စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္လတ္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ကို မ႑ိဳင္ႀကီး ငါးရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

လက္ရွိစီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏွစ္လတ္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (Medium Term Programme - MTP) ေရးဆြဲထားၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ကို မ႑ိဳင္ႀကီး ငါးရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က အစိုးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ေစရန္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ (၁၂) ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနကာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ  (Export Led Growth) ပံုစံႏွင့္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ခိုင္မာတည္ျမဲသည့္ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ ရရွိေရး၊ ပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္တြင္ မိမိတို႔၏ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအရည္အေသြးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္သလို အခ်ိန္မီ တင္ပို႔ႏိုင္မႈအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ တိုးတက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း တိုးတက္ေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္၊ သိုေလွာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴးစရိတ္ေလ်ာ့နည္းေရးတို႔ကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိဖို႔ရန္ က႑အသီးသီးတြင္  ျဖည့္ဆည္းရမည့္ ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံရရွိႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) စသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဘက္စံု ဆက္စပ္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ အညီ သံုးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ ႏွစ္လတ္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (Medium Term Programme - MTP) ကို ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ MTP ကို လုပ္ငန္း Project မ်ား ေရးဆြဲကာ သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ MTP ကို မ႑ိဳင္ႀကီးငါးရပ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ႑ိဳင္ (၁) ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ မ႑ိဳင္ (၂) ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔နဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ သိုေလွာင္ေထာက္ပံ့မႈဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔၊ မ႑ိဳင္ (၃) အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ သတ္မွတ္စစ္ေဆးေရး၊ မ႑ိဳင္ (၄) ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ မ႑ိဳင္ (၅) ပို႔ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရး စတဲ့ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ထားပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

အထက္ပါ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာကို သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေအာင္ျမင္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္သည့္  စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Export Led Growth) ပံုစံရရွိေအာင္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

                                                                 

Writer: 
ၿဖိဳးေ၀