၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေမ ၅ ရက္အထိ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္းသံုးရာနီးပါး ပိုမိုရရွိထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ လုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈျမင့္တက္

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ထုိင္းကုန္စည္ယာဥ္မ်ားကို ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေမ ၅ ရက္ အထိ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ သန္းသံုးရာနီးပါး ပိုမိုရရွိထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ၊ လုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈ ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေမ ၅ ရက္အထိ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၅၅၀ ဒသမ ၃၉၄ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၅၈၅ ဒသမ ၂၀၃ သန္းႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၃၅၃ ဒသမ ၉၀၂ သန္းရွိၿပီး သြင္းကုန္မ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၁၄၈၉ ဒသမ ၄၉၉ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္
ေဒၚလာ ၂၇၆ ဒသမ ၀၈၀ သန္း ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပသြင္းကုန္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေမ ၅ ရက္အထိ ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စု သံုးမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သြင္းကုန္မွ ရရွိ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၉ ဒသမ ၈၈၀ သန္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ တင္ပို႔ကုန္မွ ရရွိ၀င္ေငြမွာ ေဒၚ လာ ၁၄၃၉ ဒသမ ၆၁၉ သန္းရရွိထားၿပီး စုစုေပါင္းျပည္ပပို႔ကုန္မွ ရရွိ၀င္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၄၈၉ ဒသမ ၄၉၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပသြင္းကုန္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာ ၄၄ ဒသမ ၄၃၂ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၈၈ ဒသမ ၀၆၆ ပိုမိုရရွိခဲ့ၿပီး လူသံုးကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၄၃ ဒသမ ၅၈၂သန္း ပိုမိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ရာဘာကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္စကၠဴမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမ၊ မီးရထားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပစၥည္းမ်ား၊ သေဘၤာႏွင့္ သေဘၤာ ပစၥည္းမ်ား၊ လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ တယ္လီဖုန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ၀ုိင္ယာႀကိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ သြင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရာတြင္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈတို႔မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

Writer: 
ျမတ္စုႏိုင္