ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း တက္လာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၆ က်ပ္၀န္းက်င္၌ ဆက္ရွိေန

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း တက္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၆ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ ဆက္ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၄၂ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၇ ပြိဳင့္အထက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ကာ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၉၇ ဒသမ ၅၃ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၂၉ ပြိဳင့္အထိ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ၁၀၀ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ေမ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၉ ပိြဳင့္ေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၁၀၁ ဒသမ ၂၂ ပြိဳင့္ ျဖစ္ၿပီး ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းထားမွာ  ၉၉ ဒသမ ၆၅ ပိြဳင့္ျဖစ္ကာ ဇြန္ ၁၆ ရက္အထိ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၇ ဒသမ ၅၃ ပြိဳင့္ ျဖစ္သည္။    

ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ေမ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တအိအိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၃၆၃ က်ပ္၀န္းက်င္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမ ၁၉ ရက္မွ ေမ ၃၁ ရက္အထိ ၁၃၅၅-၁၃၅၉ ၀န္းက်င္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၁ ရက္မွ ဇြန္ ၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းအထိ ၁၃၅၄-၁၃၅၅ ၀န္းက်င္ ရွိခဲ့သည္။ ဇြန္ ၅ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၅၀ သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဇြန္ ၇ မွ ၉ ရက္အတြင္း ၁၃၅၁ က်ပ္၀န္းက်င္၌သာ ရွိခဲ့ကာ ဇြန္ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၃၅၃ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၆ ရက္အထိ ၁၃၅၆ က်ပ္၀န္းက်င္၌ ဆက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အျမင့္ေစ်းျဖင့္ ၿငိမ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ ဇြန္ ၁၆ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ဗဟုိဘဏ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၆၃ က်ပ္၊ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၇၊ ဇြန္ ၈ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၄ တြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္မွ ဇြန္ ၁၆ ရက္အထိ ၁၃၆၁ က်ပ္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။