<

နမ့္ေပၚ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက Great Hor Kham ကုမၸဏီက ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေရး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလပတ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ ဘဏ္လမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

နမ့္ေပၚေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက လုပ္ငန္းတန္ဖိုးသင့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအလားအလာ ညႊန္းတမ္းတို႔ ေရးဆြဲကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) သို႔ စိစစ္ခံရန္ တင္ျပၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Great Hor Kham ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဥကၠ႒ စိုင္းအုန္းျမင့္က ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဖြင့္ပြဲတြင္ SECM မွ Great Hor Kham ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္း၀င္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္း၀ယ္ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ Due Diligence, Internal Control Review, Coporate Governance ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္ စတင္လႊဲေျပာင္း တာ၀န္ယူသည့္ ကာလျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ကာလမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ နမ္႔ေပၚေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေျခာက္လခန္႔ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ကာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလမွသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ ကိစၥသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ေနာက္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နမ့္ေပၚေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတြက္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက လုပ္ငန္းတန္ဖိုး သင့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအလားအလာ ညႊန္းတမ္းတို႔ ေရးဆြဲကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM)  ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) သို႔ စိစစ္ခံရန္ တင္ျပၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ယခင္ ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း က်ပ္သန္း ၅၀၀၀ အစား၊ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ယခင္အစုရွယ္ယာတစ္ ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ အစား၊ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္သို႔ အစုရွယ္ယာ ခြဲျခမ္းတန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္းအား၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ အျမတ္ေ၀စု ခြဲေ၀ေပးျခင္း မရွိဘဲ လက္ရွိကုမၸဏီ၏ အသားတင္ပိုင္ဆုိင္မႈမွာ က်ပ္သန္း ၁၇၅၄၅ ဒသမ ၅၈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ဖယ္ခ်န္ထားသည့္ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁၁၄၉ ဒသမ ၇၈ သန္းရွိကာ ရွယ္ယာတစ္ေစာင္၏ စာရင္းတန္ဖိုးမွာ က်ပ္၂၄၆၇ ဒသမ ၉ က်ပ္အထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FMI၊ MTSH၊ MCB ႏွင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တုိ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း MAPCO၊ Great Hor Kham ႏွင့္ TMH Telecom  တို႔ စာရင္း၀င္ ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အစုရွယ္ယာ ၁၁ သန္းေက်ာ္အတြက္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ မ,တည္ထားသည့္ တာမိုးညဲ ဦးျမင့္လြင္၏ TMH Telecom သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ကနဦး အစုရွယ္ယာ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံဖိုးခန္႔ ေရာင္းခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

December 19, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.