ကမၻာ႔ေရႊေစ်း အက်ပုိင္းတြင္ ဆက္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၈၉၁၀၀၀ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာ

ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ေစ်းျဖင့္ ၿငိမ္ေနၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ယခင္ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး က်ပ္ ၈၉၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္လအတြင္း ဆက္တုိက္အားေပ်ာ့ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ၁၂၃၅ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ ၁၂၁၇ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၁၂၂၀ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ ၁၂၂၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ၁၂၀၈ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၂၁၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၂၁၀ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၂၂၀ ေဒၚလာအထိ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၂၁၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၄၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၈၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ၁၂၉၄ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ၁၂၄၀ ေဒၚလာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၅၀ ေက်ာ္ ကြာဟခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေမ ၁၆ ရက္မွစၿပီး ဇူလုိင္ ၂ ရက္အထိ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၁၃၄၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေစ်းျပန္က်ခဲ့ရာ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၄၄၀၀ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၀၀၆၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ေမ ၁၆ ရက္ေနာက္ပုိင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၈၉၀၀၀၀ ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၉၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။