<

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခန္းက႑ ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ၿပီး စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ေနရာမွ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္အျပင္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရန္ပင္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးအၾကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လက္ရွိကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပမွရယူႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးရယူႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ လိုအပ္ေနၿပီး အဆုိပါ စီးပြားေရးအျမင္အတြက္ ‘အျမင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဳဟာ’၊ ‘လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းစဥ္’ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအတြက္ ‘အကဲခတ္လုပ္ငန္းစဥ္’ သံုးရပ္ ခ်မွတ္ရန္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က အၾကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ကာ တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားမွာ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေထာက္ျပထားၿပီး ထိုအျမင္တြင္ တပ္မေတာ္ကို အရည္အေသြး ထက္ျမက္ၿပီး လက္နက္ယႏၲရား အျပည့္အ၀ တပ္ဆင္ထားသည့္  ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေရးကို ဦးတည္ရမည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရေရရာရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အားေပးရန္လိုအပ္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ ကိစၥႀကီးမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးၾကရမည္ဟု ဆိုသည္။

တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္မည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမင္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေလးစားရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေသခ်ာထည့္သြင္း ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေလးစားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္၏ တန္ဖိုးမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ရန္ အေလးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ တန္းတူမဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ အျခားအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသီးအပြင့္မ်ား တန္းတူမခံစားရပါကလည္း အထူးပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ေနရာမွ ရွိေနရမည့္အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ဟု ဆုိသည္။

ေဒါက္တာဦးျမင့္က စီးပြားေရးမဟာဗ်ဳဟာခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာၾကမ္း သံုးရပ္ကိုလည္း အၾကံျပဳခဲ့ၿပီး ဦးစားေပး အခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးအကူအညီျဖင့္ တုိင္းျပည္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရရွည္အသံုးခ်ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူ အားလံုး၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္သြားႏုိင္မည့္ ဘက္စံုစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဒုတိယဦးစားေပးတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ထည့္သြင္းရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ထိုအပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္တြင္ အမီမလုိက္ႏုိင္ဘဲ ေနာက္က်က်န္ေနသူမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရး အကူအညီမ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေန အကူအညီေပးရန္ လိုအပ္သည့္  အင္အားခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္ပါး အရပ္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳသည္။

စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ တတိယဦးစားေပး အခ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားအၾကား တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမႈပို၍ အေရးႀကီးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသအတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တိုးတက္မႈမ်ားမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ၂၁ ရာစုအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ Globalization ျဖစ္စဥ္မွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ ထုိျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္ျမႇင့္ရမည့္ အခ်ိန္ေကာင္းကို ဆုိက္ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳသည္။

December 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.