ေငြေရးေၾကးေရး က႑တြင္ ထိရွမႈ မျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ်ား တုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္ညႊန္ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခုတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး က႑တြင္ ထိရွမႈ မျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ်ား ပိုမုိတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေသာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းကမ္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ လုိက္နာရမည့္ အခ်ဳိး၊ ထည့္၀င္ရမည့္ ေငြပမာဏ စသည္တုိ႔ အားလံုးသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၊  ႏုိင္ငံတကာတြင္ရွိေသာ ဥပေဒကုိ အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔၏ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား အၾကံေပး၊ ပညာရွင္မ်ား ခန္႔အပ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒႏွင့္ အျခားေငြေရးေၾကးေရး ဥပေဒမ်ားကုိ တိတိက်က် လုိက္နာရန္ လုိေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ဘဏ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျဖင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ အမီလုိက္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ လစာေကာင္းမြန္စြာ ေပးေခ်ၿပီး ခန္႔အပ္ျခင္းတုိ႔သည္ ေကာင္းေသာအလားအလာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

“ႏိုင္ငံတကာ အေတြးအျမင္၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြက တန္ဖုိးရွိပါတယ္။ လက္ရွိႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ သေဘာသဘာ၀၊ လူတန္းစား၊ အေလ့အက်င့္၊ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စသျဖင့္ အေျခခံ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ဥပေဒတုိ႔၊ စည္းမ်ဥ္းတုိ႔ကုိ ျပ႒ာန္းထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြက ထုတ္ျပန္ထားတာေတြ အားလံုးကုိ ေလးစားစြာနဲ႔ တိတိက်က် လုိက္နာၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔လည္း အေျခအေနေတြ မူတည္ၿပီးေတာ့ လုိအပ္ရင္ ျပင္ဆင္တာ၊ ျဖည့္စြက္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသလုိ အဲဒီ ဥပေဒအေပၚ အဓိက လုိက္နာရမယ့္ ဘဏ္ေတြကလည္း အထူး အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနရာတကာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး လုပ္လုိ႔ မရႏုိင္သလုိ ႏုိင္ငံျခားသား အၾကံေပးတာခ်ည္း အမွန္ယူဆလက္ခံၿပီး ဗဟုိဘဏ္ကုိ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ေနၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ေတြးေခၚေနလုိ႔ မရပါဘူး” ဟု ဦး၀င္းေသာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုဘဏ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ျပည္ပ ပညာရွင္ အၾကံေပးမ်ားကုိ ဌာနအလုိက္ ခန္႔အပ္ထားသကဲ့သုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစံုကလည္း သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအလုိက္ က႑အလုိက္ ေစာင့္ၾကည့္အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေပ်ာက္ရန္အတြက္ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ ဘက္မလုိက္ဘဲ စိစစ္ေထာက္ျပ သတိေပး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလ၊ တည္ၿငိမ္မႈ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလ၊ အေထြေထြ ျပႆနာေပါင္းစံုကုိ ေျဖရွင္းေနရသည့္ ကာလတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ နည္းနည္းေလးမွ် ထိရွမႈ မျဖစ္ေအာင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ မိမိတာ မိမိလံုျခံဳေအာင္ သတိထားၿပီး လုပ္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က အသိေပး တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

Writer: 
စည္သူေအာင္