၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္အထိ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာႏွစ္္ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္အထိ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၃ ဒသမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၅၄၃ ဒသမ ၅၉၁ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၃ ဒသမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပည္ပခရီးသြား ခုနစ္သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိေငြ ေဒၚလာ ကုိးဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ဦးေရ ၅၀၆၀၀၀၀ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ၿပီးသုံးစြဲမည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဒုတိယကာလတုိ  ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကာလအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအလုိက္ ဆြဲေဆာင္မႈေနရာမ်ား၊ ခရီးသြားေနရာေဒသမ်ား ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ မထိခုိက္ေစျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မပ်က္စီး မေပ်ာက္ကြယ္ေစျခင္း၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစျခင္း၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခုိရိပ္သာ၊ ခရီးလွည့္လည္ေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားကုိ တုိးတက္ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း  သိရသည္။