ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ Master Plan အား အသစ္ထပ္မံေရးဆြဲရန္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ေဆြးေႏြး

ထား၀ယ္အထူးစီပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၿဖိဳးဇင္)

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ Master Plan အား အသစ္ထပ္မံ ေရးဆြဲရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး .E. Mr. Tateshi HIGUCHI ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ဇူ လုိင္ ၇ ရက္က ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ-ထိုင္း-ဂ်ပန္ သံုးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရး၊ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ အ႒မအႀကိမ္ ျမန္မာ-ထိုင္း ပူးတြဲညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေပးအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ကုန္ သီးႏွံမ်ား၏ အရည္အေသြး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္နည္းပညာႏွင့္ အကူအညီမ်ား ပိုမိုရရွိေရးႏွင့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္  တနသၤာရီကမ္းေျမာင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဒသမ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အ႒မအႀကိမ္ ျမန္မာ-ထိုင္းပူးတြဲညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ကို  ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပူးေပါင္း၍ အျမန္ဆံုး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္သို႔ ဆက္သြယ္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦးစီမံကိန္းအပိုင္းကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ယင္းလုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္ ပူးတြဲအထူးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းေရးတို႔ကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အထက္အဆင့္က တာ၀န္ေပးအပ္ လာသည့္အတြက္ တာ၀န္ခံ ၀န္ႀကီးဌာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ေလးရပ္၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ (၁၂) ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္မွာ သီလ၀ါ၊ ထား၀ယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သံုးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ သံုးခုအနက္ သီလ၀ါကေတာ့ ေရွ႕ကိုေရာက္ေနတဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။                                  

Writer: 
နီလာ