လႈိင္သာယာႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားမွ က်ပ္ ၉၈ သိန္းမွ ၁၃၈ သိန္းၾကား တန္ဖိုးရွိ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၉၈ သိန္းမွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၁၃၈ သိန္းၾကားရွိ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊလင္ပန္း အပိုင္း (၂) တြင္ စတုရန္းေပ ၅၂၂/၄၈၄ ရွိ ရွစ္ခန္းတြဲေလးထပ္တိုက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမညီထပ္တြင္ က်ပ္ ၁၃၅ သိန္း၊ ပထမထပ္တြင္ ၁၃၂/၁၂၂ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္တြင္ ၁၂၉/၁၁၉ သိန္း၊ တတိယထပ္တြင္ ၁၂၆/၁၁၆ သိန္းရွိေၾကာင္း၊ ေရႊလင္ပန္းအပိုင္း (၃) တြင္ စတုရန္းေပ ၄၆၈ ရွိ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမညီတြင္ သိန္း ၁၂၀၊ ပထမထပ္တြင္ ၁၁၂ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္တြင္ ၁၀၆ သိန္း၊ တတိယထပ္တြင္ ၉၈ သိန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကေနာင္စီမံကိန္းတြင္ စတုရန္းေပ ၅၂၂/၄၈၄ ရွိ ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမညီထပ္တြင္ ၁၂၅ သိန္း၊ ပထမထပ္တြင္ ၁၂၅/၁၁၅ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္တြင္ ၁၂၁/၁၀၈ သိန္း၊ တတိယထပ္တြင္ ၁၁၇/၁၀၀ သိန္းရွိေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ကေနာင္အိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္မူ စတုရန္းေပ ၄၆၈ ရိွ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမညီတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၊ ပထမထပ္တြင္ ၁၁၂ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္တြင္ ၁၀၆ သိန္း၊ တတိယထပ္တြင္ ၉၈ သိန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ယုဇန အပိုင္း (၁) ႏွင့္ ယုဇန အပိုင္း (၂) တြင္ စတုရန္းေပ ၅၂၂/၄၈၄ ရွိ ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမညီတြင္ ၁၂၅ သိန္း၊ ပထမထပ္တြင္ ၁၂၅/၁၁၅ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္တြင္ ၁၂၁/၁၀၈ သိန္း၊ တတိယထပ္တြင္ ၁၁၇/၁၀၀ သိန္းႏွင့္ စတုရန္းေပ ၄၆၈ ရွိ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္မ်ားတြင္ ေျမညီထပ္ရွိ တိုက္ခန္းမ်ားအား သိန္း ၁၂၀၊ ပထမထပ္တြင္ က်ပ္ ၁၁၂ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၆ သိန္း၊ တတိယထပ္တြင္ ၉၈ သိန္း တန္ဖိုးရွိ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားကို ဦးစားေပး ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ကာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျပည့္မီသူမ်ားကို ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြ စုေဆာင္းထားရွိၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြ ရယူႏုိင္သူမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားရာ အိမ္ပိုင္ရွိသူမ်ား၊ တိုက္ခန္း ရရွိၿပီးသူမ်ားအား စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ၀ယ္ယူခြင့္ ပယ္ဖ်က္၍ ေပးသြင္းထားေသာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအား ဒဏ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ခုႏွိမ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူထားေသာ တိုက္ခန္းအား ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
နီလာ