<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစရိတ္ သက္သာရန္ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ အေရးႀကီး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပုိ႔ေဆာင္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္မ်ား သြားလာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစရိတ္မ်ား သက္သာေစေရးအတြက္ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ အေရးႀကီး Export/Import ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုန္စည္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပုိ႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းေၾကာင္းအတြင္း (ေန႔ပုိင္း) အေရးႀကီး Export/Import ကုန္စည္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းယာဥ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းပုိ႔ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စနစ္တက် သြားလာႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္စည္အသင္းမ်ားကုိလည္း အေၾကာင္းၾကားထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ စီမံခြင့္ျပဳခ်က္အရ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈက႑ စရိတ္စကမ်ား ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရးကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္အတြင္း အေရးႀကီး ကုန္စည္ Export/Import ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ားအား သြားလာပုိ႔ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေရးႀကီး Export/Import ကုန္စည္မ်ားအား အေနာက္ဘက္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ Export ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြက္ အင္းစိန္သံမဏိစက္႐ုံေရွ႕ ေနရာအား စုရပ္အျဖစ္ ထားရွိ၍ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္း ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ Import ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း (Asia World) ထိပ္စုရပ္မွ မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္သြားႏုိင္ေရးမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၅ ရက္မွစတင္၍ သြားလာႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Exporter/Importer ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အေရးႀကီး ကုန္စည္မ်ားအား အဆုိပါ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စနစ္တက် သြားလာႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အသင္းက သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ အသိေပးထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သည္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ မူရင္းေဒသမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ တစ္ကီလုိမီတာအတြက္ က်သင့္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ထက္ ေျခာက္ဆမွ ရွစ္ဆအထိ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း က႑မွ အေထာက္အပံ့ ျပဳထားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိမ်ား ျပဳစုထားေသာ အမ်ဳိးသား ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း စာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

 

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.