<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါး ၀င္ေရာက္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနီးပါးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၃/၂၀၁၈ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ေလးခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေလးခုႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၁၁ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၀ ဒသမ ၃၃၆ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၅၂၀ ကို ဖန္တီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၁ ခု ၌ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ခုနစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑ ႏွစ္ခုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ ႏွစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၀၆ ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၀၈ ဒသမ ၄၅၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၂၀၁၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃၀ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားမွ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

 

March 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.