,၉၆၂ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့ကာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ASEAN Automotive Federation မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ၂၉၁,၉၂၀ စီး၊ ထုိင္းတြင္ ၂၃၇,၀၉၃ စီး၊ မေလးရွားတြင္ ၁၃၅,၁၄၀ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ၈၆,၀၃၇ စီး၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၅၉,၅၅၈ စီး၊ စင္ကာပူတြင္ ၁၉၈၅၃ စီး၊ ျမန္မာတြင္ ၂၉၆၂ စီး၊ ဘ႐ူႏုိင္းတြင္ ၂,၆၅၂ စီးျဖစ္ၿပီး မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွလဲြ၍ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းအားအနည္းအမ်ားအလုိက္ တုိးတက္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၂၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကာလတူထက္  ပုိမုိေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၈၉၁ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၀၇၉ စီး၊ မတ္တြင္ ၂၉၆၂ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၁၄၂၄ စီး ပုိမုိေရာင္းႏုိင္ခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၉၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားသစ္စီးေရ ၄,၁၆၈ စီးေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရကာ ကားသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ ထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈပမာဏ တုိးတက္မႈနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တုိးတက္မႈလည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး အာဆီယံေဒသ တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၀ ဒသမ ၆ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာက ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ တုိးတက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ ထုိင္းက ၅၃၉,၆၉၀ စီး၊ အင္ဒုိနီး ရွားက ၃၂၈,၉၁၀ စီး၊ မေလးရွားက ၁၅၆,၂၁၄ စီး၊ ဗီယက္နမ္က ၄၉,၇၈၃ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္က ၂၂,၄၉၆ စီး၊ ျမန္မာက ၂,၀၅၂ စီးျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွလဲြ၍ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တုိးတက္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကားသစ္စီးေရမွာ ၄,၉၃၀ စီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၃,၇၇၈ စီးပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈပမာဏ ၃၂၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဇန္န ၀ါရီတြင္ ၆၁၀ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၇၇၇ စီး၊ မတ္တြင္ ၂,၀၅၂ စီး တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၁,၄၂၃ စီးပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၂၂၆ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.