ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၆၂၀၀၀ ခန္႔အထိေရာက္ရွိလာၿပီး မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ျပန္လည္က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊဆိုင္တစ္ဆုိင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာၿပီး ေဒၚလာေစ်း အတက္ျပေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၈၆၂၀၀၀ ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိလာ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ က်ပ္ ၈၅၈၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လဆန္းမွစတင္ကာ ေစ်းႏႈန္ႏႈန္းျပန္ လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တြင္ ၁၁၈၆ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က တစ္ေအာင္စ ေဒၚလာ ၁၁၂၀ ေက်ာ္ အထိ ထုိးဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ အထိ ၁၁၃၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္တြင္ ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ မွစ၍ေစ်း ျပန္တက္လာၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၁၄၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၁၄၉ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၁၅၉ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ ၁၁၆၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၁၁၇၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၁၈၆ ဒသမ ၉၄ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္က က်ပ္ ၉၀၀၂၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းက်ဆင္းလာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ အထိ က်ပ္ ၈၅၀၀၀၀ အထက္တြင္ တည္ရွိခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျပန္လည္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေရႊေစ်းျပန္က်လာၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ငါးလနီးပါးကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ က်ပ္ ၈၄၀၀၀၀ ေအာက္ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနကပုိင္းအထိ က်ပ္ ၈၄၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာ ရွိရာမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ေနာက္ပုိင္းမွ စတင္ကာ က်ပ္ ၈၄၃၀၀၀ အထက္ကုိ ျပန္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၈ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၅၀၀၀၀ အထက္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၆၁၈၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး က်ပ္ ၈၅၈၄၀၀ သုိ႔ျပန္က်ခဲ့သည္။

တစ္ပတ္အတြင္း ရက္အလုိက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၄၅၉၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၄၉၉၀၀၊ ဇန္န ၀ါရီ ၆ ရက္တြင္  က်ပ္ ၈၄၈၂၀၀၊   ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၄၉၄၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၈၅၁၂၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၅၆၂၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၆၁၈၀၀ တုိ႔ ျဖစ္သည္။

Writer: 
စည္သူေအာင္