<

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ရခိုင္၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္မႈ မရွိေသးဟုဆို

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားကာ ရခိုင္၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

“ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးမွာ အမ်ားဆံုး၀င္တာက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးေပါ့။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။  တတိယ အမ်ားဆံုးက မြန္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚလာ ၄၄၈ သန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေဒၚလာ ၂၄၂ဒသမ၃၉ သန္းနဲ႔ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးမွာ ေဒၚလာ  ၁၇၄ သန္း ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။ လံုး၀မ၀င္ေသးတာက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စက္မႈက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တို႔တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၊ ကိုရီးယား သမၼတႏုိင္ငံ၊ ထိုင္၀မ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံတို႔မွ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၁ ခုႏွင့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း သံုးခုတို႔အား အတည္ျပဳမိန္႔မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၊ မတည္ေငြရင္း ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၉ ဒသမ ၈၇၉ သန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၇၁၉ ဒသမ ၂၂ သန္းရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၉၂၄၀ အတြက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ မတည္ေငြရင္း ပမာဏ ေဒၚလာ ငါးသန္း (သို႔)  က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အတည္ျပဳ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ုံး အမွတ္ (၁) သစၥာလမ္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တယ္လီဖုန္း အမွတ္ ၉၅-၀၁-၆၅၇၈၉၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာ လြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.