<

ရွယ္ယာတစ္စု စင္ကာပူေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၂၆၃ တန္ဖိုးရွိသည့္ FMI ၏ သာမန္အစုရွယ္ယာ ၄၁၉ သိန္းေက်ာ္ စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ရွယ္ယာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မည္

Target Company ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ Ballons Over Bagan  အမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ မုိးပ်ံေဘာလံုးလုပ္ငန္းကို ေတြ႕ရစဥ္

က်ပ္ ၆၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား လႊဲေျပာင္းအၿပီးတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ  ၀ ဒသမ ၂၆၃ ေဒၚလာ တန္ဖိုးရွိသည့္ FMI ကုမၸဏီ၏ သာမန္အစုရွယ္ယာ ၄၁၉ သိန္းေက်ာ္မွာ စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ရွယ္ယာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ စတင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း FMI က ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

FMI ကုမၸဏီ၏ သာမန္အစုရွယ္ယာ ၄၁၉ သိန္းေက်ာ္ စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ရွယ္ယာျဖစ္လာျခင္းမွာ FMI ကုမၸဏီ၊ Yoma Strrategic Investment Ltd (YSIL)၊ Exemplary Ventures Limited (EVL) တုိ႔ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ Target Company (MM Myanmar Pte. Ltd) ကုိ စင္ကာပူစေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္ SHC Capital Asia Ltd (See Hoy Chan Sdn Berhad Group) သုိ႔ စင္ကာပူေဒၚလာ ၆၉၆၉၄၂၂၈ (က်ပ္ ၆၉ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔) ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ် ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္ FMI ကုမၸဏီ၊ YSIL ႏွင့္ EVL ကုမၸဏီမ်ားသို႔ SHC ကို ၈၅ ဒသမ ၈  ပိုင္ဆိုင္မည့္ သာမန္အစုရွယ္ယာသစ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ ေပးေခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

FMI သည္ Target Company ကုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ YSIL၊ EVL တုိ႔ႏွင့္အတူ SHC သုိ႔ လႊဲေျပာင္းရန္ ကန္႔သတ္စည္းကမ္းပါ ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (Original SPA) ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

ထပ္မံခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ SHC သည္ Target ကုမၸဏီအား တန္ဖုိးေငြ က်ပ္ ၆၉ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔ တန္ဖုိးသင့္၍ ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ရာ ယင္းတန္ဖုိးအသစ္မွာ မူလသေဘာတူခဲ့သည့္ က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔ထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ အဖုိးအခ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမွာ Target Company အေနႏွင့္ AHTT Business သုိ႔ေပးရန္ရွိသည့္ တာ၀န္မ်ားအား တာ၀န္ယူရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Target Company ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ Target Business မ်ားမွာ ပုဂံၿမိဳ႕ႏွင့္ အင္းေလးကန္ေဒသတုိ႔၌ Ballons Over Bagan အမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ မုိးပ်ံေဘာလံုး လုပ္ငန္းႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသံုးျပဳသည့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ ေနရာမ်ား၊ Pun Hlaing Estate ရွိ တည္ေဆာက္ဆဲ Pun Hlaing Lodge ဟုိတယ္စီမံကိန္း၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆုိျပဳထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ Hpa-An Lodge အမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဟုိတယ္လုပ္ငန္း၊ Asia Holidays (The AHTT Business) အမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားေဒသ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိ႔ျဖစ္သည္။

လက္ရွိရွယ္ယာ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ၿပီးစီးခ်ိန္၌ FMI ကုမၸဏီသည္ SHC Capital Asia Ltd ၏သာမန္အစုရွယ္ယာ ၄၁၉ သိန္းေက်ာ္ကို ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း SGX ၏ Catalist Board တြင္ စာရင္း၀င္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

December 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.