<

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား လက္ရွိက်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္သတ္မွတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစၥာလမ္းမေပၚရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထူေထာင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေစေရးကို ဦးတည္ကာ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအား လက္ရွိက်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ထားရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လြယ္ကူသက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေၾကး အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ယခင္က်ပ္ ၁၀ သိန္း ေကာက္ခံရာမွ က်ပ္ငါးသိန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကုမၸဏီထူေထာင္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရး၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ဦးတည္ကာ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ သက္တမ္းရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒအား အမ်ားျပည္သူ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ျပန္တမ္းမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစတင္၍ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုသက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ လက္ရွိ က်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ထားရာမွ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.