ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္း

ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အနည္းငယ္ က်ရိပ္ျပေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုး ႏႈန္းထားအျဖစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၇ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္သုိ႔ ျပန္ဆင္းခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္အထိ ယင္းေစ်းႏႈန္းတစ္၀ုိက္သာ အတက္အက် ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၂၉ ပြိဳင့္အထိ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ၁၀၀ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ေမ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၉ ပိြဳင့္ေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၁၀၁ ဒသမ ၂၂ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းထားမွာ  ၉၉ ဒသမ ၆၅ ပိြဳင့္ျဖစ္ကာ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၇ ဒသမ ၅၃ ပြိဳင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွ စတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာ သာက်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၆၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၅၇ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဧၿပီလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၆၁ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၄၇ က်ပ္ျဖစ္ကာ ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၆၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၄၈ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ျဖစ္သည္။

Writer: 
စည္သူေအာင္