ျပည္တြင္း ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ားတြင္ VMS (Vessel Monitoring System) စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီမံလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္တြင္း ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ားတြင္ VMS (Vessel Monitoring System) စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ စီမံလ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၈ မွ ဦးဥကၠာမင္းက ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္  ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ VMS (Vessel Monitoring System) တပ္ဆင္ရန္အတြက္ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က “ျပည္တြင္းကမ္းေ၀း ငါးဖမ္းေရယာဥ္ေတြမွာ VMS စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ စီမံလ်က္ ရွိပါတယ္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေတြကို ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစကာ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ကမ္းနီးေရျပင္သို႔ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း အပါအ၀င္ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကမ္းေ၀း ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားတြင္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ VMS (Vessel Monitoring System) ကို တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းငါးဖမ္းေရယာဥ္ ၄၇ စီးတြင္ စမ္းသပ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ Fishing Right စနစ္ႏွင့္ Joint Venture စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္ပငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားအား VMS စနစ္ တပ္ဆင္ေစၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ F & S ကုမၸဏီႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈအား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ French Development Agency (AFD) ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ ရရွိပါက စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ AFD ထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြ ရယူျခင္း စသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအား အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

VMS (Vessel Monitoring System) စနစ္သည္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းမႈ အေျခအေနကို ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားမွ ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူ၍ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းအေရးယူႏုိင္ရန္၊ ပင္လယ္ျပင္ကို ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ငါးသယံဇာတ တိုးပြားလာေစေရးႏွင့္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ငါးလုပ္ငန္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

Writer: 
စိုးမင္းထိုက္