ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၊ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ၊ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ နိမ့္က်ေနမႈတို႔က ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ပကတိ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

Meeting between Chairman of MIC and Foreing Business Communities အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနကို သံုးသပ္ပါက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၊ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ နိမ့္က်ေနမႈတို႔က ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ပကတိ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက မတ္လ ၁၈ ရက္က က်င္းပသည့္ Meeting between Chairman of Myanmar Investment Commission and Foreing Business Communities တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရရင္ ဘတ္ဂ်က္ Deficit ေတြ Trade Deficit ေတြ Poverty Line ရဲ႕ ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ေတြ ဒီထက္ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာက ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ဒါေတြကို အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရင္ဆုိင္ရမယ္ဆိုတာကို သံုးသပ္မိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္မည္ဆိုပါက တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းသာသာမႈ၊ ေအးခ်မ္းသာယာမႈရွိမႈသာ တိုးတက္ႏုိင္မႈ၏ ေကာင္းစြာယံုၾကည္နားလည္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေထာင္ႏုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေရးကိုပါ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“စီးပြားေရးကို ဘယ္ေလာက္ပဲအားထုတ္ အားထုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိရင္ စီးပြားေရး မတိုးတက္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ စီးပြားေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဘတ္ဂ်က္ Deficit ေတြ Trade Deficit ေတြ Poverty Line ရဲ႕ ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသက ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး လူေနမႈဘ၀ နိမ့္ပါးေနတာေတြ အႏုတ္လကၡဏာအျဖစ္ ဆက္လက္ၿပီး လက္ဆင့္ကမ္း သယ္သြားရတဲ့အခါ ဒါေတြကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ စဥ္းစားပါတယ္။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒရဲ႕ သေဘာတရားအရ Economic Theory ရဲ႕ Macro Economic Theory စသျဖင့္ သီအိုရီေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ ပကတိ လက္ေတြ႕အေျခအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ ကိစၥေတြကို ယထာဘူ တက်က် ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ ဒီဘတ္ဂ်က္ Deficit ဟာ ႏုိင္ငံတိုးတက္မႈအတြက္ ပကတိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတယ္။ Trade Deficit ကလည္း ပကတိ အဟန္႔အတားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး နိမ့္ပါးေနတာကလည္း ပကတိ အဟန္႔အတားႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြစဥ္းစားတဲ့အခါ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြက ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုးတက္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေကာင္းစြာသံုးသပ္ၿပီး စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာသည့္ ကိစၥမ်ားကို ယခုအစိုးရက ဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းက ၎က ဆုိသည္။  

Writer: 
နီလာ